Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Niệm Phật siêu độ vong linh vãng sanh

Mỗi ngày trì niệm một ngàn năm trăm câu. Nếu có sức khỏe thì niệm hai ngàn, ba ngàn, bốn ngàn, mười ngàn câu. Có thể giúp cho vong linh tiêu trừ tội lỗi, cởi mở oán thù, sớm sinh về cõi lành.

Thất đầu, niệm Phật mấy vạn, mấy ngàn, mấy trăm câu. Thất thứ hai cho đến thất thứ bảy cũng niệm như thế. Mọi người cùng chung niệm Phật mấy mươi vạn, mấy ngàn, mấy trăm câu.

Ở đời, nếu người thân mất thì đau buồn không dứt. Nhưng vong linh chẳng được lợi ích gì, những người còn sống cũng bị tổn hại. Thế nên, cần phải giảm buồn, dừng khổ, nghĩ cách cứu vớt.

Kinh nói, người chết sẽ thác sinh trong thời gian bảy thất (49 ngày). Trong thời gian ấy, nên làm các việc công đức. Nay khuyên, ngoài việc thỉnh chư Tăng tụng kinh bảy thất ra, tự mình cần phải niệm Phật.

Mỗi ngày trì niệm một ngàn năm trăm câu. Nếu có sức khỏe thì niệm hai ngàn, ba ngàn, bốn ngàn, mười ngàn câu. Sau bảy ngày cộng lại xem bao nhiêu; cứ làm như thế cho hết bảy thất rồi hồi hướng. Có thể giúp cho vong linh tiêu trừ tội lỗi, cởi mở oán thù, sớm sinh về cõi lành, chẳng đọa vào đường tăm tối.

Người con hiếu thảo nhớ thương cha mẹ quá vãng, song thân thương nhớ con trẻ đã qua đời, anh em chị em, vợ chồng bà con, thầy trò bạn bè, nhớ ơn muốn báo đáp đều có thể thực hành pháp này.

Còn như người thân mới mất, nếu chưa thấy được lời chỉ dẫn này, cũng có thể niệm thêm tám vạn bốn ngàn câu Phật hiệu, hoặc nhiều hơn tùy ý. Vong linh sẽ được phước báo, công đức chẳng thể nghĩ bàn.

“Con là… vì siêu độ vong linh mà trì niệm danh hiệu Phật, nguyện vong linh sớm được sinh về Tịnh độ”.

Trích: Tịnh Độ Vựng Ngữ – Tác giả Liên Trì Đại Sư

Bài viết cùng chuyên mục

Lợi ích của pháp môn niệm Phật không thể nghĩ bàn

Định Tuệ

Có thể nhiếp cả sáu căn để niệm chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ

Định Tuệ

Nương tự lực hay nương Phật lực?

Định Tuệ

7 chướng ngại vãng sanh cõi Cực Lạc của người tu Tịnh độ

Định Tuệ

Ngũ giới là gì? Lợi ích giữ 5 giới với bản thân, gia đình và xã hội

Định Tuệ

Trí tuệ của Đức Phật sâu đến mức nào?

Định Tuệ

10 công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn

Định Tuệ

Ngũ uẩn: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức uẩn là gì, từ đâu mà có?

Định Tuệ

Giới Định Tuệ là con đường giải thoát của người xuất gia

Định Tuệ

Viết Bình Luận