Tâm Hướng Phật
Luận Tạng

Phật Học Phổ Thông quyển 8 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Dưới đây là nội dung sách Phật Học Phổ Thông quyển 8, tác giả Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, khóa thứ tám Kinh Viên Giác.

Trích đoạn:

Khóa VIII: KINH VIÊN GIÁC
(PHIÊN DỊCH VÀ LƯỢC GIẢI)
* Ngài PHẬT ĐÀ ĐA LA dịch chữ Phạn ra chữ Hán
* Tu sĩ THÍCH THIỆN HOA dịch chữ Hán ra chữ Việt
A. PHẦN TỰ

Chính tôi được nghe như vầy: Một hôm, Phật nhập Chánh định (Chơn tâm) là nơi an trụ của chư Phật, cũng là chỗ thanh tịnh sáng suốt của chúng sanh.

Phật tùy thuận cảnh giới bất nhị (không hai) là chỗ thể tánh bình đẳng của chúng sanh và chư Phật. Thể tánh này thanh tịnh viên mãn khắp giáp cả mười phương, tâm và cảnh đều vắng lặng (ngã pháp đều không).

Từ cảnh giới “bất nhị” này mà hiện ra có các cõi Tịnh độ và mười vạn vị Đại Bồ tát, như ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, ngài Phổ Hiền Bồ tát, ngài Di Lặc Bồ tát, ngài Phổ Nhãn Bồ tát, ngài Kim Cang Tạng Bồ tát, ngài Di Lặc Bồ tát, ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ tát, ngài Uy Đức Tự Tại Bồ tát, ngài Diệu Âm Bồ tát, ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ tát, ngài Phổ Giác Bồ tát, ngài Viên Giác Bồ tát, ngài Hiền Thiện Thủ Bồ tát v.v… Những vị Bồ tát này, đều được bực Thượng thủ trong chúng hội, cùng với quyến thuộc đều nhập chánh định, dồng ở trong Pháp hội thanh tịnh bình đẳng của Như Lai (ở trong Viên giác).

LƯỢC GIẢI

“Viên giác” tức là chỉ cho “Bản tâm thanh tịnh”. Vậy muốn nói và nghe cảnh giới thanh tịnh, cố nhiên không thể ở nơi cảnh vọng tâm mà nói và nghe được, nên Phật nhập Chánh định để nói kinh Viên Giác, thì các Bồ tát cũng nhập Chánh định, mới nghe và hiểu được Kinh Viên Giác. Các Phật tử đọc Kinh này, trước phải định tâm chuyên chú mới hiểu được.

Đại ý đoạn này là Phật và Bồ tát nhập Chánh định để nói và nghe kinh Viên Giác.

Mời quý bạn đọc sách Phật Học Phổ Thông quyển 8 – HT Thích Thiện Hoa tại file PDF dưới đây. Đọc và tải trọn bộ sách Phật Học Phổ Thông tại: Phật Học Phổ Thông trọn bộ – HT Thích Thiện Hoa

Bài viết cùng chuyên mục

Ngũ giới là thường giới của mọi người – Tỳ Khưu Hộ Pháp PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông trọn bộ – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Pháp Nhẫn Nại – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm – Sách PDF

Định Tuệ

Niệm Phật tâm địa công phu – HT Tịnh Không thuyết giảng

Định Tuệ

Cốt tủy các kinh căn bản Phật Giáo – Phổ Nguyệt – Sách PDF

Định Tuệ

Mười Điều Biện Ma – Thích Nhật Quang dịch – Sách PDF

Định Tuệ

Những Điều Phật Đã Dạy – Lê Kim Kha dịch – Sách PDF

Định Tuệ

Tứ chủng thanh tịnh minh hối – Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận