Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Sách Thập nhị nhân duyên – Thiền Sư Sayadaw U Sīlānanda

Thập nhị nhân duyên tức là mười hai nhân duyên căn bản sinh ra hết thảy mọi loài hữu tình và vạn pháp, bao gồm: Vô minh, Hành, Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão Tử.

Thập nhị nhân duyên là gì?

Thập nhị nhân duyên tức là mười hai nhân duyên căn bản sinh ra hết thảy mọi loài hữu tình và vạn pháp, bao gồm:

 1. Vô minh
 2. Hành
 3. Thức
 4. Danh sắc
 5. Lục nhập
 6. Xúc
 7. Thọ
 8. Ái
 9. Thủ
 10. Hữu
 11. Sanh
 12. Lão Tử

Mười hai nhân duyên này liên quan mật thiết với nhau. Mỗi nhân duyên vừa làm quả cho nhân trước, vừa làm nhân cho quả sau. Chúng sanh khởi, nối tiếp không ngừng, khiến chúng sinh trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Từ một niệm sinh khởi và diệt mất ngay trong tâm chúng ta, cho đến sinh khởi và diệt mất của cả vũ trụ này, đều do Thập nhị nhân duyên chi phối.

Người đời, vì không hiểu sự vật trong vũ trụ này do đâu mà có, cho nên sanh ra nhiều quan niệm sai lầm: Hoặc cho rằng vũ trụ do một vị thần toàn trí, hoặc do một đấng toàn năng tạo ra v.v… Thực ra Vũ trụ là vô thỉ, nghĩa là không có điểm khởi đầu và chẳng có điểm kết thúc. Mọi sự vật trong vũ trụ không đứng riêng một mình mà nương nhờ nhau mà thành. Nói một cách khác, từ vật lớn cho đến vật nhỏ, từ hữu hình cho đến vô hình, đều không ngoài nhân duyên mà có.

Vì thế, trong kinh Phật thường nói: “Chư pháp tùng duyên”. Sự hiện hữu của loài hữu hình, hay nói riêng của loài người, cũng không ngoài công lệ ấy được. Muốn hiểu rõ một cách tường tận cái guồng máy của sự sanh tử luân hồi trong bể khổ trần gian, chúng ta cần phải học lý “Thập nhị nhân duyên”. Sau khi hiểu rõ lý thập nhị nhân duyên, chúng ta lại còn phải tìm hiểu phương pháp để dứt trừ cái vòng luẩn quẩn sanh tử luân hồi nữa. Muốn hiểu và dứt trừ cái vòng sanh tử luân hồi, chúng ta phải học và thực hành pháp quán nhân duyên.

Dưới đây là nội dung sách Thập Nhị Nhân Duyên để quý vị tiện đọc.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Quê Hương Cực Lạc PDF – Hòa Thượng Tuyên Hóa

Định Tuệ

Pháp Uyển Châu Lâm PDF – Hương Hoa Vườn Giáo Pháp

Định Tuệ

Vạn Pháp Quy Tâm Lục PDF – Thiền Sư Tổ Nguyên

Định Tuệ

Chánh hạnh niệm Phật vãng sanh PDF – Pháp Nhiên thượng nhân

Định Tuệ

Niệm Phật Thành Phật PDF – Pháp Sư Tịnh Không

Định Tuệ

Trang Tôn Kinh Huyền Hoặc – Nghiêm Xuân Hồng – PDF

Định Tuệ

Cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa PDF

Định Tuệ

Nhặt Lá Bồ Đề PDF – Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ

Định Tuệ

Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống trọn bộ file PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận