Tâm Hướng Phật
Vấn Đáp

Tận hư không khắp Pháp giới hết thảy pháp là chính mình

Phật nói hết thảy pháp vô ngã, xin hỏi vì sao lại nói tận hư không khắp Pháp Giới hết thảy pháp là chính mình?

Câu hỏi: Phật nói hết thảy pháp vô ngã, xin hỏi vì sao lại nói tận hư không khắp Pháp Giới hết thảy pháp là chính mình?

Đáp: Hai cách nói này là hỗ trợ cho nhau, không hề mâu thuẫn. Nói hết thảy pháp vô ngã, chữ ngã ở đây là tự thể, hết thảy pháp không có tự thể. Thể là gì?

Thể là nhân duyên, thể mà hiện nay chúng ta nói là nhiều điều kiện kết hợp, không phải là đơn nhất. Đối với cách nói vô ngã này, Phật dạy chúng ta đừng chấp trước thân này là ta, đây là điều mà chúng sanh Lục Đạo thảy đều chấp trước.

Chấp trước thân này là ta thì phiền phức sẽ đến, vì sao vậy? Không thoát khỏi dục giới, phạm vi sống của bạn ở trong vòng tròn rất nhỏ, bạn nhảy không qua cửa ải này. Cho nên, Phật nói với chúng ta chân tướng sự thật, thân không phải là ta.

Vậy ta là gì? Ta là pháp tánh, pháp tánh mới là ta.

Bạn xem trong Thiền Tông nói: Mặt mũi vốn có trước khi cha mẹ sanh ra, đó mới là ta. Mặt mũi vốn có trước khi cha mẹ sanh ra, là pháp tánh.

Pháp tánh là gì? Pháp tánh chính là bản thể của hết thảy pháp trong khắp pháp giới hư không giới, hết thảy pháp trong khắp pháp giới hư không giới từ đâu đến?

Là từ pháp tánh biến ra. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói, toàn bộ sum la vạn tượng trong vũ trụ đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, tâm chính là tánh, thức cũng là tánh. Cho nên trong Địa Tạng Kinh Khoa Chú, huyền nghĩa của nó chính là nói tánh thức không thể nghĩ bàn, lời nói này rất hay. Tánh thức không thể nghĩ bàn, đó mới là chính mình, mới là chính mình thật sự.

Bạn biết tự tìm ra chính mình, sau đó bạn sẽ hiểu được toàn bộ hư không pháp giới là chính mình. Khi chúng tôi giảng Kinh thường hay dùng thân thể để làm tỉ dụ, nếu ví toàn bộ cơ thể này là pháp tánh, mỗi cá nhân chúng ta chính là một tế bào trong cơ thể.

Tất cả chúng sanh chính là các cơ quan không giống nhau, tế bào không giống nhau cấu thành một thân người. Bạn có thể từ đây mà biết, đối với hết thảy chúng sanh trong cả hư không Pháp Giới, bạn đều xem thấy đó là chính mình, đó không phải là người ngoài.

Hết thảy Chư Phật là chính mình, hết thảy Bồ Tát là chính mình, hết thảy chúng sanh trong lục đạo là chính mình, ngoài chính mình ra, không có pháp nào có thể đắc, đây là bạn thật sự tìm được chính mình rồi.

Bạn đối với tất cả chúng sanh, đối với những thiện ác mà họ đã làm, cách nhìn của bạn là gì? Làm việc thiện, thiện là thuận tự tánh, là tốt. Làm việc ác, ác là trái với tự tánh, đó chính là một phần tế bào sanh bệnh trong cơ thể, tế bào bị nhiễm virus.

Tế bào thiện thì phải giúp cho nó trưởng thành thật tốt, tế bào bị bệnh thì phải khéo mà loại trừ virus ra khỏi nó, để cho nó khôi phục lại bình thường. Đây chính là công việc của chư Phật Bồ Tát làm trong chín Pháp Giới, giúp chúng ta khôi phục lại bình thường.

Các Ngài biết các Ngài và chúng ta là một thể, chúng ta không biết các Ngài và chúng ta là một thể, cho nên các Ngài là giác ngộ, thấu rõ, chúng ta là mê hoặc, hồ đồ, không biết chân tướng sự thật.

Trích: PHẬT HỌC VẤN ĐÁP!
Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Vì sao khi trì chú hay niệm Phật nên dùng tràng hạt?

Định Tuệ

Có nên tụng Kinh vào ban đêm không? Nên tụng vào lúc nào?

Định Tuệ

Phải nắm bắt mức độ tùy thuận chúng sanh như thế nào?

Định Tuệ

Hỏi đáp về Chú Lăng Nghiêm – Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải

Định Tuệ

Người chết rồi có thật sự cần phải gọi hồn không?

Định Tuệ

Đến khi nào thì tất cả chúng sanh thảy đều thành Phật?

Định Tuệ

Thân trung ấm còn có cơ hội niệm Phật vãng sanh không?

Định Tuệ

Vì sao phải siêu độ tổ tiên và oan gia trái chủ vãng sanh Cực Lạc?

Định Tuệ

Nên tụng Kinh gì cho người mới mất để vãng sanh về cõi lành?

Định Tuệ

Viết Bình Luận