Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Kinh Phật thuyết tội nghiệp báo ứng giáo hóa địa ngục PDF

Dưới đây là nội dung Kinh Phật thuyết tội nghiệp báo ứng giáo hóa địa ngục, Hán dịch: Đời Hậu Hán Tam tạng An Thế Cao, Thích Nữ Đức Nghiêm Việt dịch.

Kinh Phật thuyết tội nghiệp báo ứng giáo hóa địa ngục
Đời Hậu Hán Tam tạng An Thế Cao Hán dịch
Thích Nữ Đức Nghiêm Việt dịch

Trích đoạn trong Kinh Phật thuyết tội nghiệp báo ứng giáo hóa địa ngục

Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời Đức Phật cùng với các đại bồ-tát, các thanh văn, tì-kheo, tì-kheo ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, trời, rồng, quỉ thần… nhóm họp tại núi Kì-xà-quật trong thành Vương Xá.

Bấy giờ bồ-tát Tín Tướng bạch Phật:

– Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay gồm có rất nhiều chúng sinh địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, nô tì, kẻ giàu nghèo sang hèn đang nhóm họp nơi đây, cúi xin Thế Tôn diễn nói chính pháp. Nếu chúng sinh nào được nghe Phật thuyết, cũng như con gặp mẹ, như người bệnh nặng gặp được thầy thuốc, như đói được thức ăn, như đêm tối được đèn sáng. Thế Tôn thuyết pháp lợi lạc quần sinh cũng giống như thế.

Lúc ấy Thế Tôn xem biết đã đúng lúc, cũng thấy các bồ-tát thiết tha cầu thỉnh, liền từ sợi lông trắng ở giữa hai chặng mày phóng ánh sáng chiếu khắp thế giới, khiến tất cả thống khổ ở chốn địa ngục liền ngừng dứt. Bấy giờ, tất cả chúng sinh thụ tội bỗng nhiên liền theo ánh sáng ấy đến chỗ Đức Phật, nhiễu Phật bảy vòng, cung kính đỉnh lễ, chí thành thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp khiến cho tất cả đều được giải thoát.

Bấy giờ, bồ-tát Tín Tướng vì các chúng sinh mà bạch Đức Phật:

– Bạch Đức Thế Tôn! Nay có chúng sinh phải chịu tội báo, bị các ngục tốt đâm chém, cưa xẻ toàn thân, từ đầu đến chân. Nhưng vừa chém chặt xong thì liền có luồng gió lạnh thổi qua thi thể, làm họ sống lại, sau đó lại bị chém chặt như trước. Do phạm tội gì mà phải chịu như thế?

Đức Phật lại dạy:

– Vì đời trước, người ấy không biết kính tin Tam bảo, bất hiếu cha mẹ, làm đồ tể chém giết chúng sinh, nên chịu tội này.

Lại có chúng sinh thân thể bại liệt, râu tóc rụng hết, toàn thân lở loét, sống trong tổ quạ, ngủ nơi hang nai, bặt dấu chân người, làm nhơ họ hàng, không ai muốn nhìn, đó là bệnh hủi, là do tội gì dẫn đến?

Đức Phật dạy:

– Là do đời trước, người ấy không biết kính tin Tam bảo, bất hiếu cha mẹ, phá hoại chùa tháp, lóc thịt đạo nhân, bắn chém hiền thánh, làm hại sư trưởng, tâm luôn tráo trở, quên ơn trái nghĩa, thô lỗ cộc cằn, dâm loạn tôn ti, không chút kiêng dè, nên chịu tội này.

……

Mời quý bạn đọc tụng Kinh Phật thuyết tội nghiệp báo ứng giáo hóa địa ngục tại file PDF dưới đây.

[pvfw-embed viewer_id=”4878″ width=”100%” height=”600″ iframe_title=”Tâm Hướng Phật” zoom=”auto” pagemode=”none”]

Bài viết cùng chuyên mục

Phật Thuyết Kinh Nhân Quả Ba Đời PDF – HT Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Kinh Đại Luân Kim Cang Tổng Trì Đà La Ni – Sách PDF

Định Tuệ

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa PDF – Đoàn Trung Còn dịch

Định Tuệ

Kinh Thiện Ác Nhân Quả PDF – HT Thích Trung Quán dịch

Định Tuệ

Phật thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo PDF để bạn đọc tụng

Định Tuệ

Kinh A Di Đà PDF trọn bộ cho bạn đọc tụng – HT Thích Trí Tịnh dịch

Định Tuệ

Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh – Như Hòa dịch

Định Tuệ

Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim PDF – HT Thích Trí Quang dịch

Định Tuệ

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa trọn bộ PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận