Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Nam Truyền

Kinh Trạng Thái Vô Ngã – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Quyển sách Tìm Hiểu Kinh Anattalakkhaṇasuttapāḷi: Kinh Trạng Thái Vô Ngã mà Đức Phật thuyết giảng ngũ-uẩn là pháp-vô-ngã có ý nghĩa vô cùng sâu sắc.

Tìm hiểu Kinh Trạng Thái Vô Ngã

NamoTassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.

Paṇāmagāthā

Tilokekagaruṃ Buddhaṃ,
pāyāsibhayahiṃsakaṃ.
Āyunopariyosānaṃ,
gacchāmi saraṇaṃ ahaṃ.
Ādimajjhantakalyāṇam,
Buddhassa dhammamosadhaṃ.
Nibbānapariyosānaṃ,
gacchāmi saraṇaṃ ahaṃ.
Tassa sāvakasaṃghañca,
puññakkhettaṃ anuttaraṃ.
Arahattapriyosānaṃ,
gacchāmi saraṇaṃ ahaṃ.
Buddhaṃ Dhammañca Saṃghañca,
abhivandiya sādaraṃ.
Anattalakkhaṇasuttaṃ,
Imaṃ gantho mayā kato.

Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo

Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giới,
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa,
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phật,
Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế.
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mầu,
Hoàn hảo ở phần đầu, giữa và cuối,
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp,
Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khổ.
Tăng bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử-Phật,
Là phước điền cao thượng của chúng-sinh,
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Tăng,
Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán.
Đức-Phật Đức-Pháp Đức-Tăng cao thượng,
Con hết lòng thành kính lễ Tam-bảo,
Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ.
Giảng giải về Kinh Trạng-Thái Vô-Ngã.

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.

Anattalakkhaṇasutta
Kinh Trạng-Thái Vô-Ngã
Soạn-giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp
(Dhammarakkhita Bhikkhu)
(Aggamahāpaṇḍita)

Quyển sách nhỏ Tìm Hiểu Kinh Anatta- lakkhaṇasutta: Kinh Trạng-thái vô-ngã có 2 phần:

* Phần I: Bài Kinh Anattalakkhaṇasuttapāḷi và dịch nghĩa toàn bài kinh, giảng giải nội dung của bài kinh Anattalakkhaṇasutta.

* Phần II: Những pháp cần biết đối với hành-giả:

Sự-thật (sacca) trong đời có 2 loại:
– Sammutisacca: Sự-thật ngôn-ngữ chế-định.
– Paramatthasacca: Sự-thật chân-nghĩa-pháp.
– Pháp che phủ thật-tánh của sắc-pháp, danh- pháp tam-giới.
– Sāmaññalakkhaṇa: 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới.
– 3 pháp che phủ trạng-thái vô-thường, trạng- thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh- pháp tam-giới.
– Bốn bậc Thánh-nhân.
– Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận được các ác- pháp, v.v …
Các bài kinh nên biết.

* Và đoạn cuối, từ-ngữ Pāḷi trong bài Kinh Anattalakkhaṇasuttapāḷi, dành cho những độc giả nào muốn học thuộc lòng bài kinh này, đồng thời hiểu rõ nghĩa từng chữ, từng câu trong bài kinh, để làm tăng trưởng đức-tin sâu sắc và trí- tuệ sáng suốt của độc giả ấy.

* Quyển sách nhỏ “Tìm Hiểu Kinh Anattalakkhaṇasuttapāḷi: Kinh Trạng-Thái Vô- Ngã” mà Đức-Phật thuyết giảng ngũ-uẩn là pháp-vô-ngã (anattā) có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Bần sư đã cố gắng giảng giải tóm lược một phần nào chỉ được bấy nhiêu thôi!

Tuy bần sư cố gắng hết mình giảng giải để giúp cho độc giả tìm hiểu rõ về bài kinh này, song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi những điều sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của bần sư.

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính mong chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân tình.

Mời quý bạn đọc Kinh Trạng Thái Vô Ngã – Tỳ Khưu Hộ Pháp tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Tiểu Bộ trọn bộ PDF – Hòa Thượng Thích Minh Châu

Định Tuệ

Kinh Thiện Sinh – Sa môn Thích Nhật Từ dịch PDF

Định Tuệ

Kinh Trung Bộ PDF trọn bộ – HT Thích Minh Châu việt dịch

Định Tuệ

Kinh Tăng Chi Bộ trọn bộ PDF – Hòa Thượng Thích Minh Châu

Định Tuệ

Kinh Chuyển Pháp Luân – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Kinh ví dụ con rắn – Kinh Trung Bộ Số 22 – File PDF

Định Tuệ

Tích Truyện Pháp Cú PDF trọn bộ – Thiền viện Viên Chiếu

Định Tuệ

Kinh Nhật Tụng Sơ Thời – Dịch giả Nguyên Giác – Sách PDF

Định Tuệ

Kinh Chuyển Pháp Luân PDF – Bài Pháp đầu tiên của đức Phật

Định Tuệ

Viết Bình Luận