Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Nghi thức cầu siêu cho người thân đã mất

Lễ cầu siêu là một nghĩa cử tốt đẹp của thế hệ con cháu, tưởng nhớ đến ân đức sinh thành dưỡng dục, của ông bà, cha mẹ, tổ tiên.

Cầu tức là cầu nguyện, siêu có nghĩa là thoát. Cầu siêu có nghĩa là cầu nguyện để ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ của mình, nếu giờ này còn đang lưu lạc ở địa ngục, ngã quỷ, súc sinh thì sẽ được siêu thoát, được giải phóng khỏi cảnh giới khổ đau để sinh về cõi Tịnh độ của đức Phật A Di Đà.

Kinh điển dạy rằng, trong trạng thái trung ấm, vong linh trở nên vô cùng thông minh, hơn chín lần khi họ còn sống. Họ có nhiều năng lực thần thông như có thể đọc được tâm của người khác, biết được gia đình quyến thuộc có thực sự yêu thương hay lại vui sướng trước cái chết của họ. Vì thần thức quá linh thông, họ lại càng đau đớn khổ sở hơn khi biết rằng những người thân không thực sự quan tâm đến cảnh khổ của họ.

Dưới đây là Nghi thức cầu siêu cho người thân đã mất:

LỜI KHẤN NGUYỆN TỔ TIÊN

Kính thưa cha/mẹ,
Hôm nay nhân dịp (giỗ/cúng cầu siêu) của (cha/mẹ) chúng con kính cẩn đến trước bàn thờ của cha/mẹ với tất cả lòng dạ chí thành, xin trên Mẹ/Cha chứng giám.

Chúng con ý thức được cây có cội, nước có nguồn; chúng con biết cha mẹ tổ tiên là cội nguồn của chúng con và chúng con là sự tiếp nối của liệt vị. Chúng con nguyện tiếp nhận và thực hiện những ân đức, tình thương , sự mong mỏi của Cha/Mẹ nơi chúng con, nhất là chuyển hóa những nội kết khổ đau do những sự nóng giận, sự hiểu lầm, thiếu thông cảm gây ra và làm tổn thương chúng con và thế hệ cháu chắt rất nhiều.

Giờ phút này chúng con quỳ dưới chân Cha/Mẹ, nguyện bỏ hết mọi giận hờn, buồn tủi và hiềm khích, tha thứ cho nhau, chấp nhận nhau , thương yêu nhau, chăm sóc cho nhau và đem lại cho nhau nụ cười và hạnh phúc. Như thế chúng con mới mở ra cho thế hệ cháu chắt một đời sống thoải mái, nhẹ nhàng và ý vị cũng như trao truyền lại cho thế hệ tương lai một ý nghĩa sống thật sự của mái ấm gia đình, của tình thương ruột thịt. Chúng con biết có làm như thế chúng con mới thật sự tỏ bày được niềm hiếu thảo và biết ơn của chúng con lên Mẹ/Cha và liệt vị tổ tiên.

Xin Mẹ/Cha chứng minh cho lòng thành của chúng con, chấp nhận hương hoa trà quả và cơm canh bánh trái, tất cả đều được dâng lên từ lòng hiếu thảo và dạ chí thành. Xin bảo hộ và che chở cho các con, các cháu có đầy đủ sức khoẻ, niềm tin và nguồn vui trong cuộc sống.

01-DÂNG HƯƠNG
(Chủ lễ và gia quyến cầm hương quỳ trước bàn Phật)

Xin cho khói trầm thơm
Kết thành mây năm sắc
Dâng lên khắp mười phương
Cúng dường vô lượng Phật
Vô lượng chư Bồ Tát
Cùng các Thánh Hiền Tăng
Nơi pháp giới dung thông
Kết đài sen rực rở
Nguyện làm bạn đồng hành
Trên con đường giác ngộ
Xin mọi loài chúng sanh
Từ bỏ cõi lãng quên
Theo đường giới, định, tuệ
Quay về trong tỉnh thức.
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát(3 lần)

02-KỲ NGUYỆN

Đệ tử chúng con thành tâm trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, hồi hướng công đức cầu siêu hương linh … Pháp danh … quá vãng ngày … chúng con một dạ chí thành ngưỡng cầu Tam Bảo, từ bi gia hộ tiếp độ hương linh, dứt hết mê tình siêu sinh tịnh độ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh. (3 lần)
(Cắm hương vào lư chắp tay đọc tiếp)

03-TÁN DƯƠNG PHẬT

Sen quí nở đài giác ngộ
Hào quang chiếu rạng mười phương
Trí tuệ vượt tầm pháp giới
Từ bi thấm nhuận non sông
Vừa thấy dung nhan Điều Ngự
Trăm ngàn phiền não sạch không
Hướng về tán dương công đức
Tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng.

04-ĐẢNH LỄ
(Mỗi câu một lạy)

– Nhất tâm kính lễ chư Phật thường trụ trong mười phương.
– Nhất tâm kính lễ tôn Pháp thường trụ trong mười phương.
– Nhất tâm kính lễ Hiền Thánh Tăng thường trụ trong mười phương.
(Ngồi xuống khai chuông mõ trì tụng)

05-TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước tịnh
Rưới khắp tam thiên
Tánh không tám đức lợi nhân thiên
Pháp giới sáng rộng thêm
Diệt mọi oan khiên Biển lửa nở hoa sen
Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát (3 lần)

06-CHÚ ĐẠI BI

Nam Mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da bà lô kiết đế, thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa na ma bà già, ma phạt đặc đậu, đát diệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xa da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ, phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dũ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắt ra đát na, đá ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

07-KHAI KINH

Đại từ đại bi thương chúng sanh
Đại hỷ đại xả cứu muôn loài
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
Đệ tử cúi đầu quy mạng lễ. (C)

Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên may được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi. (C)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

08-PHẬT NÓI KINH VÔ THƯỜNG
Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh dịch ra chữ Hán.
Việt Nam, HT. Thích Trí Thủ dịch ra chữ Việt

Tôi nghe như vậy. Một thời Phật tại thành Xá-vệ nơi rừng Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc.

Bấy giờ Phật bảo các Tỳ kheo rằng: “Trong thế gian có ba pháp không thể yêu, không trong sạch, không thể muốn, không vừa ý. Ba pháp là gì? Là già, bệnh và chết. Này các Tỳ kheo, nếu trong thế gian không già, bệnh, chết thì Như Lai ứng chánh đẳng giác không xuất hiện ra đời vì các chúng sanh nói Pháp đã chứng và cách điều phục. Vậy nên biết rằng trong các thế gian, già bệnh chết này là không thể yêu, là không trong sạch, là không thể muốn, là không vừa ý. Vì ba việc này Như Lai ứng chánh đẳng giác xuất hiện ra đời vì các chúng sanh nói Pháp đã chứng và cách điều phục.

Bấy giờ Thế Tôn lặp lại bài tụng rằng:

Bề ngoài trang điểm đều hư hoại,
Trong thân biến đổi cũng vậy thôi.
Chỉ có thắng pháp thường chẳng mất,
Các người có trí hãy xét coi!
Đây già bệnh chết đều đáng chán,
Hình nghi xấu xí thật khó ưa
Tuổi trẻ dung nhan tạm thời đó,
Nào có lâu chi, đều héo khô.
Dẫu cho tuổi thọ trăm năm đủ,
Chẳng khỏi vô thường não bức thân.
Già bệnh chết, khổ thường theo đuổi.
Chẳng lợi gì cho thân chúng sanh.

Bấy giờ Thế Tôn nói kinh này xong, các chúng tỳ kheo, thiên, long, dạ xoa, càn thát bà, a tu la đều rất hoan hỷ tín thọ, phụng hành. (C)

09-KINH TINH YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Bồ Tát Quán Tự Tại
Khi quán chiếu thâm sâu
Bát Nhã Ba La Mật(tức diệu pháp trí độ)
Bỗng soi thấy năm uẩn
Đều không có tự tánh.
Thực chứng điều ấy xong
Ngài vượt thoát tất cả
Mọi khổ đau ách nạn. (C)

“Nghe đây, Xá Lợi Tử:
Sắc chẳng khác gì không
Không chẳng khác gì sắc
Sắc chính thực là không
Không chính thực là sắc
Còn lại bốn uẩn kia
Cũng đều như vậy cả. (C)

Xá Lợi Tử, nghe đây:
Thể mọi pháp đều không
Không sanh cũng không diệt
Không dơ cũng không sạch
Không thêm cũng không bớt.
Cho nên trong tánh không
Không có sắc, thọ, tưởng
Cũng không có hành thức
Không có nhãn, nhĩ, tỷ
Thiệt, thân, ý (sáu căn)
Không có sắc, thanh, hương
Vị, xúc, pháp (sáu trần)
Không có mười tám giới (từ nhãn đến ý thức)
Không hề có vô minh
Không có hết vô minh
Cho đến không lão tử
Cũng không hết lão tử
Không khổ, tập, diệt, đạo
Không trí cũng không đắc
Vì không có sở đắc. (C)

Khi một vị Bồ Tát
Nương diệu pháp Trí Độ (bát nhã ba la mật)
Thì tâm không chướng ngại
Vì tâm không chướng ngại
Nên không có sợ hãi
Xa lìa mọi mộng tưởng
Xa lìa mọi điên đảo
Đạt Niết Bàn tuyệt đối. (C)

Chư Phật trong ba đời
Y diệu pháp Trí Độ (bát nhã ba la mật)
Nên đắc vô thượng giác
Vậy nên phải biết rằng
Bát Nhã Ba La Mật
Là linh chú đại thần
Là linh chú đại minh
Là linh chú vô thượng
Là linh chú tuyệt đỉnh
Là chân lý bất vọng
Có năng lực tiêu trừ
Tất cả mọi khổ nạn
Cho nên tôi muốn thuyết
Câu thần chú trí độ
Bát Nhã Ba La Mật.”

Nói xong đức Bồ Tát Liền đọc thần chú rằng: Gate, Gate, Paragate, Parasamgate Bodhi Svaha. (3 lần -C)

10-VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

Nam mô a di đà bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa diệt dạ tha. a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

11-QUY Y HƯƠNG LINH

Hương linh quy y Phật.
Hương linh quy y Pháp.
Hương linh quy y Tăng.
Hương linh quy y Phật
Đấng phước trí vẹn toàn.
Hương linh quy y Pháp.
Đạo thoát ly tham dục.
Hương linh quy y Tăng.
Bậc tu hành thanh tịnh.

Hương linh đã quy y Phật
Hương linh đã quy y Pháp.
Hương linh đã quy y Tăng.
Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp,
Đều do vô thỉ tham, sân, si,
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra,
Tất cả, hương linh xin sám hối.

Chủ lễ xướng:

Phật là Thầy chỉ đạo
Bậc tỉnh thức vẹn toàn
Tướng tốt đoan trang
Trí và Bi viên mãn.
Hương linh xin quy y tất cả chư Phật.

– Nguyện: tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai mười phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo thùy từ tiếp độ hương linh… (tên họ, pháp danh, sinh năm, quá vãng ngày…., hưởng thọ/dương… tuổi)

Nguyện hương linh……
Chúng hòa: Vãng sanh nước cực lạc.

Chủ lễ xướng:

Pháp là con đường sáng
Dẫn người thoát cõi mê
Đưa con trở về
Sống cuộc đời tỉnh thức.
Hương linh xin quy y tất cả tôn Pháp.

– Nguyện: Ta-bà Giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Kỳ viên hội thượng Phật Bồ Tát, thùy từ tiếp độ hương linh… (tên họ, pháp danh, sinh năm, quá vãng ngày…., hưởng thọ/dương… tuổi)

Nguyện hương linh……
Chúng hòa: Vãng sanh nước cực lạc

Chủ lễ xướng:

Tăng là đoàn thể đẹp
Cùng đi trên đường vui
Tu tập giải thoát
Làm an lạc cuộc đời
Hương linh xin quy y tất cả Thánh Tăng

– Nguyện: Tây phương Giáo chủ A Đi Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, thùy từ tiếp độ hương linh… (tên họ, pháp danh, sinh năm, quá vãng ngày…., hưởng thọ/dương… tuổi)

Nguyện hương linh……
Chúng hòa: Vãng sanh nước cực lạc
Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp,

Đều bởi vô thỉ tham, sân, si,
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra,
Tất cả, hương linh xin sám hối.

Chủ lễ xướng:

Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm
Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (3 lần)

Nguyện hương linh từ vô thỉ kiếp cho đến ngày nay
Chúng hòa: Các tội tiêu diệt

12-THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha. (3 lần)

13-KHAI THỊ
(Chủ lễ xướng)

Tây phương không xa cách
Tây phương trước mặt người
Ngàn sông về biển lớn
Trăng lặn không lìa trời
Âm dương không cách trở
Sinh tử vẫn tương dung
Niệm Phật cầu siêu độ
Lắng nghe xin một lòng.
Sông ái dài muôn dặm
Biển mê sóng vạn tầm
Cõi luân hồi muốn thoát
Niệm Phật hãy nhất tâm.

Đồng tụng:

Quy mạng lễ A Di Đà Phật
Ở phương Tây thế giới an lành
Con nay xin phát nguyện vãng sanh
Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật (30 lần)
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

(Có thể tụng 1 trong 3 bài Sám dưới đây. Riêng bài Tống Táng chỉ tụng trong tang lễ hoặc ngày an táng.)

14-SÁM TU LÀ CỘI PHÚC

Chữ tu công đức vô lường
Ba đời chư Phật vẫn thường độ sanh.
Ai ơi, gắng chí tu hành!
Để sau đến bậc Vô sanh mà nhờ.
Người đời sớm phải tri cơ,
Gương lu vì bụi, trăng mơ vì mây.
Chở che nhờ đức cao dầy,
Dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm.
Đường mê xin chớ bước lầm,
Não phiền cũng bởi thân tâm của mình.
Chớ nên hại vật sát sanh,
Tu nhân tích đức mới thành phẩm cao.
Cuộc đời khác thể chiêm bao,
Tu nhân tích đức mới thành phẩm cao.
Cuộc đời khác thể chiêm bao,
Tu nhân tích đức mới thành phẩm cao.
Cuộc đời khác thể chiêm bao,
Thảy đều giả huyễn, hơi nào mà mong.
Nhớ xưa Vương Khải, Thạch Sùng,
Công danh phú quý cũng chung một thời,
Của đời trả lại cho đời,
Giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng?
Đổi thay máy tạo không ngằn,
Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa.
Khuyên đừng trách lẫn trời già,
Trời không hiện hữu, chánh tà do tâm.
Một khi thiện ác gieo nhân,
Quả kia phải trả chậm nhanh mấy hồi
Người đời nghĩ đó mà coi,
Giờ không toan liệu sau rồi làm sao.
Khuyên đừng nại chút công lao,
Nhắm chừng bờ giác tìm vào tận nơi.
Tâm minh vốn đã sẵn rồi,
Ở trong mình có há ngoài đâu xa.
Trừ nghiệp chướng, giải oan gia,
Tham thiền, niệm Phật ấy là công phu.
Tháng ngày thắm thoát phù du,
Bóng qua cửa sổ dễ hầu trở lui.
Thiện căn trước đã đền bồi,
Đèn khêu mới sáng, ngọc dồi mới xinh.
Tránh vòng sáu dục bảy tình,
Ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm
Rõ ràng phước tội tại tâm,
Mình làm mình chịu chẳng lầm chẳng sai.
Máu tham tràn khắp xưa nay,
Lợi danh biết mấy cho vừa lòng ai.
Chớ ham chen lấn đua đòi,
Cũng đừng ỷ sức cậy tài mà ngông.
Vượn còn biết mến trăng trong,
Người sa vào chốn bụi hồng làm chi?
Hãy theo chánh pháp mà đi,
Xét cho thấu đáo vô vi đạo thường
Tu hành sớm tối lo lường,
Đừng ham những cảnh vô thường thế gian.
Cho hay hoa nở cũng tàn,
Pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều.
Chi bằng tìm chốn tiêu diêu,
Tu tâm dưỡng tánh, tránh điều thị phi.
Gìn lòng hai chữ từ bi
Sớm trừ vọng tưởng, dứt kỳ tử sinh.
Để cho tâm trí quang minh,
Quyết tâm độ tận chúng sinh muôn loài

15-BÀI TỐNG TÁNG

Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán
Kiếp phù sanh tụ tán mấy lâm hồi
Người đời có biết chăng ôi
Thân người tuy có, có rồi hoàn không!
Chiêm bao khéo khuấy lạ lùng
Mơ màng trong một giấc nồng mà chi
Làm cho buồn bã thế ni
Hôm qua còn đó bữa nay đâu rồi?
Khi nào đứng đứng ngồi ngồi
Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô.
Khi nào du lịch giang hồ
Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài.
Khi nào lược giắt trâm cài
Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang.
Khi nào trau ngọc chuốt vàng
Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh.
Khi nào mắt đẹp mày thanh
Bây giờ, thấy dạng thấy hình là đâu.
Khi nào lên gác xuống lầu
Bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh.
Khi nào liệt liệt oanh oanh
Bây giờ một trận tan tành gió mưa.
Khi nào ngựa lọc xe lừa
Bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng.
Khi nào ra trướng vào màn
Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa.
Khi nào mẹ mẹ cha cha
Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng.
Khi nào vợ vợ chồng chồng
Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn
Khi nào cháu cháu con con
Bây giờ hai ngã nước non xa vời.
Khi nào cốt nhục vẹn mười
Bây giờ lá héo nhành tươi vui gì.
Khi nào bạn hữu sum vầy
Bây giờ chén rượu cuộc kỳ vắng thiu.
Cái thân như tấc bóng chiều
Như chùm bọt nước phập phều ngoài khơi
Xưa ông Bành Tổ sống đời
Tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu!
Sang mà đến bực Công Hầu
Giàu mà đến bực bấy lâu Thạch Sùng.
Nghèo mà đói khát lạnh lùng
Khổ mà tóc cháy da phồng trần ai
Phù du sớm tối một mai
Giàu sang cũng thác, xạt xài cũng vong.
Thông minh tài trí anh hùng
Si mê dại dột cũng chung một gò.
Biển trần nhiều nổi gay go
Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê.
Sự đời nên chán nên chê
Tầm nơi giải thoát mà về mới khôn.
Vong hồn ơi, hỡi vong hồn
Cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa?
Tỉnh rồi một giấc say sưa
Sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về
Hồn về Cực Lạc nước kia
Cho xa hang quỉ mà lìa kiếp ma
Nhờ ơn Đức Phật Di Đà
Phóng ra một ngọn chói lòa hào quang.
Trong khi tiếp dẫn rõ ràng
Dắt hồn ra khỏi sáu đàng nghiệp nhơn.
Quán Âm Bồ Tát vui mừng
Tay cầm nhành liễu, tay bưng kim đài
Với cùng Thế Chí các ngài
Cũng đều khuyến thỉnh lên ngai sen vàng
Có bảo cái, có tràng phan
Có mùi hương lạ, có đàn ngọc xây
Có Trời các cõi truy tùy
Có đờn, có trống, rước đi một đường.
Rước về đến cảnh Tây Phương
Có ao Thất bảo, có hương ngũ phần
Lưu ly có đất sáng ngần
Ma ni có nước trong tần chảy quanh
Thất trân có bảy lớp thành
Bảy hàng cây báu, bảy vành lưới châu
Có ngân cát có kim lầu
Có chim nói pháp nhiệm mầu dễ nghe.
Nghe rồi tỏ đạo Bồ Đề
Bao nhiêu nghiệp chướng hôn mê dứt liền
Đã sanh về chín phẩm sen
Mấy tai cũng sạch, mấy duyên cũng tròn.
Phật như thể mẹ tìm con
Con mà gặp mẹ lại còn lo chi
Lầu vàng đài báu thiếu gì
Ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu
Không ơn, không oán, không sầu
Không già, không chết, có đâu luân hồi.
Tánh xưa nay đã tỏ rồi
Gương xưa rày đã lau chùi trần ô
Tu hành phải đợi kiếp mô
Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ
Lựa là phải ngộ thiền cơ
Mà đèn trí huệ dễ lờ đi đâu.
Mấy lời hộ niệm trước sau
Nguyện cho thành Phật mau mau nữa mà
Phân thân ra khỏi Ta Bà
Từ bi tiếp độ những là chúng sanh.

16-PHỤC NGUYỆN
(chủ lễ xướng)

Xe Tam Thừa lộng lẫy, Thuyền Bát nhã thênh thang, chốn sáu đường dốc ngược đèo ngang, khắp ba cõi sông mê lặn hụp, thảm nổi oan khiên lắm lúc, hương linh không đủ phước vãng sanh. Nguyện hương linh …. nay được an lành, nghe kinh kệ siêu thăng Tịnh Độ, vượt qua bể khổ, thoát khỏi Ta Bà, sen vàng chín phẩm nở hoa, pháp thân hiện Phật Di Đà thọ ký. Âm siêu dương thới pháp giới chúng sanh, đồng thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật

17- QUAY VỀ NƯƠNG TỰA

– Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.
– Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.
– Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.

18-HỒI HƯỚNG

Trì tụng kinh thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sinh mọi miền.
Pháp môn xin nguyện học
Ân nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Quả Phật xin chứng nên. (C)

Nguyện sinh về Tịnh Độ
Sen nở thấy vô sanh
Chư Phật và Bồ Tát
Là những bạn đồng hành. (C)

Nguyện dứt hết phiền não
Cho trí tuệ phát sanh
Cho tội chướng tiêu tán
Quả giác ngộ viên thành.

Tâm Hướng Phật/Nguồn: truclam.ca!

Bài viết cùng chuyên mục

Nghi thức công phu khuya – Thần chú Thủ Lăng Nghiêm

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên PDF

Định Tuệ

Nghi thức Kinh tụng hàng ngày – Thích Phước Tiến biên soạn PDF

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Kinh Vô Lượng Thọ tại nhà đúng Pháp

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Tịnh Độ Tam Kinh

Định Tuệ

Từ Bi Sám Pháp PDF-Ngộ Đạt quốc sư soạn, Thích Trí Quang dịch

Định Tuệ

10 bài tụng kinh sám hối tiêu trừ nghiệp chướng hay nhất

Định Tuệ

Cúng thí thực cô hồn: Một việc không nên quên vào dịp cuối năm

Định Tuệ

Sám hối khổ báo địa ngục A Tỳ – Hòa Thượng Thích Trí Thoát

Định Tuệ

Viết Bình Luận