Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Pháp môn Tịnh độ là pháp khó tin

Thánh Hiền để lại lời dạy như vậy mà con người tự cho Tịnh độ là nông cạn. Phật nói đây là pháp khó tin, đâu chẳng đúng như thế sao?

Những kẻ cho Tịnh độ là nông cạn, là pháp tu của hạng nam nữ ngu dốt. Ngài Thiên Như đã bác bỏ thuyết đó, nói rằng: “Như vậy, chẳng những khinh bỉ hạng nam nữ ngu dốt, mà là khinh bỉ các bậc Bồ-tát Mã Minh, Long Thọ, Văn-thù, Phổ Hiền”. Cho nên, tôi làm sách Di-đà Kinh Sớ Sao mới phát hiện ý nghĩa tôn chỉ rất sâu của kinh này. Nhưng họ lại cho rằng giải thích kinh này chẳng nên quá sâu, vì đó rốt cuộc là pháp tu của hạng nam nữ ngu dốt.

Phật bảo rằng, kinh này là pháp khó tin, đâu chẳng đúng như thế sao?

Có người nói với tôi rằng: “Không nên giải thích kinh Di-đà quá sâu, vì kinh này vốn cạn cợt”.

Ôi! Kinh Pháp Hoa dùng ngôn ngữ trị thế mà đều là Thật tướng. Vậy mà kinh này cắt ngang dòng sinh tử, lên thẳng địa vị Bất thối chuyển, lẽ nào lại chẳng bằng ngôn ngữ trị thế ư?

Có người lại nói rằng: “Kinh này thuộc loại Phương Đẳng, sớ giải là Viên Giáo thì không được”.

Ôi! Kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng thuộc loại Phương Đẳng, ngài Trí Giả đã sớ giải là Viên Giáo. Kinh Viên Giác cũng thuộc loại Phương Đẳng, ngài Khuê Phong cũng sớ giải là Viên Giáo. Kinh A-di-đà tôi chỉ cho là một phần Viên Giáo, thế thì có gì mà chẳng được! Phật nói pháp khó tin, đâu chẳng đúng như thế sao?

Phẩm thứ mười trong kinh Hoa Nghiêm nói: “Chủ Dược Thần được pháp môn giải thoát, niệm Phật diệt trừ bệnh của tất cả chúng sinh”.

Thanh Lương Sớ Giải nói: “Chuyên niệm một đức Phật, dễ thành tựu Tam-muội”. Hết lòng thành kính, những việc khác đều như thế cả. Huống chi, tâm an trụ ở đường giác, ngầm bước đến Phật tánh rộng lớn ư?

Mấy câu trên đều khen chuyên niệm danh hiệu Phật, hai câu sau bàn sâu về Lý, ai bảo là Tịnh độ nông cạn? Phẩm Hạnh Nguyện trình bày rộng về vô lượng thế giới hải, về vô lượng công đức của Phật và Bồ-tát. Sau cùng, có vô số Bồ-tát, lúc lâm chung lại chẳng cầu sinh ở Hoa Tạng mà nguyện sinh về Cực Lạc. Ai bảo là Tịnh độ nông cạn?

Thánh Hiền để lại lời dạy như vậy mà con người tự cho Tịnh độ là nông cạn. Phật nói đây là pháp khó tin, đâu chẳng đúng như thế sao?

Trích: Tịnh Độ Vựng Ngữ – Tác giả Liên Trì Đại Sư

Bài viết cùng chuyên mục

Chú vãng sanh là gì? Nguồn gốc, ý nghĩa và công năng của chú

Định Tuệ

Người không biết sám hối và không nhận sự sám hối sẽ chịu khổ lâu dài

Định Tuệ

Người tin tưởng pháp môn Tịnh độ, phước báo chẳng thể nghĩ bàn

Định Tuệ

Sự linh ứng nhiệm mầu của Chú Lăng Nghiêm

Định Tuệ

Tại sao kinh Lăng Nghiêm bị diệt trước hết thời Mạt Pháp?

Định Tuệ

23 cách tạo phước đức và công đức vô lượng

Định Tuệ

Mối quan hệ giữa con người và quỷ thần

Định Tuệ

Phật ở trong tâm hay Phật ở ngoài tâm?

Định Tuệ

Tu tịnh khẩu là tu như thế nào? Tu sao để không mắc khẩu nghiệp?

Định Tuệ

Viết Bình Luận