Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Xuất gia nếu không vãng sanh thì bạn chọn đến địa ngục A Tỳ

Chọn xuất gia, nói thật ra, nếu không thể vãng sanh Cực Lạc thế giới, thì bạn sẽ chọn đi đến địa ngục A Tỳ. Tại sao phải làm chuyện cực khổ này chứ?

Bạn có gan lớn cỡ nào mà đòi xuất gia. Xuất gia nếu không vãng sanh thì bạn chọn đến địa ngục A Tỳ. Nếu bạn chẳng phải là người chân chánh tu đạo.

Mười phương cúng dường là cúng dường người tu đạo. Nếu bạn tu đạo chân thật, thì họ sẽ có phước, họ cúng dường cho bạn tu hành, bạn tu hành rất tốt, tối thiểu là đời sau bạn còn được làm người, sanh lên Trời, hưởng phước Trời, thì họ được hưởng phước lây.

Nếu bạn đọa vào ba đường ác, bạn đã phụ lòng của họ, thì sẽ thiếu nợ họ. Như thường nói, một hạt gạo thí chủ, lớn như núi Tu Di, đời này chẳng liễu đạo, mang lông đội sừng đền, phải trả nợ.

Nếu trong đời này bạn tu hành chân thật, vãng sanh Cực Lạc thế giới làm Phật, thì phước của họ còn lớn hơn nữa, phước điền này họ đã thật sự trồng được đúng chỗ.

Do đó có thể biết, chén cơm của người xuất gia này rất khó nuốt. Trong các buổi giảng tôi thường nhắc nhở các vị đồng tu, chén cơm này khó nuốt hơn những người đi khất thực nhiều, người ăn xin, người ta bố thí cho người ăn xin, nhất định chẳng nghĩ đến phải trồng phước, chẳng muốn được báo đền. Cho nên chén cơm của người ăn xin dễ nuốt hơn nhiều.
Người xuất gia tiếp nhận bố thí cúng dường khó nuốt lắm! Đời này chẳng liễu đạo thì phải mang lông, đội sừng mà đền trả.

Nghề nghiệp trong thế gian rất là nhiều, tại sao bạn chọn đi xuất gia? Chọn xuất gia, nói thật ra, nếu không thể vãng sanh Cực Lạc thế giới, thì bạn sẽ chọn đi đến địa ngục A Tỳ. Tại sao phải làm chuyện cực khổ này chứ?

Chúng ta phải cảnh giác cao độ, đây chẳng phải chuyện giỡn chơi, nghiêm túc phi thường.
Chúng ta nhìn thấy người xuất gia hiện nay, nói thật ra là gì? Đọc kinh quá ít, chẳng có mấy người hiểu được đạo lý này, hiểu chân tướng sự thật này…”

Trích: BẠN CÓ GAN LỚN CỠ NÀO MÀ ĐÒI XUẤT GIA. XUẤT GIA NẾU KHÔNG VÃNG SANH THÌ BẠN CHỌN ĐẾN ĐỊA NGỤC A TỲ.

Pháp Sư Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Niệm Phật là bí quyết chứng đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn

Định Tuệ

Sự dục nhiễm của chúng sanh rất si mê điên đảo

Định Tuệ

Học Phật pháp mình cần phải có tâm chân thật

Định Tuệ

Kinh Cứu Khổ – Bạch Y thần chú khi trì tụng có tác dụng gì?

Định Tuệ

Có nên tụng Kinh ở nhà? Tại sao tụng kinh ở nhà lại kéo vong về?

Định Tuệ

Niệm Phật siêu độ vong linh vãng sanh

Định Tuệ

Tứ chủng thanh tịnh minh hối là kính chiếu yêu ma quỷ quái

Định Tuệ

Nhân quả của lòng tôn kính Phật được quả báo bất khả tư nghì

Định Tuệ

Chân lý ở nơi đâu thì tất cả Chư Phật Bồ Tát sẽ đến đó để hộ trì

Định Tuệ

Viết Bình Luận