Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Tất cả lợi ích thế gian này không sánh bằng lợi ích do niệm Phật

Xin hãy tặng nhau điều quý giá nhất, lợi ích nhất bằng một câu A Di Đà Phật, vì chỉ có câu Phật hiệu này mới giúp ta thoát khỏi luân hồi sinh tử mà thôi.

Bất cứ lợi ích gì trên thế gian này cũng không sánh bằng lợi ích niệm Phật. Xin hãy tặng nhau điều quý giá nhất, lợi ích nhất bằng một câu A Di Đà Phật, vì chỉ có câu Phật hiệu này mới giúp ta thoát khỏi luân hồi sinh tử mà thôi.

Tất cả lợi ích thế gian hay xuất thế gian đều không thể sánh bằng lợi ích do niệm Phật. Của cải vạn ức trong thế gian không bằng chí tâm niệm một câu A Di Đà Phật. Chí tâm là thành tâm thành ý, thành tâm thành ý chính là niệm niệm tiếp nối. “Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế” (nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối), tương ứng với tiêu chuẩn ấy, niệm một tiếng A Di Đà Phật như thế thì của cải ức vạn chẳng thể sánh bằng. Ức ức vạn của cải cũng không thể sánh bằng.

Vì sao? Dẫu nhiều của cải ngần ấy, quý vị vẫn không thể thoát khỏi luân hồi, chỉ có thể giải quyết cuộc sống vật chất giàu có, dư dả một chút, chứ ngoài điều này ra, chẳng thể giải quyết vấn đề nào khác cả!

Một câu A Di Đà Phật phi thường, vấn đề nào cũng đều có thể giải quyết được hết, cuộc sống vật chất trước mắt quyết định chớ nên bận lòng, vì sao? Quý vị có phước mà!

Người có phước há có thể bị lạnh, bị đói hay chăng? Không thể! Chịu khổ nạn một chút thì có, vì sao phải bị khổ nạn? Do nghiệp chướng trong đời đời kiếp kiếp quá khứ, chịu khổ nạn bèn tiêu nghiệp chướng, nghiệp chướng tiêu rồi sẽ thành Phật đạo.

Vì thế, chúng ta thấy rất nhiều người chân chánh tu hành, cả một đời tu khổ hạnh, như trong cận đại ai nấy đều biết lão Hòa Thượng Hư Vân suốt đời tu khổ hạnh, Ngài có phước báo rất lớn.

Ở Nam Dương (Indonesia) có rất nhiều quốc vương, đại thần đều tôn Ngài làm thầy, tín đồ đại phú quý, đồ đệ tại gia không biết là bao nhiêu, cúng dường hết sức phong phú, lão hòa thượng đúng là muốn gì có nấy, nhưng Ngài dùng trà thô, cơm nhạt, mặc áo vá chằng, vá đụp, suốt một đời không thay đổi, tiêu nghiệp chướng!

Đối với phước báo, tất cả hết thảy cúng dường, lão nhân gia chuyên dùng để tu sửa chùa, tu bổ chùa, cất chùa, làm những chuyện như thế. Chùa sửa chữa hay xây dựng xong, Ngài trọn chẳng làm trụ trì, mời người khác làm trụ trì, cúng dường cho chúng xuất gia tu hành, suốt đời làm như vậy.

Ấn Quang Đại Sư suốt đời in kinh để bố thí, lão hòa thượng Hư Vân suốt đời dựng chùa, đều là nêu gương mẫu cho chúng ta, khiến chúng ta tự trông thấy phải khéo suy nghĩ mình nên làm như thế nào! Phước đức ấy vô lượng vô biên, không có cách gì tỷ dụ được, không có cách chi diễn tả được.

A DI ĐÀ PHẬT!

Chủ giảng: Đại lão Hoà Thượng Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Tất cả Pháp thế gian đều là giả, không phải thật

Định Tuệ

Gieo duyên Phật pháp mà gặp người nghịch duyên phải làm sao?

Định Tuệ

Thần chú Hoàng Thần Tài và công đức trì tụng chú

Định Tuệ

Chúng sanh vô biên thề nguyện độ

Định Tuệ

Niệm Phật như thế nào để Công Phu Thành Khối?

Định Tuệ

Tứ chủng thanh tịnh minh hối là kính chiếu yêu ma quỷ quái

Định Tuệ

Phát Bồ Đề Tâm quan trọng hơn bất cứ điều gì

Định Tuệ

Làm như thế nào để phát Bồ Đề tâm?

Định Tuệ

Bát nạn là gì? Lời Phật dạy về bát nạn

Định Tuệ

Viết Bình Luận