Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Sách Thập nhị nhân duyên – Thiền Sư Sayadaw U Sīlānanda

Thập nhị nhân duyên tức là mười hai nhân duyên căn bản sinh ra hết thảy mọi loài hữu tình và vạn pháp, bao gồm: Vô minh, Hành, Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão Tử.

Thập nhị nhân duyên là gì?

Thập nhị nhân duyên tức là mười hai nhân duyên căn bản sinh ra hết thảy mọi loài hữu tình và vạn pháp, bao gồm:

 1. Vô minh
 2. Hành
 3. Thức
 4. Danh sắc
 5. Lục nhập
 6. Xúc
 7. Thọ
 8. Ái
 9. Thủ
 10. Hữu
 11. Sanh
 12. Lão Tử

Mười hai nhân duyên này liên quan mật thiết với nhau. Mỗi nhân duyên vừa làm quả cho nhân trước, vừa làm nhân cho quả sau. Chúng sanh khởi, nối tiếp không ngừng, khiến chúng sinh trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Từ một niệm sinh khởi và diệt mất ngay trong tâm chúng ta, cho đến sinh khởi và diệt mất của cả vũ trụ này, đều do Thập nhị nhân duyên chi phối.

Người đời, vì không hiểu sự vật trong vũ trụ này do đâu mà có, cho nên sanh ra nhiều quan niệm sai lầm: Hoặc cho rằng vũ trụ do một vị thần toàn trí, hoặc do một đấng toàn năng tạo ra v.v… Thực ra Vũ trụ là vô thỉ, nghĩa là không có điểm khởi đầu và chẳng có điểm kết thúc. Mọi sự vật trong vũ trụ không đứng riêng một mình mà nương nhờ nhau mà thành. Nói một cách khác, từ vật lớn cho đến vật nhỏ, từ hữu hình cho đến vô hình, đều không ngoài nhân duyên mà có.

Vì thế, trong kinh Phật thường nói: “Chư pháp tùng duyên”. Sự hiện hữu của loài hữu hình, hay nói riêng của loài người, cũng không ngoài công lệ ấy được. Muốn hiểu rõ một cách tường tận cái guồng máy của sự sanh tử luân hồi trong bể khổ trần gian, chúng ta cần phải học lý “Thập nhị nhân duyên”. Sau khi hiểu rõ lý thập nhị nhân duyên, chúng ta lại còn phải tìm hiểu phương pháp để dứt trừ cái vòng luẩn quẩn sanh tử luân hồi nữa. Muốn hiểu và dứt trừ cái vòng sanh tử luân hồi, chúng ta phải học và thực hành pháp quán nhân duyên.

Dưới đây là nội dung sách Thập Nhị Nhân Duyên để quý vị tiện đọc.

[pvfw-embed viewer_id=”708″ width=”100%” height=”600″ iframe_title=”Tâm Hướng Phật” zoom=”auto” pagemode=”none”]

Bài viết cùng chuyên mục

Hương Sen Vạn Đức PDF – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Định Tuệ

Báo ứng hiện đời tập 3: Cư sĩ Quả Khanh – Hạnh Đoan dịch

Định Tuệ

Sách Liễu Phàm Tứ Huấn PDF: Tu phúc tích đức, cải tạo vận mệnh

Định Tuệ

Cao Tăng Dị Truyện PDF – Truyện kể các vị cao tăng Trung Quốc

Định Tuệ

Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức hỏi đáp – Thích Giác Nguyên dịch PDF

Định Tuệ

Hành Trang Cho Ngày Cuối PDF – Pháp Sư Thế Liễu

Định Tuệ

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Tích Linh Cảm Lục PDF – Liêu Nguyên dịch

Định Tuệ

Khai Thị Quyển 5 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

Cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận