Tâm Hướng Phật
Vấn Đáp

Một câu A Di Đà Phật có thể diệt hết thảy trọng tội

Thế gian này, đối với tội nghiệp sâu nặng mà hết thảy Kinh sám đều không thể tiêu trừ, một câu A Di Đà Phật có thể diệt hết thảy trọng tội.

Câu hỏi: Trong Học Phật Hành Nghi nói, hết thảy thời, hết thảy chỗ, khi rửa mặt, rửa chân, tắm gội, trồng trọt thì đều có Thần Chú. Nhưng khi đọc tụng thì con lo rằng âm đọc không chuẩn, xin hỏi con có thể thay thần chú bằng câu Phật hiệu được không?

Đáp: Đúng. Thần chú đúng thật là phải do Thượng Sư truyền thọ trực tiếp, âm đọc đã ghi chép trong Kinh Điển có nhiều chỗ không chuẩn, rất khó có hiệu quả. Không bằng chúng ta niệm danh hiệu Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát thay cho thần chú, là như nhau.

Khi xưa, Pháp Sư Quán Đảnh sống vào đời vua Càn Long, Pháp Sư này cũng vô cùng kiệt xuất, trước tác của Ngài rất nhiều, ở trong Đại Tạng Kinh Tục Tạng có hơn hai mươi loại trước tác.

Ngài từng nói một câu trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh Trực Chỉ, Quán Vô Lượng Thọ Kinh Trực Chỉ là trước tác của Ngài: Thế gian này, đối với tội nghiệp sâu nặng mà hết thảy Kinh sám đều không thể tiêu trừ bao gồm những sám mà hiện nay bạn quen thuộc như Đại Bi Sám, Lương Hoàng Sám, Từ Bi Tam Muội Thủy Sám, Thủy Lục Đại Sám.

Sau cùng còn có một phương pháp, phương pháp này chính là một câu A Di Đà Phật, có thể diệt hết thảy trọng tội. Cho nên, công đức niệm Phật vô lượng vô biên, chúng ta phải biết. Có thể đem tất cả thần chú thảy đều đổi thành A Di Đà Phật, đó là Pháp Môn vô thượng.

Trích: PHẬT HỌC VẤN ĐÁP!
Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Làm thế nào mới có thể khởi phát được tâm thành kính?

Định Tuệ

Vì sao không nên nhìn lỗi, nói lỗi của người mà chỉ nhìn lỗi mình?

Định Tuệ

Vì sao niệm Phật mười niệm có thể diệt trừ tội nhiều kiếp?

Định Tuệ

Vì sao đệ tử Phật gặp nhau chắp tay xưng danh A Di Đà Phật?

Định Tuệ

Phải tu học như thế nào mới có thể nắm chắc việc vãng sanh?

Định Tuệ

Vì sao có hiện tượng nhiều người bị hành, bị trêu do nơi đất ở?

Định Tuệ

Tiếc phước chính là bồi phước cho chính mình

Định Tuệ

Vì sao khi niệm Phật thường có nhiều ác niệm, có khi báng Phật?

Định Tuệ

Nguyên nhân của dấy khởi kiếp đao binh

Định Tuệ

Viết Bình Luận