Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Trong năm mới làm việc gì là tốt nhất?

Niệm Phật là tốt nhất! Hy vọng mọi người thường xuyên nhớ niệm A Di Đà Phật, tâm tâm hướng về thế giới Cực Lạc, đây là việc cát tường vui vẻ nhất!

Kinh nói rằng: “Tâm này làm Phật, tâm này là Phật”, ngay lúc chúng ta niệm Phật thì tâm này chính là Phật.

Có câu “Nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật”, một câu A Di Đà Phật bao hàm hết thảy thiện pháp trong thế xuất thế gian, thế nên chân thật niệm Phật chính là triệt để làm được câu “vâng làm các điều thiện”.

Đặc biệt trong thời đại trước mắt, muốn tiêu tai miễn nạn, luôn giữ được bình an thì phải thường xuyên niệm Phật.

Muốn hoá giải ác khí của thế gian, giảm nhẹ tai nạn cho địa cầu thì phải thường xuyên niệm Phật. Muốn triệt để lìa khổ được vui, một đời viên mãn thành Phật thì phải thường xuyên niệm Phật.

Do vậy trong năm mới làm việc gì là tốt nhất? Niệm Phật là tốt nhất! Hy vọng mọi người thường xuyên nhớ niệm A Di Đà Phật, tâm tâm hướng về thế giới Cực Lạc, đây là việc cát tường vui vẻ nhất!

Nam Mô A Di Đà Phật!
Đại lão hoà thượng Tịnh Không khai thị!

Bài viết cùng chuyên mục

Người niệm Phật phải đoạn cội gốc ái dục

Định Tuệ

Nghe chửi là một cách tiêu nghiệp chướng

Định Tuệ

Kinh đại thừa nhiều như vậy, chúng ta muốn học thì nên học cái gì?

Định Tuệ

Phổ Hiền Bồ Tát dạy tu niệm Phật tam muội

Định Tuệ

Chú Đại Bi tiếng Việt và tiếng Phạn dễ đọc, dễ nhìn

Định Tuệ

Phương pháp tiến vong, siêu độ hay nhất

Định Tuệ

Tổn người lợi mình chính là ác

Định Tuệ

Tứ hoằng thệ nguyện là gì? Ý nghĩa của Tứ hoằng thệ nguyện

Định Tuệ

Quán Thế Âm Bồ Tát là nam hay nữ giới?

Định Tuệ

Viết Bình Luận