Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Muốn Phật Pháp hưng thì Tăng phải khen Tăng

Nếu như niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, thì có khác gì với Tham Thiền! Tham Thiền đến độ cả hai năng và sở đều mất thì có khác gì với thật tướng niệm Phật!

Người niệm Phật, ai ai cũng hủy báng Tham Thiền. Người Tham Thiền, ai ai cũng hủy báng niệm Phật. Ví như khi đối đầu với cái chết, chúng ta lại muốn đối phương sớm chết theo mình. Đây là hiện tướng xấu xa trong nhà Phật, thật rất đau lòng!

Thế tục có câu: “Gia đình hòa hợp thì muôn sự đều hưng thịnh. Gia đình ai oán thì miệng chẳng ngon.”

Huynh đệ chửi mắng lẫn nhau, chẳng lẽ không bị người đời cười chê cùng khinh khi hay sao!

Tham Thiền, niệm Phật cùng các pháp môn khác đều do kim khẩu của Phật Thích Ca thuyết ra. Đạo vốn không hai, chỉ do căn khí nghiệp duyên của chúng sanh không đồng, nên Phật tùy theo bịnh mà cho thuốc.

Vì phương tiện nên đức Phật thuyết ra nhiều pháp môn để nhiếp thọ giáo hóa quần sanh. Sau này, chư đại đức y theo giáo lý mà phân tông phái. Bất quá chỉ do tùy căn cơ mà thuyết pháp.

Nếu người muốn tu trì để trở về tự tánh thì chỉ cần bước vào một cửa là có thể nhập đạo diệu môn, vì bổn gốc vốn không phân biệt cao thấp. Các pháp xưa nay vốn hỗ tương lẫn nhau và viên dung không ngại.

Nếu như niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, thì có khác gì với Tham Thiền! Tham Thiền đến độ cả hai năng và sở đều mất thì có khác gì với thật tướng niệm Phật!

Thiền tức là Thiền trong Tịnh Độ. Tịnh Độ tức là Tịnh trong Thiền. Thiền và Tịnh Độ vốn tương trợ lẫn nhau. Sao người đời khởi tâm chấp trước một bên, thấy cửa này nhà nọ, tự tán thán mà hủy báng kẻ khác, giống như nước với lửa chẳng bao giờ tương dung, khiến phản lại thâm ý phân tông khác giáo của Phật Tổ! Lại nữa, có thể vô ý phạm trọng tội hủy báng Phật Pháp. Thật có đáng thương lắm không!

Hy vọng quý vị đồng nhân, không luận tu trì pháp môn nào, đều phải thể hội thâm sâu yếu chỉ vô tranh của Phật Tổ, chớ múa gậy đánh nhau trong nhà. Mọi người phải hợp lực đồng tâm, cứu độ con thuyền Bát Nhã trên sóng ba đào.

MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG THÌ TĂNG PHẢI KHEN TĂNG, PHÁP MÔN TRỌNG PHÁP MÔN – HƯ VÂN LÃO HOÀ THƯỢNG KHAI THỊ VỀ NIỆM PHẬT – THAM THIỀN.

(Trích lục: Tham Thiền Cùng Niệm Phật, trước tác: Hoà Thượng Hư Vân)

Bài viết cùng chuyên mục

Họa phước khôn lường: Thế nào là trong phước có họa?

Định Tuệ

Bình yên ở đâu? Đừng phụ thuộc vào người khác để bình yên

Định Tuệ

Tụng Chú Đại Bi tai qua nạn khỏi trên đèo Bảo Lộc

Định Tuệ

Đối với người tu học, trong quan hệ vợ chồng làm sao mới đúng?

Định Tuệ

Không làm tan vỡ chuyện hôn nhân của người

Định Tuệ

Nhất thiết duy tâm tạo là gì? Hạnh phúc hay khổ đau đều do tâm

Định Tuệ

Sự nhẫn nại khôn ngoan – Nhẫn nại để thành tựu

Định Tuệ

Tám ngọn gió đời: Sự nghiệp người tu với tám ngọn gió

Định Tuệ

Chấp niệm là gì? Hãy buông bỏ chấp niệm để được thanh thản tự do

Định Tuệ

Viết Bình Luận