Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Văn Thù hộ thân chân ngôn

Nếu có người nào tụng chân ngôn này, tiêu diệt thập ác ngũ nghịch tội và tất cả tội nghiệp, năng trừ tất cả bịnh khổ tai chướng ác mộng.

Quảng Như Văn Thù Căn Bổn Nhất Tự Chú Kinh ghi chép rằng: Chân ngôn này là Phật ngữ hộ thân bí tạng, nếu có người nào tụng chân ngôn này, tiêu diệt thập ác ngũ nghịch tội và tất cả tội nghiệp, năng trừ tất cả bịnh khổ tai chướng ác mộng. Nếu có người nào chuyên tâm tụng một biến thủ hộ tự thân, tất cả quỷ thần, thiên ma không dám gần; nếu có người tụng hai biến thì thủ hộ người thân và bạn hữu; nếu tụng ba biến bảo vệ người thân trong thân tộc, nếu tụng bốn biến thủ hộ người trong xóm làng thành xã, niệm được bảy biến có thể bảo vệ người trong tứ thiên hạ.

Phạn ngữ chú: oṃ srūm

Phát âm Phạn ngữ chú: Ôm! si rum(hợp âm).

Hoa ngữ chú: 唵齿臨.

Hán Việt ngữ chú: Án Xỉ lâm.

Chú thích nghĩa Phạn ngữ chú: oṃ(quy mệnh) srūṃ(Phật ngữ hộ thân).

Chú thích Hán Việt ngữ chú: Án Xỉ lâm (Phật ngữ hộ thân).

Trích: Mật Tông Kim Cang Thừa chú giải trọn bộ!

Bài viết cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đọc bao nhiêu biến Chú Đại Bi?

Định Tuệ

Lộc hết người chết, phước báo hết thọ mạng cũng hết

Định Tuệ

Làm thế nào để trả nghiệp? Nhẫn là cách để trả nợ nghiệp chướng

Định Tuệ

Lúc bình thường tại sao bạn cần phải niệm Phật?

Định Tuệ

Tam giải thoát môn: Không, Vô Tướng, Vô Nguyện

Định Tuệ

Thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni tiếng Phạn và tiếng Việt

Định Tuệ

Có nên tụng Kinh ở nhà? Tại sao tụng kinh ở nhà lại kéo vong về?

Định Tuệ

Khi bước vào cửa Phật thì điều trọng đại nhất là phải thọ giới

Định Tuệ

Ma Vương tìm mọi cách để hủy diệt Kinh Lăng Nghiêm

Định Tuệ

Viết Bình Luận