Tâm Hướng Phật
Luận Tạng

Ý nghĩa chân thật của bổn nguyện niệm Phật – Sách PDF

Dưới đây là nội dung sách Ý nghĩa chân thật của bổn nguyện niệm Phật, Hòa Thượng Tịnh Không thuyết giảng.

Ý nghĩa chân thật của bổn nguyện niệm Phật
Hòa Thượng Tịnh Không thuyết giảng
Liễu Nhân sưu tập và ghi chép, Cư sĩ Truyền Tịnh giảo chánh
Dịch theo bản in của Tịnh Tông Học Hội Los Angeles, tháng 3, 2001

Trích đoạn: Ý nghĩa chân thật của Bổn Nguyện Niệm Phật

Các bạn đồng học:

Chào các bạn, thầy Ngộ Ðạo gởi đến câu hỏi của một vị đồng tu ở trường Ðại học Lý Công, Nam Kinh như vầy: “Gần đây có người rao truyền ‘Bổn Nguyện Niệm Phật’ chẳng y chiếu những lời dạy trong Tịnh Ðộ Tam Kinh, chẳng cần tin, chẳng cần phát nguyện, và cũng chẳng cần niệm Phật đều có thể vãng sanh”. Nhiều bạn đồng học chưa hiểu sâu vào [giáo nghĩa] Tịnh Tông nghe xong rất hoang mang’, xin pháp sư từ bi giảng giải.

Ðây đích thật là một vấn đề rất nghiêm túc và quan trọng, nếu giải thích lệch lạc vấn đề này thì có thể dẫn dắt rất nhiều đồng tu lầm đường, lạc lối, đánh mất cơ hội niệm Phật vãng sanh ngay trong đời này của họ, những người rao truyền lời nói này phải gánh chịu trách nhiệm nhân quả. Trong kinh nói nhất định sẽ đọa địa ngục A Tỳ!

Bốn chữ ‘Bổn nguyện niệm Phật’ chẳng sai, nhưng họ giải thích ý nghĩa của nó sai hoàn toàn. Trước khi nhập diệt đức Phật biết rất rõ tình huống trong xã hội hiện tại của chúng ta, rõ ràng vô cùng.

Trong chương Thanh Tịnh Minh Hối của kinh Lăng Nghiêm, đức Phật nói: ‘Tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng’. Những lời trong kinh này là nói về đời hiện tại của chúng ta — đời pháp nhược ma cường, chúng sanh nhận giả mà chẳng nhận thiệt, chịu nghe lời gạt mà chẳng chịu nghe lời khuyên!

Các vị đồng học Tịnh Tông chúng ta phải học theo đức Phật, đức Phật có tâm nhẫn nại chờ đợi những người này. Tôi cảm thấy nhiều người trong nhóm đồng học chúng ta có nhiệt tâm hơn đức Phật, họ nôn nóng muốn độ hết thảy chúng sanh đến Tây phương Cực Lạc thế giới. Nhưng quay đầu lại và thiệt lòng phản tỉnh coi tự mình có thể vãng sanh được hay chăng? Tự mình chẳng có khả năng được độ mà muốn độ người khác! Trong kinh thường nói câu: ‘không có chuyện này!’ (vô hữu thị xứ!), mọi người thường nghe câu này, nghe đến thuộc lòng luôn.

‘Phật không độ người vô duyên’, chúng ta phải hiểu những người này chẳng có duyên với Phật, chẳng có duyên nghĩa là không tin. Không tin vào những lời dạy trong Tịnh Ðộ Tam Kinh, không thể y giáo phụng hành, mà lại nghe những lời rao truyền này, đây tức là chẳng có duyên với Phật, trong đời này họ nhất định chẳng thể thành tựu.

Mời quý bạn đọc sách Ý nghĩa chân thật của bổn nguyện niệm Phật – Hòa Thượng Tịnh Không thuyết giảng tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Niệm Phật Vô Tướng – Hạnh Cơ dịch – Sách PDF

Định Tuệ

Mười Điều Biện Ma – Thích Nhật Quang dịch – Sách PDF

Định Tuệ

Cẩm Nang Cư Sĩ – Tác giả Tâm Diệu – Sách PDF

Định Tuệ

Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh giảng ký PDF

Định Tuệ

Học Phật Vấn Đáp – Hòa Thượng Tịnh Không PDF

Định Tuệ

Pháp Môn Niệm Ân Đức Phật – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 3 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 4 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Giáo Trình Phật Học – Lê Kim Kha biên dịch – Sách PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận