Tâm Hướng Phật
Giảng Giải Kinh

Chú giải Kinh Vô Lượng Thọ Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ trọn bộ PDF

Chú giải Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, Như Hòa việt dịch.

Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa kính dịch sang Việt ngữ
Giảo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong
(Dịch theo bản in lần thứ nhất của Hoa Tạng Phật Giáo Ðồ Thư Quán, Ðài Bắc, tháng 2, 1992)

CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ÐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ÐẲNG GIÁC KINH Bồ tát giới đệ tử Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập và kính chia thành chương mục.
Chú giải: Kim Cang thừa tam-muội-da giới đệ tử Hoàng Niệm Tổ
Hòa thượng thượng Tịnh hạ Không chuyên hoằng truyền pháp môn Tịnh Độ, giảng Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú

MẤY LỜI TÂM HUYẾT

Trong Kinh Đại Tập, đức Phật Thích Ca đã huyền ký rằng: “Thời mạt pháp ức ức người tu hành khó có người thành tựu, duy chỉ có nương vào pháp môn Tịnh Độ mà được thoát Luân Hồi.” Phật dạy thời này chúng sanh nghiệp nặng chướng sâu huệ cạn, duy chỉ có niệm A Di
Đà Phật là dễ dàng thành tựu, vì pháp môn này độ khắp ba căn, tề thâu phàm thánh.

Chúng tôi đã biết pháp môn Tịnh Độ từ thuở còn nhỏ, nhưng mãi đến năm 2007, sau khi được nghe những băng đĩa giảng của Đại Lão Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Không, chúng tôi mới giác ngộ và bắt đầu chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ. Hòa Thượng Tịnh Không khuyên chúng ta nên:“Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, chuyên tụng một Kinh Vô Lượng Thọ, chuyên niệm 1 câu A Di Đà Phật, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, miệng niệm-tai nghe-tâm nhớ tưởng” để trong đời này được liễu sanh thoát tử. Hàng hậu học chúng ta phải biết y giáo phụng hành: “Lão thật, vâng lời, thật làm” để truyền đăng tục diệm, nối truyền chánh pháp của Như Lai trong 9000 năm còn lại của thời mạt pháp.

Vâng theo lời khai thị của Hòa Thượng, chúng tôi bắt đầu thành lập Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà và hướng dẫn đại chúng tụng Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác do cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập.

Đến năm 2010, khi sang HongKong đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, chúng tôi được Ngài g iới thiệu và tặng cho quyển Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ hội tập.

Hòa Thượng nói: “Kinh Vô Lượng Thọ thật thậm thâm vi diệu, nên việc chú giải bộ Kinh này cũng cần thiết như việc hội tập.” Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ là đệ tử chân truyền của Hạ lão cư sĩ, Ngài theo học với cư sĩ Hạ Liên Cư hai mươi năm và được cư sĩ Hạ Liên Cư giao cho sứ mệnh là chú giải quyển Kinh Vô Lượng Thọ. Hoàng lão cư sĩ vì muốn báo đền ơn Thầy nên không ngại tuổi cao sức yếu, dành sáu năm chú giải bộ Kinh này. Khi hoàn thành, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã tặng 1 bản cho Hòa Thượng Tịnh Không. Sau khi xem xong quyển Chú Giải, Hòa Thượng Tịnh Không vô cùng cảm động, tán thán và bội phục cư sĩ Hoàng Niệm Tổ.

Năm nay vào tháng 4-2014, chúng tôi có cơ duyên đến HongKong lần nữa để đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài hiện đang giảng giải quyển Chú Giải này lần thứ 4. Hòa Thượng Tịnh Không nói chúng ta chỉ cần đọc quyển Chú Giải này cũng như là đọc hết tất cả Kinh, Luận, Chú Sớ của chư Phật chư Tổ, bởi vì Hoàng lão cư sĩ đã dùng hơn 190 bộ Kinh, Luận, Chú Sớ của chư Tổ Sư để chú giải Kinh này. Đây là quyển hội tập Chú Giải xuất sắc nhất từ xưa đến nay.

Chúng tôi vô cùng cảm động khi nghĩ đến tấm lòng vì Phật pháp vì chúng sanh của Hoàng lão cư sĩ, nên chúng tôi phát tâm in 10.000 bản để tặng miễn phí cho chư vị đồng tu, ngõ hầu đem quyển Chú Giải này lưu truyền mãi mãi về sau. Chúng tôi hy vọng chư vị nổ lực tu học để không phụ lòng chư Cao Tăng, Đại Đức đã phiên dịch, hội tập, chú giải và thuyết giảng bộ Kinh này. Nguyện cho tất cả những ai đọc được bản Chú Giải này, ngay trong đời này thân tâm khỏe mạnh và được vãng sanh Thế Giới Cực Lạc… A Di Đà Phật!

Khu Chuyên Tu, ngày 1 – 8 – 2014
Sa Môn Thích Giác Nhàn Kính Ghi

Mời quý bạn đọc Chú giải Kinh Vô Lượng Thọ Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ tại file PDF dưới đây.

[pvfw-link viewer_id=”2215″ text=”Chú giải Kinh Vô Lượng Thọ Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_blank” default_zoom=”auto” pagemode=”none”]

Bài viết cùng chuyên mục

Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh giảng ký – HT Tịnh Không PDF

Định Tuệ

Chú Đại Bi – Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải PDF

Định Tuệ

Kinh Lăng Nghiêm quyển 10 – Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng

Định Tuệ

Kinh Lăng Nghiêm quyển 3 – Hòa thượng Tuyên Hóa lược giảng

Định Tuệ

Kinh Lăng Nghiêm quyển 7 – Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng

Định Tuệ

Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký – HT Tịnh Không PDF

Định Tuệ

Kinh Lăng Nghiêm quyển 1 – Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng

Định Tuệ

Diệu Pháp chữa bệnh, bí quyết mạnh khỏe và trường thọ PDF

Định Tuệ

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải PDF – Thích Thông Phương

Định Tuệ

Viết Bình Luận