Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Nội dung và ý nghĩa Nhất Tự Chuyển Luân Vương Thần Chú

Thần Chú Chuyển Luân Vương này, tu trì khẩn nguyên, sở nguyện đều được thành tựu. Nếu đem tâm thanh tịnh thành tín cầu nguyện các Pháp này, quyết định thành tựu.

Kinh Đại Đà La Ni Mạt Pháp Trung Nhất Tự Tâm Chú ghi chép rằng: Thần chú này oai lực quảng đại, thành tựu tất cả các Pháp, vô lượng kiếp không thể nói hết… Bồ Tát, Đại Bố Tát, Thiên Long, Bát Bộ, hết thảy các vị Chuyển Luân Vương…vv… hết lòng vui mừng… Chúng con xin thề rằng: “sẽ ủng hộ bảo vệ người trì chú này, nếu thấy có người và kẻ phi nhơn nào, thọ trì, đọc tụng, biên chép cung kính cúng dường, yêu mến thọ trì, khiến cho kẻ ấy không có tai họa’’.

Nếu trong quốc gia nào, thấy có Thần chú này, tất cả chúng con sẽ cung kính những người trong quốc gia ấy như Phật. Nhờ oai lực Thần chú này, mà bảo vệ được quốc gia, khiến các Quỷ thần, hung tặc, mãnh tướng ác quỷ, bão lụt, nước lửa không thể làm xâm hại, trăm họ giàu mạnh, cõi nước an ninh, tiền tài, lúa gạo giàu có, không có các nạn đói khát, ôn dịch (bệnh truyền nhiễm), những việc không lành cũng đều tiêu tán, thường hoạch cát tường.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại bảo các Thiên Tiên chúng: Các ngươi hãy lắng nghe đây, đây la “Diệu Cát Tường Đồng Tử Đà-La-Ni”… Nếu có người năng trì Diệu Pháp Tối Thắng Đà-La-Ni này, hoặc không biết ngày tốt xấu và các tinh sao hung kiết…vv.. Các Chư Thiên Thần chớ nên vì đó mà làm chướng ngại. Hoặc nếu có người tu hành các giáo pháp của ta, thì các chúng Chư Thiên phải hỗ trợ người ấy, tất cả Quỷ Thần và hết thảy ác độc Tỳ Na Dạ Ca cũng phải giữ gìn gia hộ không được làm tổn hại, hơn nữa phải dùng phương tiện mà hộ niệm gia trì, với mười lực trong kinh sách giáo điển khiến họ sanh lòng tin hiểu. Nói lời ấy xong liền nhập vào Chánh Định, gọi là “Tất cả Như Lai Đảnh Sanh Tam Muội”, có công năng trừ diệt bất thiện nghiệp của tất cả chúng sanh.

Thần Chú Chuyển Luân Vương này, tu trì khẩn nguyên, sở nguyện đều được thành tựu. Nếu đem tâm thanh tịnh thành tín cầu nguyện các Pháp này, quyết định thành tựu.

Phạn ngữ chú: oṃ bhrūṃ.

Phát âm Phạn ngữ chú: Ôm ,bờ rum.

Hoa ngữ chú: 唵部林.

Hán Việt ngữ chú: Án ! Bộ lâm.

Chú thích Phạn ngữ chú: oṃ(quy mệnh) bhrūṃ(Phật tâm).

Chú thích nghĩa Hán Việt ngữ chú: Án(quy mệnh) Bộ lâm(Phật tâm)

Trích: Mật Tông Kim Cang Thừa chú giải trọn bộ!

Bài viết cùng chuyên mục

Thiền là gì? Là khi tâm lặng, tinh thần tươi sáng, trí tuệ phát huy

Định Tuệ

Niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật

Định Tuệ

Trì trai không ăn thịt có hơn phóng sinh chăng?

Định Tuệ

Tâm địa thanh tịnh, trí tuệ hiện tiền

Định Tuệ

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh có 3 điều để dìu dắt mọi người

Định Tuệ

Tụng tâm chú Lăng Nghiêm mỗi ngày có lợi ích vô cùng

Định Tuệ

Pháp môn niệm Phật đơn giản nhất, dễ nhất, ổn định nhất

Định Tuệ

Bịa đặt, vu khống thêu dệt và hậu quả phải gánh chịu nặng nề

Định Tuệ

Phật ở trong tâm hay Phật ở ngoài tâm?

Định Tuệ

Viết Bình Luận