Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

8 bài Sám trong bộ Kinh tụng hằng ngày

8 bài Sám dưới đây được trích từ Kinh Tụng Hằng Ngày – Tổng hợp 49 bài kinh căn bản của hai truyền thống Phật giáo Bắc tông và Nam tông.

Tám bài Sám dưới đây được trích từ Kinh Tụng Hằng Ngày – Tổng hợp 49 bài kinh căn bản của hai truyền thống Phật giáo Bắc tông và Nam tông.

1. Bát-nhã Tâm Kinh
2-a. Niệm Phật A-di-đà (hoặc bài 2-b)
2-b. Niệm Phật Bổn Sư (hoặc bài 2-a)
3. Xướng Lễ
4-a. Mấy Điều Quán Tưởng (hoặc bài 4-b)
4-b. Quán Chiếu Thực Tại (hoặc bài 4-a)
5. Sám Nguyện (chọn một trong tám bài):
a) Sám Mười Nguyện
b) Sám Quy Mạng
c) Sám Quy Y
d) Sám Quy Nguyện
đ) Sám Tu Tập
e) Sám Tu Là Cội Phúc
f) Sám Hồng Trần
g) Sám Tống Táng
6. Hồi Hướng Công Đức
7. Lời Nguyện Cuối
8. Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu

Bài viết cùng chuyên mục

Nghi thức tụng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim tại nhà đúng pháp

Định Tuệ

Nghi thức phóng sanh PDF – HT Thích Nhật Từ biên dịch

Định Tuệ

Bài văn sám hối oan gia trái chủ tại nhà của Pháp Sư Tịnh Không

Định Tuệ

Nghi thức sám hối trước khi tụng Kinh để được nhiều lợi ích

Định Tuệ

Bài Sám Phổ Hiền Thập đại nguyện chữ Hán và tiếng Việt

Định Tuệ

Nghi thức hộ niệm cầu an – TT Thích Nhật Từ biên soạn PDF

Định Tuệ

Nghi thức tụng Kinh Dược Sư cầu an đầu năm mới

Định Tuệ

Sám hối ác nghiệp đối với Tam Bảo

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Kinh Dược Sư cầu bình an, giải trừ tật bệnh

Định Tuệ

Viết Bình Luận