Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Trong năm mới làm việc gì là tốt nhất?

Niệm Phật là tốt nhất! Hy vọng mọi người thường xuyên nhớ niệm A Di Đà Phật, tâm tâm hướng về thế giới Cực Lạc, đây là việc cát tường vui vẻ nhất!

Kinh nói rằng: “Tâm này làm Phật, tâm này là Phật”, ngay lúc chúng ta niệm Phật thì tâm này chính là Phật.

Có câu “Nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật”, một câu A Di Đà Phật bao hàm hết thảy thiện pháp trong thế xuất thế gian, thế nên chân thật niệm Phật chính là triệt để làm được câu “vâng làm các điều thiện”.

Đặc biệt trong thời đại trước mắt, muốn tiêu tai miễn nạn, luôn giữ được bình an thì phải thường xuyên niệm Phật.

Muốn hoá giải ác khí của thế gian, giảm nhẹ tai nạn cho địa cầu thì phải thường xuyên niệm Phật. Muốn triệt để lìa khổ được vui, một đời viên mãn thành Phật thì phải thường xuyên niệm Phật.

Do vậy trong năm mới làm việc gì là tốt nhất? Niệm Phật là tốt nhất! Hy vọng mọi người thường xuyên nhớ niệm A Di Đà Phật, tâm tâm hướng về thế giới Cực Lạc, đây là việc cát tường vui vẻ nhất!

Nam Mô A Di Đà Phật!
Đại lão hoà thượng Tịnh Không khai thị!

Bài viết cùng chuyên mục

Phê bình người xuất gia là bạn đã tạo nghiệp phỉ báng

Định Tuệ

Cực Lạc Thế giới ở trước mắt, nỗ lực tinh tấn thì có thể “trở về”

Định Tuệ

Có bốn hạng người ở đời là những hạng người nào?

Định Tuệ

Đọc Kinh sách mà thấy buồn ngủ, díu mắt thì phải làm sao?

Định Tuệ

Niệm nam mô A Di Đà Phật và niệm A Di Đà Phật cách nào tốt hơn?

Định Tuệ

Như thế nào mới chắc chắn vãng sanh ngay trong một đời này?

Định Tuệ

Cúng dường Tam Bảo như thế nào là đúng pháp?

Định Tuệ

Phương pháp niệm Phật không xen tạp của Ấn Quang Đại Sư

Định Tuệ

Bát khổ: Tám cái khổ lớn nhất của đời người ai cũng phải nếm trải

Định Tuệ

Viết Bình Luận