Tâm Hướng Phật
Luận Tạng

Địa Ngục Biến Tướng Đồ – Bức tranh nhân quả – Sách PDF

Địa Ngục Biến Tướng Đồ là giới thiệu cho mọi người biết rõ đọa xuống địa ngục phải chuốc lấy những chân tướng của tội báo, đồng thời cũng thuyết minh địa ngục quả báo hoàn toàn là tự làm tự chịu, chẳng phải là vua Diêm La định tội.

Lời tựa

Nền văn hóa Trung Hoa rộng lớn tinh vi sâu sắc liên miên kéo dài cho đến nay đã có 5 ngàn năm lịch sử, mà sự sáng tạo nghệ thuật của Trung Hoa đã biểu hiện tượng trưng cho một thứ tinh thần của nền văn hóa đặc sắc. Mấy ngàn năm nay chẳng những Tổ Tổ tương truyền sự phát huy ấy thì càng thấm thía cùng tột.

Nói đến nghệ thuật tranh vẽ thư pháp đồ gốm hý kịch văn học v.v… Hầu như mỗi đời đều có người truyền thừa sáng chói phồn thịnh: phản ảnh lẫn nhau, nền văn hóa Trung Hoa trở thành riêng biệt phong cách độc đáo đặc thù, mà bức tranh Địa Ngục Biến Tướng Đồ này đúng đã dung hợp với sự kết tinh của nghệ thuật và văn hóa.

Tác giả dùng hết nghị lực, tuổi tác của ông đã gần cổ hy, trải qua thời gian một năm mới hoàn thành tác phẩm to lớn này, có thể nói là trước chưa từng có. Toàn bức tranh này hiếm có nhất là bề dài 50 thước, chỉ riêng về nhân vật thì có hơn ngàn người. Ngoài ra còn có hoa cỏ chim muông thú vật sơn thủy v.v…

Trên thành tích nghệ thuật đã đi đến chỗ gọi là đỉnh cao tối thượng mà bên trong đã bao gồm nghĩa lý thâm sâu đủ để tịnh hóa nhân tâm và đoan chính phong tục là một vị nghệ thuật gia dùng nghệ thuật đối với toàn thể nhân loại là một sự giáo hóa tốt nhất.

Trích: Tịnh độ Đại kinh khoa chú
(Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không – Tháng 3/2014)

…Nếu như chúng ta không về thế giới Cực Lạc, thì đó chính là địa ngục tam đồ. Núi đao, rừng kiếm là địa ngục. Chúng ta đi về đâu? Nhất định phải suy nghĩ thật kỹ.

Ta sống ở thế gian này nhiều năm như vậy, đã tạo nghiệp gì rồi? Là nghiệp thiện hay nghiệp ác? Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm vì chúng sanh là nghiệp thiện, vì mình chính là nghiệp ác. Chúng ta mỗi ngày được bao nhiêu ý nghĩ vì xã hội, vì chúng sanh, lại bao nhiêu ý nghĩ vì mình? Lục đạo luân hồi là nghiệp lực dẫn dắt bạn đi. Cho nên tự mình hãy phản tỉnh thật kỹ, đại khái đời sau ở cõi nào đã biết rất rõ ràng rồi.

Mấy năm trước, cũng do tôi mời một vị đồng tu già của chúng ta, ông là nhà họa sĩ, là nhà họa sĩ nổi tiếng đương đại – Giang Dật Tử, vẽ một bức địa ngục biến tướng đồ, là dựa theo “Ngọc Lịch Bảo Sao” của Đạo gia mà vẽ ra, vẽ vô cùng đẹp, ông dùng thời gian 1 năm, vẽ tỉ mỉ.

Sau khi bức họa này ra đời, vào lúc này tôi ở Úc Châu, tôi bỗng nhiên nghĩ đến trong kinh Phật, Phật đã nói về tình trạng địa ngục cho chúng ta có lẽ rất nhiều. Nhưng cửa Phật không có một cuốn sách để chuyên nói về sự việc này, cho nên tôi đã tìm mấy vị đồng tu tra trong “Đại Tạng Kinh”, đem “Đại Tạng Kinh” từ đầu đến cuối lật tra một lần, tìm ra 25 loại sách, bên trong nói về địa ngục, vả lại nói rất rõ ràng. Cho nên chúng tôi bèn đem những chỗ này chép ra biên tập thành một quyển, tôi đã đặt cái tên là “Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu”. Vào lúc đó trong tâm tôi nghĩ rằng, tương lai nếu gặp được người có cái duyên phận này, đem cái địa ngục mà trong kinh Phật nói này, vẽ một bức biến tướng đồ. Cái mà trong kinh Phật nói nhân quả rõ ràng.

“Ngọc Lịch Bảo Sao” quả báo nói nhiều, cái quả này là do tội nghiệp gì, nhưng vẫn còn có cái thiếu sót, có cái nói rõ, có một số không có. Nhưng ở trong kinh Phật đều có, nhân như thế nào cảm quả ra làm sao. Đặc biệt là cái thời đại này giáo hóa chúng sanh để họ hồi đầu thị ngạn, thảy đều dựa vào lý luận nhân quả và chân tướng sự thật, phải dạy cái này. Lý luận hiểu rõ ràng rồi thì họ không hoài nghi, thật sự có. Sự tướng thấy rõ ràng thì họ biết sợ rồi, tâm sợ hãi sinh khởi lên rồi, không dám làm ác.

Luân lý đạo đức là khuyên người không nỡ làm việc ác, nhưng khi danh cao, lợi dày bày ngay trước mắt, thì có khi sẽ bị động tâm, sẽ không giữ được, nhưng mà nhân quả hiểu rồi thì họ có thể giữ được. Tại sao vậy? Họ biết sợ. Họ nghĩ đến ta làm cái việc này, sau khi chết đọa địa ngục, họ biết sợ rồi. Cho nên giáo dục tôn giáo đối với thế đạo nhân tâm, đối với sự an nguy của xã hội, có sự cống hiến rất lớn, chúng ta cần tìm nó trở lại. Nếu không tìm nó trở lại, thì cái xã hội này động loạn, vô phương hóa giải…

Tiểu sử tác giả

Giang Dật Tử tiên sinh sanh năm 1938. Vào năm 1964 lần đầu tiên ông tổ chức triển lãm tranh. Năm sau với bức tranh Điền Đơn Phục Quốc Đồ, ông được Bộ Giáo Dục trao tặng giải thưởng tác phẩm này, tác phẩm này đại biểu cho quốc gia tặng cho Tổng thống dân quốc Đại Hàn ông Phác Chánh Hy khi ông này đến thăm viếng. Hiện nay vẫn còn cất giữ ở Viện Bảo Tàng Quốc Gia Hàn Thành. Từ đấy về sau mỗi năm ông đều được giải thưởng.

Năm ông 30 tuổi đã giác ngộ công danh bên ngoài chỉ là hư huyễn không thật, cho nên ông ẩn cư vẽ tranh. Lần đầu tiên lúc triển lãm, lúc ấy ân sư của ông là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã vì ông chỉ dạy “Nghệ thuật không nên chỉ là trang sức mà để thưởng thức nghệ thuật nên có đạo khí, có thể di phong chánh tục tịnh hóa nhân tâm”. Vì vậy tác phẩm tranh vẽ và điêu khắc của ông tuy không lời nhưng bên trong nó đã hàm chứa nghĩa lý sâu xa vô tận.

Thời cổ xưa, tác phẩm Xuân Thu của Khổng Tử làm cho bọn loạn thần tặc tử khiếp sợ. Ngày nay bức tranh Địa Ngục Biến Tướng Đồ xuất hiện cũng hy vọng có thể đánh thức phần tử trí thức và nghệ thuật văn nhân, những nhân vật chính trị và lương tri của người làm việc giữa đại chúng, để họ biết được mình đối với thời đại và nhân loại nên gánh vác sứ mạng và trách nhiệm, tự mình phát huy sức ảnh hưởng của mặt chính, hy vọng nhân tâm có thể đôn hậu khiêm tốn chất phác. Đây là sứ mạng của tác giả, lấy vẽ tranh để hóa đạo nhân tâm.

Địa Ngục Biến Tướng Đồ đồ hiệu đạo lãm, nhân sanh khổ đoản sanh mạng vô thường. Một khi đã tắt thở thì sanh mạng không còn, con người khi đã có sanh thì không tránh khỏi cái chết. Sau khi chết đi về đâu, chúng ta không thể không biết. Liệu có thể vãng sanh Cực Lạc hay không? Hoặc sanh Thiên hoặc đọa Địa ngục hoặc đọa Ngạ quỉ hoặc đọa vào Súc sanh hoặc trở lại làm Người. Tất cả đều là mối lo âu đời này đã tạo những nghiệp quả.

Địa Ngục Biến Tướng Đồ là giới thiệu cho mọi người biết rõ đọa xuống địa ngục phải chuốc lấy những chân tướng của tội báo, đồng thời cũng thuyết minh địa ngục quả báo hoàn toàn là tự làm tự chịu, chẳng phải là vua Diêm La định tội.

Chúng tôi trong tâm rất hy vọng sau khi đã xem bức họa đồ này có thể đánh thức được mọi người hiểu rõ thân người đáng quý, khởi tâm động niệm tạo tác tội nghiệp đọa địa ngục thật là đáng sợ.

Trong kinh dạy rằng: Chân thành phát lồ sám hối tức có thể xa lìa tội báo. Vậy chúng ta cùng nhau khuyến khích!

Mời quý bạn đọc Địa Ngục Biến Tướng Đồ – Bức tranh nhân quả – Tác giả Giang Dật Tử tiên sinh họa tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Tư Tưởng Kinh Địa Tạng – HT Thích Chơn Thiện – Sách PDF

Định Tuệ

Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh giảng ký PDF

Định Tuệ

Cẩm nang vào đời cho người cư sĩ tại gia – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 4 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Bước Đầu Học Phật – Hòa Thượng Thích Thanh Từ PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 12 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Chú Giải Tiểu Tụng – Tỳ Khưu Thiện Minh – Sách PDF

Định Tuệ

Những Điều Phật Đã Dạy – Lê Kim Kha dịch – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 2 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận