Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Nội dung và ý nghĩa Văn Thù Bát Tự Chân Ngôn

Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử đà la ni, nếu chuyên tâm trì niệm, tiêu tội sanh phước thành tựu sự nghiệp, sở cầu xứng ý, không thể dùng ngôn ngữ nói tận công đức, thành tựu lục pháp ba la mật.

Văn Thù Sư Lợi Bảo Tạng Đà La Ni Kinh ghi chép rằng: Kim Cang Bồ Tát thiện nam tử ! Đà la ni bát tự chú là Như Lai pháp tạng xuất Phật thân kinh. Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử Bát Tự Chú là đại oai lực đà la ni… an trí trong nhà cửa thì được phú quý, tài phú hưng thịnh, con cái học hành thông minh, trang nghiêm tướng hảo. Gia trạch nếu có tai họa thì lệnh được tiêu diệt, thiện thần bảo vệ người trong gia đình, thường được phú quý. Nếu có thiện nam tín nữ trì tụng bảy biến, năng bảo vệ tất cả chúng sanh, được bất khả tư nghị phước đức.

Đại Phương Quảng Bồ Tát Tạng Văn Thù Sư Lợi Căn Bổn Nghi Quỹ Kinh quyển thứ bốn ghi chép rằng: Thần chú là tối thượng tăng ích đại cát tường, đoạn trừ tam giới sanh tử, tiêu trừ tất cả tai hại và ác thú. Người trì niệm tâm được an lạc, công việc thành tựu, chỉ tịnh vắng lặng như thấy Phật hiện tiền. Nếu phạm ngũ nghịch tội, người trì chú này thì nghiệp ấy được thanh tịnh.

Phật cáo Kim Cang Mật Tích Bồ Tát! Nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn, trì tụng một biến tức được tự hộ thân, hai biến năng bảo vệ thân hữu bạn bè, ba biến thì đại hộ quốc vương, thần lực trú thập địa bồ tát không siêu qua đà la ni thần lực này, huống chi thiên ma long vương quỷ ác chúng sanh gây chướng ngại.

Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử đà la ni, nếu chuyên tâm trì niệm, tiêu tội sanh phước thành tựu sự nghiệp, sở cầu xứng ý, không thể dùng ngôn ngữ nói tận công đức, thành tựu lục pháp ba la mật.

Mười sự lợi ích trì niệm Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử đà la ni:

  1. Quốc gia không có xâm lược chiến tranh tương tàn.
  2. Khống chế nhật, nguyệt, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tinh, nhị thập bát tú tinh, hung tinh biến quái mà không khởi tai ách nạn khổ.
  3. Quốc gia không có ác quỷ thần và bệnh truyền nhiễm.
  4. Quốc gia không có tam tai bát nạn.
  5. Nhân dân trong quốc gia đó, không có oan gia trái chủ gây hại.
  6. Nhân dân trong quốc gia đó, không có âm ma quỷ chúng ,gây chướng ngại.
  7. Nhân dân trong quốc gia đó, không có đột tử bất thường.
  8. Thiện long nhập cảnh, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an.
  9. Không gặp vua chúa ác tánh, nghịch đãi dân chúng, vụ mùa hưng thịnh.
  10. Nhân dân trong quốc gia đó, không có hổ lang ác thú, chư ác tạp độc gây hại.

Phạn ngữ chú: oṃ aḥ vī ra hūm kha ca raḥ.

Phát âm Phạn ngữ chú: Ôm a vi ra hùm kha cha ra.

Hoa ngữ chú: 唵阿尾羅吽佉左洛.

Hán việt ngữ chú: Án a vĩ la hồng khư tả lạc.

Chú thích nghĩa Phạn ngữ chú: oṃ( quy mệnh) aḥ vī ra hūm kha ca raḥ(Như Lai pháp tạng thân, vô tướng).

Chú thích nghĩa Hán Việt ngữ chú: Án(quy mệnh) a vĩ la hồng khư tả lạc(Như Lai pháp tạng thân, vô tướng).

Trích: Mật Tông Kim Cang Thừa chú giải trọn bộ!

Bài viết cùng chuyên mục

Mỗi gia đình tại gia chúng ta có một cái địa ngục ở nhà

Định Tuệ

Di cung hoán số có làm thay đổi được vận mệnh hay không?

Định Tuệ

Họa từ đâu mà ra và phước từ đâu mà đến?

Định Tuệ

Nội dung và ý nghĩa Văn Thù Bồ Tát Ngũ Tự Tâm Chú chân ngôn

Định Tuệ

Bí quyết được phước báo hiện tiền, mọi chuyện hanh thông

Định Tuệ

Kinh Bát Đại Nhân Giác điều giác ngộ thứ tám giảng giải

Định Tuệ

Nên niệm Phật trước khi đi ngủ

Định Tuệ

Tam độc là gì? Hình tướng tam độc và phương pháp diệt tam độc

Định Tuệ

Kinh Bát Đại Nhân Giác điều giác ngộ thứ tư giảng giải

Định Tuệ

Viết Bình Luận