Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Nội dung và ý nghĩa Chuẩn Đề Thần Chú

Tụng trì Chuẩn Đề Thần Chú thời có công năng khiến chúng sanh thọ mạng ngắn thì được tăng thêm tuổi thọ. Nếu có bệnh nan y mà trì chú này thì được trị lành.

Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh ghi chép rằng: Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nào thọ trì đọc tụng thần chú này đủ 80 vạn biến thì tiêu diệt những tội ngũ nghịch vô gián đã tạo từ vô lượng kiếp. Sanh ra chỗ nào cũng gặp chư Phật và Bồ Tát, đời sống vật dụng đầy đủ, đời đời thường được xuất gia, trì đủ luật nghi tịnh giới của Bồ Tát, thường sanh nhơn thiên, không đọa ác thú, thường được chư thiên thủ hộ.

Nếu có những người tại gia nam nữ thường trì tụng, thì nhà người ấy không có khổ não tai ương, bịnh khổ. Khi làm việc gì đều được hanh thông lợi trinh, nói ra lời gì đều được tin nhận. Nếu có người tại gia không thể đoạn duyên vợ con, rượu thịt, chỉ y pháp của Phật dạy mà trì niệm đều được thành tựu.

Nếu có chúng sanh phước mỏng, không chút thiện căn, không có phần giác ngộ, nếu được nghe pháp Đà La Ni này nhanh chóng chứng đắc được vô thượng Bồ Đề Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu có người thường trì tụng hay ghi nhớ chú này, vô lượng thiện căn dần dần được thành tựu.

Nếu có người nào tụng thần chú này đủ 10 vạn biến trong chiêm bao thấy được chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, tự thấy trong miệng của mình mửa ra vật đen. Nếu có phạm ngũ nghịch tội thì không được thấy những điều mộng như vậy.

Nếu tụng đủ 70 vạn biến thì sẽ thấy những tướng trong khi ngủ, thấy mửa ra sắc trắng như sữa, cơm, vân vân thời phải biết người đó tội diệt phước sanh, được thân tâm thanh tịnh.

Nếu có người một lòng muốn dứt trừ vọng tưởng đảo điên tạp niệm, tụng đủ 20 vạn biến, 40 vạn biến, 60 vạn biến, cầu những pháp thế gian hay xuất thế gian đều được như ý nguyện.

Nếu người không có phước tướng, cầu quan không toại ý, thường trì tụng chú này, thì quan vị quyết được toại ý.

Nếu người trong bà con quyến thuộc không hòa hợp, không có tình thương với nhau, nên y pháp trì tụng chú hướng về bà con quyến thuộc, xưng tên họ, thì được hòa hợp, nghe tên thấy thân đều được hoan hỷ. Phàm cầu việc gì cũng vừa lòng toại nguyện. Nếu có người trai giới đầy đủ, nhất tâm thanh tịnh, y pháp tụng trì, thì nhất định chứng quả Bồ Đề.

Tụng trì đà la ni này thời có công năng khiến chúng sanh thọ mạng ngắn thì được tăng thêm tuổi thọ. Nếu có bệnh nan y mà trì chú này thì được trị lành, huống gì các bệnh khác mà không trị được lành.

Long Thọ Bồ Tát Tán Thán Kệ:

Chuẩn Ðề công đức tụ.
Tịch tịnh tâm thường tụng.
Nhứt thiết chư đại nạn.
Vô năng xâm thị nhơn.
Thiên thượng cập nhơn gian
Thọ phước như Phật đẳng.
Ngộ thử như ý châu.
Ðịnh hoạch vô đẳng đẳng.

Tán kệ:

Ngã kim trì tụng Ðại Chuẩn Ðề.
Tốc phát Bồ đề quảng đại nguyện.
Nguyện ngã định huệ tốc viên minh.
Nguyện ngã công đức giai thành tựu.
Nguyện ngã thắng phước biến trang nghiêm.
Nguyện cộng chúng sinh thành Phật đạo.

Phạn ngữ chú: namaḥ saptānāṃ samyaksaṃbuddha-koṭīnāṃ tadyathā oṃ cale cule cunde svāhā.

Phát âm Phạn ngữ chú: Na ma,sáp ta nam, sam dắt sam bút đa, cô thi nam, ta đi da tha: ôm, cha lê, chu lê, chuẩn đề, soa hoa.

Hoa ngữ chú: 南無颯哆喃。三藐三菩陀。俱胝喃。怛姪他。唵。折戾主戾。準提娑婆訶。

Hán việt chú: Nam mô, tát đa nẫm tam miệu tam bồ đà câu chi nẫm, đát điệt tha. Án, chiết lệ, chủ lệ, Chuẩn Đề sa bà ha.

Chú thích nghĩa Phạn ngữ chú:

namaḥ(kính lễ) saptānāṃ(thất) samyaksaṃbuddha(Chánh Biến Tri Giác(Phật-Thế Tôn))- koṭīnāṃ(thiên vạn) tadyathā(thuyết chú ) oṃ(quy mệnh) cale(Bất Động Tôn) cule(Thanh Tịnh Tôn) cunde(Chuẩn Đề Tôn) svāhā(thành tựu).

Chú thích nghĩa Hán Việt ngữ chú:

Nam mô(kính lễ), tát đa nẫm(thất), tam miệu tam bồ đà (Chánh Biến Tri Giác(Phật-Thế Tôn)) câu chi nẫm(thiên vạn), đát điệt tha(thuyết chú ). Án(quy mệnh), chiết lệ(Bất Động Tôn), chủ lệ(Thanh Tịnh Tôn), Chuẩn Đề(Chuẩn Đề Tôn) sa bà ha(thành tựu).

Trích: Mật Tông Kim Cang Thừa chú giải trọn bộ!

Bài viết cùng chuyên mục

Một niệm này bạn buông xả được thì chính là Phật Bồ Tát

Định Tuệ

Chú làm sao mới linh?

Định Tuệ

Các bạn đã có duyên với chú Lăng Nghiêm nên nắm thật chặt

Định Tuệ

Lục căn, Lục trần và Lục thức trong Phật giáo là gì?

Định Tuệ

Phương pháp tiến vong, siêu độ hay nhất

Định Tuệ

Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả

Định Tuệ

Lược đàm về Si phiền não – Phải diệt niệm buồn chán

Định Tuệ

Những việc mà gia quyến của người sắp lâm chung cần chú ý

Định Tuệ

Ý nghĩa phóng sinh, tích cực hay tiêu cực?

Định Tuệ

Viết Bình Luận