Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Kinh Trường Thọ diệt tội hộ chư Đồng Tử đà la ni PDF

Kinh Trường Thọ diệt tội hộ chư Đồng Tử đà la ni là lời dạy của Đức Phật về phương pháp trừ diệt tội nặng, mạng sống lâu dài, và bảo vệ những trẻ con khỏi bị chết non chết yểu.

Tất cả những Kinh chú trong Tam tạng Thánh giáo, do Đức Phật, chư vị Bồ-tát nói ra, hàng đệ tử Phật, nếu đem thọ trì đọc tụng, thì Kinh chú nào cũng có công năng diệt tội, tăng phước, tăng thọ. Vì sao Kinh này lại có thêm cái tên Trường Thọ?

Bởi vì, Đức Phật với Nhứt thiết chủng trí, Ngài thấy rõ vào đời trược ác, chúng sanh phần nhiều tạo những nghiệp nặng, do đó bị mắc quả báo mạng sống ngắn ngủi, hoặc bị sa rớt vào tam ác đạo, do vậy Đức Phật, nhận lời thưa hỏi của Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi, Ngài nói Kinh này.

Tựa đề của Kinh còn có nói mấy chữ nữa là: Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni, câu này có nghĩa là: Phương pháp và chân ngôn bảo vệ các trẻ thơ. Hợp chung tựa đề trên và dưới, sẽ thành ý nghĩa là: Lời dạy của Đức Phật về phương pháp trừ diệt tội nặng, mạng sống lâu dài, và bảo vệ những trẻ con khỏi bị chết non chết yểu.

Tựa đề trên đây, đã tóm tắt nói lên nội dung Kinh này, đủ cho thấy tính cách quý báu và giá trị của Kinh, đối với những ai muốn tìm hiểu vấn đề thọ, yểu của con người nói chung, của trẻ thơ nói riêng.

Một đặc điểm của Kinh này là nói về tội ác phá thai, Đức Phật dạy rằng, đó là một tội cực nặng, đồng với tội ác giết cha, hại mẹ, phải bị quả báo mạng sống hiện tại ngắn ngủi, sau khi chết đọa địa ngục A-tỳ! Đức Thế Tôn đã đem chuyện tiền thân của ngài Văn Thù Sư Lợi, vô biên kiếp xưa, làm một người nữ có tên là Điên Đảo, vì nghiệp phá thai mà bị đoản mạng và quả báo địa ngục, song nhờ đối trước Đức Phật Phổ Quang Chánh Kiến sám hối tội lỗi, phát đại thệ nguyện, cho nên tội ác tiêu trừ, và nhờ Kinh Trường Thọ Diệt Tội, cho nên được chứng Vô sanh Pháp nhẫn.

Đặc điểm thứ hai của Kinh, là nói đến chín điều “bất cẩn”, mà một người sản phụ, lúc mới sanh con thường hay mắc phải, do đó người mẹ bị chết, hoặc đứa con bị chết, hoặc chết cả hai… Kinh lại dạy rõ, vì lý do nào mà những trẻ sơ sinh kể từ một tuổi cho đến mười tuổi, bị nạn chết yểu… Sở dĩ có những nạn này, là do những người không biết tránh dữ làm lành, cho nên bị các loại quỉ ăn uống tinh huyết, ăn nuốt thai trứng, chúng biến hóa ra nhiều hình thức để đoạt mạng sống trẻ thơ. Đây là một điều mà người phàm phu không mấy ai biết đến, và qua lời tự thuật của các loài quỷ được nói trong Kinh này, những ai đọc tụng đến, mới thấy giựt mình kinh sợ.

Một đặc điểm nữa là, Đức Phật dạy về mười sáu trường hợp, bao gồm nhiều hành vi tội ác, khiến cho con người mắc báo đoản mạng, chết đọa ác đạo, nhưng nếu thọ trì đọc tụng, biên chép cúng dường Kinh này, tức được tiêu diệt các thứ tội nặng và được mạng sống lâu dài.

Trong khi nói đến thế giới hiện tượng vào thời ác trược, Đức Phật dạy rõ những nguyên nhân nào làm cho cõi nước bị nhiều bất an, như nạn binh đao, ôn dịch, lụt lội, hạn hán… Muốn tránh những đại nạn này, Đức Phật dạy hàng đệ tử, hãy nên thọ trì đọc tụng, biên chép cúng dường lưu thông Kinh Trường Thọ Diệt Tội, để tự cứu mình và cứu chúng sanh.

Mời quý bạn đọc tụng Kinh Trường Thọ diệt tội hộ chư Đồng Tử đà la ni tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh tránh xa các cánh cửa bại vong – TT Thích Nhật Từ PDF

Định Tuệ

Phật Thuyết Kinh Nhân Quả Ba Đời PDF – HT Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Phật Thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước Báo Ứng Kinh PDF

Định Tuệ

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni PDF – Dịch giả Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương

Định Tuệ

Phật thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo PDF để bạn đọc tụng

Định Tuệ

Kinh đại thừa công đức tạo tượng Phật PDF

Định Tuệ

Kinh Bát Chu Tam Muội PDF – HT Thích Minh Lễ dịch

Định Tuệ

Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận