Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Chú

Nếu có người trì niệm chân ngôn này, chư Phật lấy tay xoa đầu, gia trì hoan hỷ, đoạn trừ tất cả ác nghiệp, khiến sanh từ tâm, an trụ diệu giác cảnh giới…

Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Kinh và Nghi Quỹ Trì Niệm Luân Vương Chú ghi chép rằng: Nhất tự chân ngôn là tất cả tâm của Như Lai, cũng là tất cả nghi quỹ trong tối thắng tối thượng, năng thành tựu tất cả sự nghiệp.

Nhất Tự Minh Vương được xưng “Chư Phật nhất thiết trí trí chân ngôn chi tướng” cũng có danh “Như Lai đệ nhất vi diệu nội tâm’’. Nếu có người trì niệm chân ngôn này, chư Phật lấy tay xoa đầu, gia trì hoan hỷ, đoạn trừ tất cả ác nghiệp, khiến sanh từ tâm, an trụ diệu giác cảnh giới, viên mãn nhất thiết pháp thế gian và pháp xuất thế gian.

Những sự lợi ích trì niệm Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương đà la ni:

  1. Tất cả nghiệp chướng được thanh tịnh.
  2. Diệt tất cả tội, khiến tất cả chúng sanh điều được viên mãn sở nguyện.
  3. Nếu trì tụng hoặc viết kinh chú này, tất cả người và chư thiên cung kính cúng dường.
  4. Chú lực khiến chúng sanh không gặp khủng bố gây hại.
  5. Phá trừ tất cả thế gian ác chú, danh xưng ‘’ tất cả chư Phật quyền đảnh’’.
  6. Hành trì chân ngôn, nhất thiết xứ được vô ngại, nhất thiết kiến điều được hoan hỷ, xa rồi khổ não, nơi nơi xứ xứ điều được an lạc.
  7. Đoạn trừ thiên ma ngoại pháp, lệnh tự pháp thân nhanh chóng thành tựu.

Phạn ngữ chú: namaḥ samanta buddhānām. oṃ bhrūṃ.

Phát âm Phạn ngữ chú: Na ma ,sa măn ta,bút đa nam.Ôm bờ rum.

Hoa ngữ chú: 曩莫,三滿多,沒馱南,唵步嚕唵.

Hán việt ngữ chú: Nẵng mạc, tam mãn đa, một đà nam, úm bộ lỗ úm.

Chú thích nghĩa Phạn ngữ chú: namaḥ(kính lễ) samanta(phổ biến) buddhānām(Phật-Thế Tôn). oṃ(quy mệnh) bhrūṃ(Như Lai tâm).

Chú thích nghĩa Hán Việt ngữ chú: Nẵng mạc(kính lễ)tam mãn đa(phổ biến)một đà nam(Phật –Thế Tôn) úm(quy mệnh) bộ lỗ(Như Lai tâm) úm(phụng hành).

Trích: Mật Tông Kim Cang Thừa chú giải trọn bộ!

Bài viết cùng chuyên mục

Phương pháp niệm Phật của Đại Sư Ngộ Khai

Định Tuệ

Phật giáo độ sanh, không phải độ tử

Định Tuệ

Mở máy giảng kinh niệm Phật thì bạn là đại ân nhân của quỷ thần

Định Tuệ

Điều kiện để được Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc

Định Tuệ

Tam pháp nhẫn là gì? Ý nghĩa của Tam pháp nhẫn

Định Tuệ

Người tường tận đạo lý, thấu hiểu đúng sai là bậc Thánh nhân

Định Tuệ

Ý hòa đồng duyệt có ý nghĩa như thế nào?

Định Tuệ

Lúc sắp mạng chung thì Oan gia trái chủ hiện đến trả thù đòi mạng

Định Tuệ

Pháp Hữu Vi và Vô Vi nghĩa là gì?

Định Tuệ

Viết Bình Luận