Tâm Hướng Phật
Luật Tạng

Chơn Lý – Luật Nghi Khất Sĩ – Tổ Sư Minh Đăng Quang PDF

Quyển Luật nghi Khất sĩ rất cần thiết cho chư Tăng Ni Khất sĩ học hành, chư Tăng Ni cần phải học thuộc lòng để hành trì trong mỗi lúc.

Lời nói đầu

Quyển Luật nghi Khất sĩ rất cần thiết cho chư Tăng Ni Khất sĩ học hành, vì nó gồm cả mười quyển: Bài học Khất sĩ, Luật Khất sĩ, Bài học Sa di, Pháp học Sa di I (Giới), Pháp học Sa di II (Định), Pháp học Sa di III (Huệ), Giới bổn Tăng, Giới bổn Ni, Giới Phật tử và 114 điều Luật nghi Khất sĩ, là những quyển mà chư Tăng Ni cần phải học thuộc lòng để hành trì trong mỗi lúc. Nhưng điều đáng tiếc, mỗi lần tìm kiếm từng quyển một thật rất khó khăn. Tuy nhiên, tôi có soạn lại in kết tập trong bộ Chơn lý và tái bản ấn tống được nhiều lần, mà nguyên bộ thì rất nặng nề, mỗi khi đem theo đi hành đạo, hoặc học hành thì bất tiện. Nên tôi cho sửa sai và in kỹ lưỡng, kết tập lại thành một cuốn, lấy tựa là Luật nghi Khất sĩ, hầu giúp đỡ cho quý chư Tăng Ni noi theo giáo lý y bát chơn truyền của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng.

Rất mong thay chánh pháp y bát Khất sĩ chơn truyền của chư Phật ba đời còn lưu trụ mãi trong không gian và thời gian vô tận.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mùa Xuân năm Nhâm Tý – Phật lịch 2516
TM. GIÁO PHẨM HỆ PHÁI
Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên

BÀI HỌC KHẤT SĨ

1.1. CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cầu xin cho lễ cúng dường này, đến với đức Như Lai, xin Phật chứng minh.
Cầu xin cho lễ cúng dường này, đến với chư Bồ-tát, xin Tăng chứng minh.
Cầu xin cho lễ cúng dường này, đến với chư Phật Pháp Tăng, xin Tam Bảo chứng minh.

1.2. KHUYẾN KHÍCH

Những ai hết lòng, ân cần cung cấp, thức ăn vật uống cho đệ tử của Phật, và làm phải cho mọi người, cao thượng hơn lòng bỏn sẻn và tánh tư vị, thì sẽ hưởng được sự vui sướng thanh nhàn, đời đời kiếp kiếp ở cảnh thượng thiên; những người ấy sẽ chứng đủ các quả đạo lành, sẽ được hân hạnh về đạo lý, sự khoái lạc hoàn toàn, các vị ấy sẽ sanh lên cõi trời, để hưởng sự sung sướng và nhàn lạc luôn luôn.

1.3. CHỨNG MINH

Tín chủ cúng dường Phật Pháp Tăng
Chứng minh công đức nhờ Tam bảo
Chú tâm nguyện độ thiện duyên này
Tín chủ đời đời thêm phước báu.
Sở cầu, sở ý đều thành tựu
Tín nhớ, hạnh y, nguyện trở về
Nay mới gieo nhơn, nhơn chánh giác
Sau này chứng quả, quả Bồ-đề.
Đây thể lòng từ Phật Pháp Tăng
Vì tâm thành kính biết ăn năn
Đem cho tín chủ phước thanh tịnh
Xin lấy cho mình nghiệp khó khăn.
Tín chủ từ đây đặng nhẹ nhàng
Bến mê thoát khỏi chốn lầm than
Tiêu diêu khoái lạc y Tam bảo
Đắc quả kiếp nay thành Phật đạo.

1.4. CẦU NGUYỆN

Phước cúng dường này của tín chủ
Tam nghiệp thanh tịnh định, huệ tu
Tánh cũ tự mình gồm chứa đủ
Tây phương an dưỡng hưởng thiên thu
Phước cúng dường này của chư linh
Dứt tiêu tội chướng thoát vô minh
Sám hối ăn năn tâm niệm Phật
Tây phương Cực lạc đắc siêu sinh
Phước cúng dường này của bá tánh
Cầu an tai nạn đặng muôn lành
Phát nguyện tu hành thành chánh giác
Tây phương Tịnh độ chỗ vãng sanh.

1.5. CHÚ NGUYỆN

Chú tâm nguyện độ, cả thảy chúng sanh,
Kẻ thác siêu thăng, người còn thơ thới,
Biển ái yên lặng, sông mê trong sạch,
Pháp giới chúng sanh, đồng tròn quả trí.
Nguyện khắp tín thí, ruộng phước thêm gieo,
Có tình, không tình đều thành Phật đạo.
Kính lạy cõi Tăng già Tây phương giải thoát. (1 lần)
Kính lạy cửa Khất Sĩ đường Như Lai. (1 lần)
Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời. (3 lần)

1.6. THỌ BÁT

Bát cơm tín chủ biết bao công
Đức hạnh đầy vơi tự xét lòng
Thỏa miệng thích tình tham quấy bỏ
Nuôi thân hành đạo thuốc lành dùng
Toan vun chánh pháp cho thành tựu
Nguyệt dứt ác duyên thoáng sạch không
Nguyện các việc lành làm tất cả
Nguyện xin độ tận chúng sanh chung.

1.7. LỤC HÒA

Thân cùng nhau hòa hiệp ở chung
Miệng không tranh đua cãi lẫy
Ý ưa nhau không trái nghịch
Giới luật đồng cùng nhau tu theo
Kiến thức riêng chỉ giải cho nhau
Tứ sự chia đồng với nhau…

1.8. SAU KHI ĐỘ CƠM XONG

Nguyện cầu cả thảy chúng sanh, đồng đặng đủ đầy tròn xong Phật sự. (3 lần)

1.9. ĐỌC KỆ / THUYẾT PHÁP

(Nếu có đọc kinh hay thuyết pháp, thì tại khoản này).

1.10. CHÚ NGUYỆN

Chú tâm nguyện độ mười phương
Kẻ âm siêu thoát, người dương nhẹ nhàng
Cõi đời biển ái lặng trang
Sông mê trong vắt sóng an, nước bình
Khắp cùng pháp giới chúng sanh
Gieo mầm giống huệ, viên thành quả chơn
Nguyện cầu tín thí công ơn
Phước điền rộng đức, huệ sơn cao tài
Hữu tình nhơn vật các loài
Vô tình bụi, đất, đá, cây bao đồng
Thảy đều đắc quả thành công
Cả nên Phật đạo hiện trong kiếp này.
Kính lạy cõi Tăng già Tây phương giải thoát. (1 lần)
Kính lạy cửa Khất sĩ đường Như Lai. (1 lần)
Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời. (3 lần)
………

Mời quý bạn đọc sách Chơn Lý – Luật Nghi Khất Sĩ – Tổ Sư Minh Đăng Quang tại file PDF dưới đây.

Chơn Lý – Luật Nghi Khất Sĩ – Tổ Sư Minh Đăng Quang

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Ưu Bà Tắc Giới – Giới Bồ Tát cho người tại gia PDF

Định Tuệ

Kinh Người Áo Trắng – Thiền sư Thích Nhất Hạnh dịch và chú giải

Định Tuệ

Kinh người áo trắng – Sa môn Thích Nhật Từ dịch PDF

Định Tuệ

Sa Di Luật Nghi Yếu Lược – Hòa Thượng Tịnh Không – Sách PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận