Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Tịnh pháp giới chân ngôn

Nếu có người nào đọc tụng hoặc ghi nhớ chân ngôn, oai lực của đà la ni này, năng lệnh tam nghiệp thanh tịnh, tất cả nghiệp chướng được tiêu trừ…

Quảng Chư Ngôn Nghi Quỹ Kinh ghi chép rằng: Nếu có người nào đọc tụng hoặc ghi nhớ chân ngôn, oai lực của đà la ni này, năng lệnh tam nghiệp thanh tịnh, tất cả nghiệp chướng được tiêu trừ, y phục bất tịnh được thanh tịnh, thân thể không tắm sạch như được tắm sạch, công việc mưu sinh thành tựu viên mãn.

Phạn ngữ chú: oṃ ram.

Phát âm Phạn ngữ chú: Ôm, Ram.

Hoa ngữ chú : 唵嚂.

Hán Việt ngữ chú: Án lam.

Chú thích nghĩa Phạn ngữ chú: oṃ(quy mệnh) ram(pháp giới thanh tịnh).

Chú thích nghĩa Hán Việt ngữ chú: Án(quy mệnh) lam(pháp giới thanh tịnh).

Trích: Mật Tông Kim Cang Thừa chú giải trọn bộ!

Bài viết cùng chuyên mục

Giáo dục tôn giáo nên bắt đầu từ lúc mẫu giáo, từ tiểu học

Định Tuệ

Ngũ uẩn mất chúng sanh điên: Pháp nuôi ngũ uẩn

Định Tuệ

Tu pháp môn niệm Phật giống như dùng nước để dập lửa

Định Tuệ

Ba loại ác nghiệp của thân, cải đổi ác chính là thiện

Định Tuệ

Vì sao người vãng sanh về Cực Lạc lại được bất thối chuyển?

Định Tuệ

23 cách tạo phước đức và công đức vô lượng

Định Tuệ

48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà

Định Tuệ

Không tham dục thì phước báu vô biên

Định Tuệ

Vì sao nói Tịnh độ môn là pháp môn cực viên đốn?

Định Tuệ

Viết Bình Luận