Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Công năng của thần Chú Vô Lượng Thọ Như Lai Đà La Ni

Thần Chú Vô Lượng Thọ Như Lai Đà La Ni này, tụng một biến liền tiêu tội 10 ác, 4 trọng, 5 vô gián trong thân. Tất cả nghiệp chướng đều tiêu diệt.

Công năng của thần Chú Vô Lượng Thọ

Thần Chú Vô Lượng Thọ Như Lai Đà La Ni này, tụng một biến liền tiêu tội 10 ác, 4 trọng, 5 vô gián trong thân. Tất cả nghiệp chướng đều tiêu diệt. Nếu Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni phạm các tội căn bản, tụng 7 biến liền được trở lại Giới Phẩm thanh tịnh.

Tụng mãn một vạn biến được Tam Ma Địa, không mất Tâm Bồ Đề, ở trong thân: Tâm Bồ Đề sáng tỏ như mặt trăng tròn đầy, khi mạng chung thấy Vô Lượng Thọ Như Lai cùng vô lượng Câu Chi Bồ Tát lại nghinh đón, thân tâm vui vẻ , liền được vãng sanh Thượng Phẩm Thượng sanh, chứng Bồ Tát.

Phép niệm Phật A Di Ðà cầu sinh Tịnh Ðộ là một Ðốn pháp, khiến người tu thấy rõ ngay tâm tính Bồ Ðề của mình sống lâu vô lượng và sáng suốt vô lượng, cũng như tâm tính Bồ Ðề của Phật Thích Ca, Phật A Di Ðà và chư Phật, chư Bồ Tát các loài chúng sinh ở khắp mười phương pháp giới, hết thảy ai ai cũng có tâm tính Bồ Ðề (tâm tính Phật) bình đẳng như nhau, không hơn, không kém.

Ai muốn thực hành đạo Bồ Tát để chứng nhận được tâm Bồ Ðề của mình, hãy nên thọ giới Tam Quy, mỗi tháng ăn chay 6 ngày, mỗi ngày niệm sáu chữ Nam mô A Di Ðà Phật trong nửa giờ để ổn định tinh thần, dụng công niệm được càng nhiều, càng lâu, càng chóng thấy rõ tâm Bồ Ðề của mình, của Phật và của chúng sinh hiện ra.

Bởi vì tâm Bồ Ðề của mình thể tính của nó vốn yên tịnh, mình dùng sức động đến nó thì nó mới hiện ra, mà nó chỉ hiện ra trong một giây lát thôi (tức là một niệm, một sát na thôi). Nếu mình không niệm Phật luôn để giữ lấy nó thì nó liền bị lu mờ bởi những niệm khác lấn át nó đi, nó không hiện ra được nữa.

Tiến lên một bậc nữa, là phát nguyện giữ 5 giới, mỗi tháng ăn chay 10 ngày, hoặc ăn chay mỗi năm 3 tháng hoặc ăn trường kỳ.

Niệm Phật:

Niệm danh hiệu Phật A Di Ðà mỗi ngày từ 10 tràng cho đến 50 tràng hoặc 100 tràng (mỗi tràng là 108 hạt, mỗi hạt là một tiếng niệm, cho cẩn thận).

Ăn chay:

Ăn chay mỗi tháng 6 ngày là: Mồng 8, 14, 15, 23, 29, 30 (tháng thiếu ăn sụt lại ngày 28 và 29). Ăn chay mỗi tháng 10 ngày là mồng 1, 8, 14, 15, 23, 24, 28, 29 30 (tháng thiếu ăn sụt lại ngày 27, 28, 29). Ăn chay thì không được ăn hành, hẹ, kiệu, tỏi, thịt, cá, chỉ ăn rau, đậu, trái quả, nấm mộc nhĩ, các loại thảo mộc thôi.

Quy y:

Thọ giới Tam Quy là Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng rồi thì không được theo các đạo thần, thánh, chúa, tiên nào khác nữa.

Thọ năm giới:

  1. Không được sát hại chúng sinh, động vật.
  2. Không được trộm cắp, lừa đảo, làm giặc, ăn cướp.
  3. Không được tà dâm, gian dâm, ngoại tình.
  4. Không được nói dối, chửi rủa, nói đòn xóc hai đầu, nói thêu dệt, khiêu dâm.
  5. Không được uống rượu và ăn các thứ có chất say mê.

Tụng thần chú:

Mỗi ngày tụng thần Chú này, gọi là thần Chú: Bạt Nhất Thiết Khinh Trọng Nghiệp Chướng, Ðắc Sinh Tịnh Ðộ Ðà Ra Ni (dịch từ âm Ấn Ðộ ra chữ La tin).

Namo Ratnatrayàya (Quy mệnh Tam Bảo)

Namahï (Kính lễ) Àrya (Thánh) Amitabhàya (Vô Lượng Quang) Tathàgatàya (Như Lai) Arhate (Ứng Cúng, Sát Tặc, A La Hán) Samyaksamïbuddhàya (Chính Đẳng Chính Giác)

Tadyathà (Như vậy, liền nói Chú là)

Omï (Cảnh giác)
Amrïte (Cam lộ)
Amrïta (Cam Lộ) Udbhave (Hiện lên)
Amrïta (Cam Lộ) Sambhave (Phát sinh)
Amrïta (Cam Lộ) Garbhe (Tạng, kho tàng)
Amrïta (Cam Lộ) Siddhe (Thành tựu)
Amrïta (Cam Lộ) Teje (Uy quang, uy đức)
Amrïta (Cam Lộ) Vikrànte (Dũng mãnh)
Amrïta (Cam Lộ) Vikrànta (Dũng mãnh) Gamine (Đạt đến được)
Amrïta (Cam Lộ) Gagana (Hư Không) Kìrti (Tương xứng) Kare (Tác làm, tạo tác)
Amrïta (Cam Lộ) Dunïdïubhi (Cổ, cái trống) Svare (Âm Thanh)
Sarvàrtha (Tất cả nghĩa lợi) Sàdhane (Nghi thức thành tựu)
Sarva Karma (Tất cả nghiệp) Kle’sa (Phiền não) Ksïayamï (Vô tận, không còn sót) Kare (Tạo tác)
Svàhà (Quyết định thành tựu, thọ hưởng mùi vị an lạc của Đại Niết Bàn)

Thần chú còn có tên gọi khác là: Vô Lượng Thọ Quang Như Lai căn bản chân ngôn. Do ngài Tam Tạng Pháp Sư Sa-ra-ba mới dịch rất tường tận, hiện có chép trong sách Niệm Phật Trực Chỉ ta nên tụng trì. Người tụng chú này sẽ được đại tinh tấn, mau chóng sinh Tịnh Ðộ. Tụng được một biến, tức thì diệt được ở trong thân hết thảy mọi tội ngũ nghịch, thập ác. Tụng được 10 vạn biến, tức thì nhận được tâm Bồ Ðề nhớ mãi chẳng quên. Tụng được 20 vạn biến tức thì cảm thấy mầm Bồ Ðề đã sinh. Tụng được 30 vạn biến, Phật A Di Ðà thường ở đỉnh đầu, quyết định sinh Tịnh Ðộ. Ăn chay niệm Phật trì chú lâu ngày, tự nhiên tâm mình yên lặng, dẹp hết tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, hào quang tuệ giác hiện ra, thế là thấy Phật A Di Ðà, được sinh Tịnh Ðộ hiện lúc đang sống ở đời này, chứ không phải chỉ chờ đến lúc chết rồi mới được sinh.

Toàn bài thần Chú trên được dịch như sau:

“Quy mệnh Tam Bảo – Kính lễ Thánh Vô Lượng Quang Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác

Như vậy: Hỡi Cam Lộ! Hiện lên Cam Lộ. Phát Sinh Cam Lộ. Kho Tàng Cam Lộ. Thành tựu Cam Lộ. Cam Lộ Dũng mãnh. Đạt đến Cam Lộ Dũng Mãnh. Rải đầy hư không Cam Lộ. Âm thanh của tiếng trống Cam Lộ, thành tựu tất cả nghĩa lợi khiến cho tất cả nghiệp không còn phiền não, thọ hưởng mùi vị an lạc của Đại Niết Bàn.

Thần Chú Vô Lượng Thọ tiếng phạn

Namo Ratnatrayàya
Namahï Àrya Amitabhàya Tathàgatàya Arhate Samyaksamïbuddhàya
Tadyathà
Omï
Amrïte
Amrïta Udbhave
Amrïta Sambhave
Amrïta Garbhe
Amrïta Siddhe
Amrïta Teje
Amrïta Vikrànte
Amrïta Vikrànta Gamine
Amrïta Gagana Kìrti Kare
Amrïta Dunïdïubhi Svare
Sarvàrtha Sàdhane
Sarva Karma Kle’sa Ksïayamï Kare
Svàhà

Thần Chú Vô Lượng Thọ phiên âm

01. Nam mô rát na tờ gia gia gia
02. Na mắc a ri gia
03. A mi ta pha gia
04. Ta tha gà ta gia
05. A rờ ha tê
06. Sam giác sam bút đa gia
07. Ta đi gia tha
08. Om
09. A mờ rật tê
10. A mờ rật tô đờ pha vê
11. A mờ rật ta sam pha vê
12. A mờ rật ta ga ri phê
13. A mờ rật ta sít đê
14. A mờ rật ta tê rê.
15. A mờ rật ta vi hờ rim tê
16. A mờ rật ta vi hờ rim ta
17. Ga mi nê
18. A mờ rật ta ga ga na
19. Ki ti ka rê
20. A mờ rật ta đun đa phí sờ va rê
21. Sạc va rờ tha sa đa nê
22. Sạc va kác ma
23. Ka lê sa
24. Ka sa
25. Giam ka lê
26. Sờ va ha.

Bài viết cùng chuyên mục

Tu thế nào để sớm được vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc?

Định Tuệ

Ý nghĩa của Đạo Đế trong Tứ Diệu Đế theo tinh thần đạo Phật

Định Tuệ

Khuyên người nên giữ lòng thành kính

Định Tuệ

Nguyên nhân niệm Phật tâm tư tán loạn, vọng tưởng tới tấp

Định Tuệ

Chỉ rõ chân tâm, hiển bày căn tánh

Định Tuệ

Học Phật càng ngạo nghễ ngã mạn còn chuốc phải ma chướng

Định Tuệ

Những lợi ích của việc vuốt đầu niệm Phật cho trẻ trước khi đi ngủ

Định Tuệ

Làm thế nào để tạo ra phước đức, sanh phước báu?

Định Tuệ

Người chân thật tu hành nhất định không thể xa rời Giới Định Tuệ

Định Tuệ

Viết Bình Luận