Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Nghi thức tụng Kinh Dược Sư cầu an đầu năm mới

Kinh Dược Sư là một bản kinh rất phổ biến của Phật giáo. Dưới đây là nghi thức tụng Kinh Dược Sư cầu an đầu năm, cầu bình an, may mắn…

Cách tác bạch trước khi tụng Kinh
(Tham khảo)

Hôm nay ngày … tháng … năm … Đệ tử … quy đầu Tam Bảo, trì tụng Kinh Dược Sư, hồi hướng công đức cầu nguyện cho bản thân, cho thân nhân, cho chúng sinh, tất cả cùng được thành tựu đại bi thắng phước. Cúi mong Phật đức từ bi không thể nghĩ bàn, ban ơn gia hộ.

Nguyện cho con trong đời này kiếp này và muôn đời sau, con xin Đức Phật A Di Đà chứng giám cho lòng thành của con. Nguyện cho con làm bất cứ mọi điều Phước lành hoặc công Đức tu tập được trong một ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, mỗi giây hoặc trong một đời và nhiều đời trước, con xin hồi hướng cho Cửu huyền thất tổ, ông bà nội ngoại, đa sanh phụ mẫu, ân sư đời đạo, tất cả người thân thuộc của con từ nhiều đời nhiều kiếp trước và hiện đời này.

Con nguyện hồi hướng công đức tụng Kinh( tụng Chú, niệm Phật) và các công đức, phước báu này cho Pháp giới chúng sinh, cho linh hồn ông bà tổ tiên thân gia quyến thuộc của con trong từ vô thỉ kiếp đến nay; cho cha mẹ, anh em, vợ (chồng), con của con nhiều đời nhiều kiếp trước và hết thảy các oan gia trái chủ của con trong từ vô thỉ kiếp đến nay. Con cầu nguyện Tam Bảo phóng quang gia hộ cho hết thảy cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây phương Tịnh Độ”.

Hồi hướng cho tất cả những người bị tai nạn đường phố và tất cả tai nạn khác, các vong linh thai nhi bị sẩy thai, bị loại bỏ, hồi hướng cho các chủng tử trên thân thể của tôi, nguyện chư vị có thể nghe được Phật pháp, phát tâm đại sám hối, sám hối những ác nghiệp đã tạo trong quá khứ, sớm vãng sinh thiện đạo, lìa khổ được vui”.

Hồi hướng cho những chiến sĩ vô danh, những vong hồn không người thân thích, tất cả các chúng sanh khắp 10 phương pháp giới, tất cả những oan gia trái chủ có ân oán với con từ vô lượng kiếp. Mong cho họ nghe được, hiểu thấu được kinh tạng mà phát tâm Bồ đề, quy đầu Tam Bảo thoát khổ được vãng sanh Tây phương cực lạc nơi Đức Phật A Di Đà, để tất cả chúng sinh thoát khỏi đau khổ trong vòng lục đạo.

Nguyện ơn trên Tam Bảo gia hộ độ trì cho con luôn luôn được trải lòng thương yêu khắp tất cả chúng sanh, dù thế giới hữu hình hay vô hình. Xin cho con biết thương yêu loài người, loài vật và chúng sanh trong địa ngục cho đến cỏ cây. Cho con luôn được giữ lòng khiêm hạ, luôn luôn thấy mình như cỏ rác, cát bụi. Nguyện trong đời này và nhiều đời nhiều kiếp về trước nếu con làm điều gì có ích, những công đức tu tập, những Phước báu mỗi ngày con xin chia sẻ những công đức, phước đức của con đến khắp pháp giới chúng sanh.

Nguyện cho con khi bỏ báo thân này con và tất cả các chúng sinh được vãng sanh Tây phương cực lạc. Cúi mong đức Phật A Di Đà từ bi không thể nghĩ bàn, ban ơn gia hộ cho chúng sinh, tất cả cùng được thành tựu đại bi thắng phước. Ngưỡng nguyện đại bi Quan thế Âm cùng Phật pháp tăng vô thượng Tam Bảo mật thuỳ chứng minh gia hộ. Con phát tâm với lòng thành kính.

Xin mời tất cả oan gia trái chủ, các vong linh Chư thiên Hộ pháp cùng chắp tay theo con cùng tụng kinh, trì chú, niệm Phật với nhau. Nguyện Đức Phật chứng giám cho lời cầu nguyện của con được thành tựu mỗi ngày luôn tăng trưởng. Nguyện cầu tất cả được vãng sanh Tây phương cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.

Nghi thức tụng Kinh Dược Sư

Tịnh Pháp Giới Chơn-Ngôn: Án Lam tóa ha (3 lần)

Tịnh Tam Nghiệp Chơn-Ngôn: Án ta phạ bà phạ truật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

Dâng hương

Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương,
Phưởng phất khắp mười phương,
Cúng dường ngôi Tam bảo.
Thệ trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành.
Cùng pháp giới chúng sanh,
Cầu Phật từ gia hộ:
Tâm Bồ đề kiên cố,
Chí tu học vững bền,
Xa bể khổ nguồn mê,
Chóng quay về bờ giác.

Tán Thán Phật

Đấng Pháp Vương vô thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Muôn kiếp không cùng tận.

Lễ Phật

Thân Phật thanh tịnh như lưu ly
Trí Phật sáng ngời như trăng rằm
Phật tại thế gian thường cứu khổ
Tâm Phật không đâu không từ bi

– Nhất tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường trú Tam Bảo. (1 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo chủ đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Ðại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Ðại hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát, Linh sơn hội thượng Phật Bồ tát. (1 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Ðại từ Ðại bi A Di Ðà Phật, Ðại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Ðại Thế Chí Bồ tát, Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ tát, Thanh tịnh Ðại hải chúng Bồ tát. (1 lạy)

Chú Đại Bi

Nam mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

Lời Phát Nguyện

Kính lạy Đức Thế Tôn
Quy mạng mười phương Phật
Con nay phát đại nguyện
Thọ trì kinh Dược Sư
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ tam đồ
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát tâm Bồ đề
Khi mãn Báo thân này
Sanh vào các Tịnh độ.
NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Khai Kinh

Pháp Phật cao siêu rất nhiệm mầu
Trăm ngàn ức kiếp khó tìm cầu
Nay con nghe thấy chuyên trì tụng
Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Như Lai
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

Tụng nội dung Kinh

Xem nội dung Kinh Dược Sư tại đây: Kinh Dược Sư để bạn tụng đọc – HT Thích Trí Quảng

Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn

Nam mô bạc già phạt đế, bệ sát xã, lủ lô thích lưu ly bác lặc bà, hắc ra xà giả. Đát tha yết đa gia, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà gia, đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế toá ha. (3 lần)

Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết,
Nghiệp chướng bao đời đều giải hết,
Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính,
Đối trước Phật đài cầu xin giải kiết.
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.
Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật
Tuỳ tâm mãn nguyện Dược Sư Phật. (3 lần)
NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Bài tán Dược Xoa

Mười hai thần tướng đại Dược Xoa
Trợ tuyên Chánh pháp tại Ta bà
Thiên long Bát bộ đều tùy hỷ
Tà ma ngoại đạo phải tránh xa
NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

Phục Nguyện

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT tác đại chứng minh

Kính nguyện Phật Dược Sư giáng phước, Đức Di Lặc ban vui, Văn Thù khai cơ, Quan Âm thường cứu khổ. Vâng lời Phật Tổ, con mở hội Dược Sư, cầu mười hai Dược Xoa thần tướng phát tâm từ, xin Cứu Thoát Bồ tát thường gia hộ, khiến mọi người (bệnh nhân) hết khổ, cho quyến thuộc bình an. Nguyện tất cả thế gian đều trở thành Cực lạc.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện Từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ.

NAM MÔ TIÊU TAI, GIÁNG CÁT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

Sám Nguyện Dược Sư

Con quỳ đảnh lễ Phật Dược Sư
Ngưỡng nguyện quy y đấng Đại Từ
Phóng quang gia hộ cho đệ tử
Sáng tỏ đường về cõi vô dư.
Bao kiếp qua rồi bởi si mê
Gây nên nghiệp chướng rất nặng nề
Chiêu cảm thân tâm nhiều bệnh khổ
Nguyện xin sám hối hết mọi bề.
Bỏ ác làm lành nguyện phóng sanh
Từ bi hỷ xả gắng tu hành
Chuyển hóa nghiệp nhân nhiều đời trước
Nạn tai tiêu sạch hưởng quả lành.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nguyện lớn độ người khắp thế gian
Gia hộ cho con lìa bệnh khổ
Tùy cơ cảm ứng chẳng nghĩ bàn.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Thân dù bệnh khổ chẳng được an
Tâm giữ vững vàng luôn chánh niệm
Tây Phương chờ sẵn đóa sen vàng.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nguyện học hạnh Ngài cứu thế gian
Diệu pháp cho đời vơi đau khổ
Trăm ngàn gian khó chẳng từ nan.
Nam mô sanh tử tự tại hoan hỷ trang nghiêm Bồ Tát (3 lần).

Bát Nhã Tâm Kinh

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ ẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử ! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo, vô trí diệt vô đắc.

Dĩ vô sở đắc, cố Bồ đề tát đỏa, y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la mật đa, cố đắc A nậu đa la Tam miệu tam Bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị Đại thần chú, thị Đại minh chú, thị Vô thượng chú, thị Vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

(Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha – đọc câu này 3 lần).

Phục Nguyện 1

Phật pháp trường tồn, nhơn thiên giác ngộ, thiền môn hưng thịnh, tăng chúng an hòa, Phật tử tiến tu, đạo tâm bất thối, nơi nơi nhân loại thấm nhuần pháp vũ, xứ xứ chúng sanh an hưởng từ tâm, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Chư Phật từ bi chứng minh gia hộ, đệ tử chúng con thân tâm an lạc, nghiệp chướng tiêu trừ, Bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, tai qua nạn khỏi, thường được an lánh, xa lìa khổ ách, gia đình hưng thịnh, gia đạo bình yên, quyến thuộc đoàn viên, đồng tu Phật đạo, tăng trưởng từ tâm, thảy đều lợi lạc.

Phổ nguyện: Bốn ơn ba cõi, pháp giới chúng sanh, tinh tấn tu hành, tăng trưởng thiện căn, sớm thoát luân hồi, trọn thành Phật đạo.

Phục Nguyện 2

Nam mô A Di Đà Phật chứng minh: Pháp thân phổ chiếu, Phật pháp thân truyền, ánh Từ quang chiếu khắp tam thiên, trí Bát nhã soi cùng cảnh giới, chúng sanh thuận lợi tu tiến Bồ đề, hằng xa lìa biển khổ sông mê, đồng chứng đắc liên hoa Phật quả. Ngưỡng nguyện Tam Bảo gia hộ đệ tử chúng con, đoạn dứt nghiệp trần, xa lìa nạn chướng, phước duyên tăng trưởng, hạnh nguyện phát sanh, khắp chúng viên thành Bồ đề vô thượng. Nguyện Phật hộ trì âm dương hai cảnh, người còn khỏe mạnh, kẻ thác siêu sanh, bốn phương hưởng cảnh thái bình, tâm hướng vui miền Cực lạc. Sống không tật bệnh, thác được khinh an, về Tây phương ngồi tựa sen vàng, hoa bảo địa vui chơi lầu ngọc, sớm tiêu trần tục mau chứng chân thường, khắp cả mười phương đồng như chư Phật, phổ nguyện nhân dân cộng lạc, cõi cõi quang huy, tăng già truyền bá, cư sĩ hộ trì, trăm họ quy y, đồng thành Phật đạo.

Nam mô chứng minh sư Bồ Tát ma ha tát. (3 lần)

Hồi Hướng

Tụng Niệm công đức vô biên
Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa
Chúng sinh pháp giới bao la
Đều về Cực Lạc Di Đà Tây thiên
Nguyện tiêu ba chướng não phiền
Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời
Nguyện trừ tội chướng bao đời
Hành theo Bồ Tát đời đời vị tha
Nguyện sinh Tịnh độ Di Đà
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình
Hoa khai ngộ pháp vô sinh
Cùng chư Bồ tát bạn lành với ta
Nguyện đem công đức tạo ra
Hướng về tất cả gần xa hưởng nhờ
Con cùng muôn loại thân sơ
Đều thành Phật đạo, đến bờ an vui.

Tam Tự Quy Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh tạng, trí tuệ như biển (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại (1 lạy)

Tâm Hướng Phật/st- HT Thích Trí Quảng soạn!

Bài viết cùng chuyên mục

Phát nguyện Phổ Hiền – Pháp môn dễ tu được vô lượng công đức

Định Tuệ

Nghi thức tụng Đại Bi Thập Chú PDF – HT. Thích Nhật Từ biên tập

Định Tuệ

Cách lạy sám hối tại nhà khi chưa có bàn thờ Phật

Định Tuệ

Nghi thức tụng kinh, niệm Phật, trì Chú tại gia

Định Tuệ

Hướng dẫn cách trì tụng chú Dược Sư tại nhà để cầu giải trừ tật bệnh

Định Tuệ

Nghi thức tụng kinh A Di Đà đầy đủ, chuẩn nhất

Định Tuệ

Nghi thức tụng Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Kinh Vô Lượng Thọ tại nhà đúng Pháp

Định Tuệ

Bài sám hối nên đọc trước khi ngủ giúp chuyển hóa thân tâm

Định Tuệ

Viết Bình Luận