Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Ý nghĩa từng câu trong bài kệ hồi hướng rất hay

Giải thích theo từng câu văn thì ý nghĩa của bài kệ hồi hướng là như vậy. Nói chung, tám câu kệ này lại có hai tầng ý nghĩa lớn.

1. Bài kệ Hồi hướng

Bản Hồi Hướng dưới đây, Tịnh Tông Học Hội thường hay áp dụng hồi hướng, sau khi tụng kinh, khóa tu…

Âm Hán:

Nguyện dĩ thử công đức
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Thượng báo tứ trọng ân
Hạ tế tam đồ khổ
Nhược hữu kiến văn giả
Tức phát Bồ Đề tâm
Tận thử nhất báo thân
Đồng sanh Cực Lạc quốc.

Âm Việt:

Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát tâm Bồ Đề
Hết một báo thân này
Đồng sanh nước Cực Lạc.

2. Ý nghĩa từng câu trong bài kệ hồi hướng

“Nguyện dĩ thử công đức (Nguyện đem công đức này)
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ”

Nghĩa là ta đem công đức niệm Phật hỗ trợ cõi Tịnh Ðộ (Cực Lạc) của Ðức Phật A Di Ðà khiến cho nó càng thêm tốt đẹp phi thường.

“Thượng báo tứ trọng ân (Trên đền bốn ân nặng)”

Nghĩa là lại đem công đức ấy trên là báo đáp bốn tầng ân đức: cha, mẹ, sư trưởng và đức Phật.

“Hạ tế tam đồ khổ (Dưới cứu khổ ba đường)”

Nghĩa là dưới thì dùng công đức cứu vớt những chúng sanh khổ não trong ba đường ác: súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ.

“Nhược hữu kiến văn giả (Nếu có ai thấy nghe)
Tức phát Bồ Đề tâm (Đều phát tâm Bồ Đề)”

Nghĩa là nếu có ai thấy, nghe người đang niệm Phật, niệm kinh sẽ đều phát khởi tấm lòng trên cầu Phật Quả, dưới độ chúng sanh.

“Tận thử nhất báo thân (Hết một báo thân này)
Đồng sanh Cực Lạc quốc (Đồng sanh nước Cực Lạc).”

Nghĩa là sau khi cái thân báo ứng này đã hoàn toàn chấm dứt thì mọi người sẽ cùng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới.

Giải thích theo từng câu văn thì ý nghĩa của bài kệ Hồi Hướng là như vậy.

Nói chung, tám câu kệ này lại có hai tầng ý nghĩa lớn.

Tầng thứ nhất là: Chúng ta niệm Phật là để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ chẳng phải vì cầu công danh, phú quý hay hết thảy những điều tốt đẹp của thế gian.

Tầng thứ hai là: Chúng ta niệm Phật là để cứu độ hết thảy chúng sanh thoát ly khổ hải, chứ chẳng phải vì riêng bản thân mình. Ðã hiểu rõ tầng ý nghĩa thứ hai này rồi thì bất luận là niệm Phật, niệm kinh hay làm bất cứ điều lành gì đều luôn giữ tấm lòng như thế, hồi hướng như thế. Có như vậy mới là người học Phật phát Bồ Ðề tâm chân chánh.

Trích TUYẾT HƯ LÃO NHÂN TỊNH ÐỘ TUYỂN TẬP
(Tuyển tập những bài viết về Tịnh Ðộ của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam)
Trích dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

Tâm Hướng Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Tha lực, tự lực là gì? Khái niệm tự lực và tha lực trong Phật giáo

Định Tuệ

Nhân quả là gì? Hiểu quy luật nhân quả để đời không uổng phí

Định Tuệ

Người mẹ nên đọc tụng kinh Địa Tạng trong thời gian mang thai

Định Tuệ

Công phu khuya và tối – Gõ chuông

Định Tuệ

Chim lợn kêu có phải là điềm báo về cái chết hay không?

Định Tuệ

Học Phật chớ nên có tâm ngạo mạn

Định Tuệ

Đọc tụng Kinh Địa Tạng cho thai nhi và người mẹ khi mang thai

Định Tuệ

Cúng thí thực là gì? Những lợi ích của cúng thí thực

Định Tuệ

Tại sao có người nghe chú Đại Bi, niệm Phật, tụng Kinh lại khóc?

Định Tuệ

Viết Bình Luận