Tâm Hướng Phật
Kinh Sách

Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau – Sa môn Thích Nhật Từ PDF

Này các đệ tử, Như Lai giảng giải về bảy cách thức chấm dứt lậu hoặc cho người thấy, biết; chứ không cho người chẳng biết gì cả.

Tôi nghe như vầy. Có một thuở nọ, ở chùa Kỳ Viên do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng, đức Phật triệu tập tất cả tu sĩ rồi giảng giải về pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc. Ngài dạy như sau:

Này các đệ tử, Như Lai giảng giải về bảy cách thức chấm dứt lậu hoặc cho người thấy, biết; chứ không cho người chẳng biết gì cả. Này các đệ tử, do không có được tác ý như thật mà các lậu hoặc bắt đầu có mặt, lậu hoặc có mặt được tăng trưởng nhanh. Này các đệ tử, tác ý như thật sẽ giúp hành giả diệt trừ tận gốc tất cả lậu hoặc, cả cũ lẫn mới.

Này các đệ tử, có những lậu hoặc phải được chấm dứt bằng chánh tri kiến, có những lậu hoặc phải được chấm dứt do tâm phòng hộ, có những lậu hoặc phải được chấm dứt do tiêu thụ đúng, có những lậu hoặc phải được chấm dứt do tâm kham nhẫn, có những lậu hoặc phải được chấm dứt do biết tránh né, có những lậu hoặc phải được chấm dứt do biết trừ diệt và có lậu hoặc phải được chấm dứt do biết tu tập.

1. Một là lậu hoặc được chấm dứt sạch bằng chánh tri kiến

2. Hai là lậu hoặc được chấm dứt sạch bằng tâm phòng hộ

3. Ba là lậu hoặc được chấm dứt sạch do tiêu thụ đúng

4. Bốn là lậu hoặc được chấm dứt sạch do biết kham nhẫn

5. Năm là lậu hoặc được chấm dứt sạch do biết tránh né

6. Sáu là lậu hoặc được chấm dứt sạch do biết đoạn trừ

7. Bảy là lậu hoặc được chấm dứt sạch do biết tu tập

Mời quý bạn đọc tụng Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau – Sa môn Thích Nhật Từ biên soạn  tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Mục lục Tam tạng đại chánh – Đại chánh tân tu Đại tạng Kinh PDF

Định Tuệ

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp trọn bộ – Hòa Thượng Giới Nghiêm dịch PDF

Định Tuệ

Pháp Bảo Đàn Kinh – Lục Tổ Huệ Năng – Thích Duy Lực dịch pdf

Định Tuệ

Chư Kinh Tập Yếu PDF – Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch

Định Tuệ

Kinh bốn pháp quán niệm – Sa môn Thích Nhật Từ biên soạn PDF

Định Tuệ

Kinh nhân quả đạo đức – Sa môn Thích Nhật Từ biên soạn PDF

Định Tuệ

Dược Sư Kinh Sám PDF – Thích Trí Quang dịch

Định Tuệ

Kinh Địa Tạng thập vương biến tướng – Bức tranh nhân quả PDF

Định Tuệ

Kinh bốn ân lớn – Sa môn Thích Nhật Từ biên soạn PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận