Tâm Hướng Phật
Kinh Sách

Kinh thực tập vô ngã – Sa môn Thích Nhật Từ biên soạn PDF

Tôi nghe như vầy. Có một thuở nọ, ở tại vườn Nai, thuộc Ba-la-nại, đức Phật đã dạy cho năm Tỳ-kheo cốt lõi thực tập vô ngã như sau.

Tôi nghe như vầy. Có một thuở nọ, ở tại vườn Nai, thuộc Ba-la-nại, đức Phật đã dạy cho năm Tỳ-kheo cốt lõi thực tập vô ngã như sau.

THÂN THỂ KHÔNG PHẢI LÀ TÔI

1) Này các đệ tử, hãy nhận thức rằng thân thể này đây vốn là vô ngã. Nếu thân là ngã thì trên đời này không có tình trạng thân bị bệnh tật và ta có được một thân thể khỏe như sự mong đợi: “Thân thể của tôi phải như thế này, hoặc thân thể này phải như thế kia…” Nhưng trên thực tế, chẳng được như thế. Này các đệ tử, vì thân vô ngã nên thân có bệnh, biến hoại, già nua, dẫn đến chết chóc; những điều mong ước về thân thể này không thể thành tựu.

CẢM GIÁC KHÔNG PHẢI LÀ TÔI

2) Này các đệ tử, hãy nhận thức rằng cảm giác con người vốn là vô ngã. Nếu các cảm giác đều là tự ngã thì trên đời này không có tình trạng cảm giác bị khổ và ta có được dòng cảm giác tốt như sự mong đợi: “Cảm giác của tôi phải như thế này, hoặc cảm giác này phải như thế kia…” Nhưng trên thực tế, chẳng được như thế. Này các đệ tử, vì cảm giác này vốn là vô ngã nên dòng cảm giác bị khổ chi phối; những điều mong ước về dòng cảm giác không thể thành tựu.

TRI GIÁC KHÔNG PHẢI LÀ TÔI

3) Này các đệ tử, hãy nhận thức rằng tri giác con người vốn là vô ngã. Nếu các tri giác đều là tự ngã thì trên đời này không có tình trạng tri giác bị khổ và ta có được một tri giác tốt như sự mong đợi: “Tri giác của tôi phải như thế này, hoặc tri giác này phải như thế kia…” Nhưng trên thực tế, chẳng được như thế. Này các đệ tử, vì tri giác này vốn là vô ngã nên những tri giác bị khổ chi phối; những điều mong ước về những tri giác không thể thành tựu.
…………………………………………

Mời quý bạn đọc tụng Kinh thực tập vô ngã – Sa môn Thích Nhật Từ biên soạn  tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Địa Tạng thập vương biến tướng – Bức tranh nhân quả PDF

Định Tuệ

Chư Kinh Tập Yếu PDF – Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch

Định Tuệ

Mục lục Tam tạng đại chánh – Đại chánh tân tu Đại tạng Kinh PDF

Định Tuệ

Kinh bốn ân lớn – Sa môn Thích Nhật Từ biên soạn PDF

Định Tuệ

Sự tích Phật A Di Đà và bảy vị Bồ Tát trọn bộ PDF

Định Tuệ

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp trọn bộ – Hòa Thượng Giới Nghiêm dịch PDF

Định Tuệ

Pháp Bảo Đàn Kinh – Lục Tổ Huệ Năng – Thích Duy Lực dịch pdf

Định Tuệ

Kinh nhân quả đạo đức – Sa môn Thích Nhật Từ biên soạn PDF

Định Tuệ

Kinh Phật cho người tại gia – Sa môn Thích Nhật Từ PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận