Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Kinh Kim Cang trọn bộ cho bạn đọc tụng – HT Thích Trí Tịnh PDF

Kinh Kim Cang là một trong những bài kinh quan trọng nhất của Phật giáo, đồng thời được xem là một bài kinh căn bản của Thiền tông, vì chứa đựng tinh hoa, cốt tủy của giáo lý Bát Nhã.

Kinh Kim Cương (hay Kim Cang), tên đầy đủ là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa, là một trong những bài kinh quan trọng nhất của Phật giáo, đồng thời được xem là một bài kinh căn bản của Thiền tông, vì chứa đựng tinh hoa, cốt tủy của giáo lý Bát Nhã.

Đối với người tu học Thiền, Kinh Kim Cang đóng một vai trò khai ngộ đặc biệt, bởi vì chính nhờ câu “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” trong bài Kinh mà Lục tổ Huệ Năng và nhà vua Trần Thái Tông đều đạt được đại ngộ.

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa thuộc quyển thứ 577 của bộ Đại Bát Nhã Ba La Mật 600 quyển và thuộc hội thứ 9 trong 16 hội. Địa điểm giảng Kinh Kim Cang ở tại khu vườn của trưởng giả Cấp Cô Độc (Anathapindika), phía nam kinh thành Xá-Vệ (Sravasti), Trung Ấn Độ. Lúc ấy ở Trung Quốc, nhằm triều đại nhà Châu, Vua Mục Vương năm thứ 9.

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa do Ngài Cưu-Ma-La-Thập dịch từ Phạn ra Hoa. Kinh Kim Cang và Bát Nhã Tâm Kinh là tóm gọn những thâm ý áo nghĩa của toàn bộ Đại Bát Nhã 600 quyển.

Nghi thức tụng kinh

HƯƠNG TÁN

Lư hương xạ nhiệt,
Pháp-giới mông huân.
Chư Phật hải hội tất diêu văn,
Tùy xứ kiết tường vân,
Thành ý phương ân,
Chư Phật hiện toàn thân.
NAM-MÔ HƯƠNG-VÂN-CÁI BỒ-TÁT. (3 lần)

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN-NGÔN

Tu rị, tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, ta-bà-ha. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN-NGÔN

Án ta phạ, bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

ÁN THỔ-ĐỊA CHÂN-NGÔN

Nam-mô tam mãn, đa một đà nẫm, án, độ rô, độ rô địa vĩ, ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG-DƯỜNG CHÂN-NGÔN

Án nga-nga nẵng, tam bà phạ, phiệt nhật ra hồng. (3 lần)

PHỤNG THỈNH BÁT KIM-CANG

Phụng thỉnh Thanh-Trừ-Tai Kim-Cang.
Phụng thỉnh Bích-Độc-Thần Kim-Cang.
Phụng thỉnh Huỳnh-Tùy-Cầu Kim-Cang.
Phụng thỉnh Bạch-Tịnh-Thủy Kim-Cang.
Phụng thỉnh Xích-Thanh-Hỏa Kim-Cang.
Phụng thỉnh Định-Trì-Tai Kim-Cang.
Phụng thỉnh Tử-Hiền Kim-Cang.
Phụng thỉnh Đại-Thần Kim-Cang.

PHỤNG THỈNH TỨ BỒ-TÁT

Phụng thỉnh Kim-Cang-Quyến Bồ-tát.
Phụng thỉnh Kim-Cang-Sách Bồ-tát.
Phụng thỉnh Kim-Cang-Ái Bồ-tát.
Phụng thỉnh Kim-Cang-Ngữ Bồ-tát.

PHÁT NGUYỆN VĂN

Khể thủ tam-giới Tôn,
Quy mạng thập-phương Phật.
Ngã kim phát hoằng nguyện:
Trì thử Kim-Cang kinh.
Thượng báo tứ trọng ân,
Hạ tế tam đồ khổ.
Nhược hữu kiến văn giả,
Tất phát bồ-đề tâm.
Tận thử nhứt báo thân,
Vãng sanh Cực-Lạc quốc.

VÂN HÀ PHẠM

Vân hà đắc trường thọ,
Kim-Cang bất hoại thân?
Phục dĩ hà nhân-duyên
Đắc đại kiên-cố-lực?
Vân hà ư thử kinh
Cứu cánh đáo bỉ ngạn?
Nguyện Phật khai vi-mật
Quảng vị chúng-sanh thuyết.
NAM-MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI KINH KỆ

Vô thượng thậm thâm vi-diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắc thọ-trì,
Nguyện giải Như-Lai chân thật nghĩa.
NAM-MÔ BÁT-NHÃ HỘI-THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

Mời quý bạn đọc tụng Kinh Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch  tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương

Định Tuệ

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát PDF

Định Tuệ

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa trọn bộ PDF

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm trọn bộ PDF cho bạn đọc tụng – Thích Trí Tịnh

Định Tuệ

Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp Sanghata PDF – Nguyên Hiển dịch

Định Tuệ

Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân PDF – HT Huyền Tôn dịch

Định Tuệ

Phật Thuyết Kinh cha mẹ ân trọng khó báo đáp

Định Tuệ

Phật nói Kinh Nghiệp báo sai biệt cho trưởng giả Thủ Ca PDF

Định Tuệ

Kinh Tứ Thập Nhị Chương PDF – Kinh Bốn Mươi Hai Chương

Định Tuệ

Viết Bình Luận