Tâm Hướng Phật
Vấn Đáp

Người chết rồi có thật sự cần phải gọi hồn không?

Rất nhiều người lớn đều vì họ mà đi gọi hồn. Xin hỏi người chết rồi có thật sự cần phải gọi hồn không? Ở cõi quỷ là hóa sanh hay là thai sanh?

Câu hỏi: Mẹ con không tin lắm về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, cảm thấy rất khó! Hiện nay mẹ con chỉ niệm Thánh Hiệu Địa Tạng, nói là phải trị bệnh trước. Mẹ con đã gần bảy mươi tuổi rồi, xin hỏi phải làm thế nào để giúp mẹ Vãng Sanh về Tây Phương?

Đáp: Tụng Kinh Địa Tạng là được rồi, vừa trị bệnh, cũng có thể Vãng Sanh. Cánh cửa vào Thế Giới Tây Phương Cực Lạc rất rộng, tuyệt đối không chỉ có niệm A Di Đà Phật, chỉ có tụng Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà mới có thể Vãng Sanh, không phải vậy.

Bạn hãy xem những gì trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, tu học hết thảy pháp Đại Thừa, miễn là hồi hướng cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ thì lúc lâm chung Phật thảy đều đến tiếp dẫn. Cánh cửa này rất rộng, không có một chút tư tâm, không có thành kiến Pháp Môn.

Cho nên, tụng Kinh Địa Tạng, niệm Địa Tạng Bồ Tát rồi hồi hướng cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ thì nhất định được sanh, Kinh Vô Lượng Thọ có thể làm chứng minh.

Câu hỏi: Một học trò tính tình lập dị, gặp người khác thì căng thẳng, cho nên chung sống với người dẫn đến đủ loại hiểu lầm. Xin hỏi có phương pháp nào đặc biệt hiệu quả có thể giữ bình an, giảm thiểu tai họa?

Đáp: Những tình trạng này thảy đều là quả báo, đều có nhân từ trước. Hiện nay ở nước ngoài thường hay dùng phương pháp thôi miên mức độ sâu, làm cho người đó quay về đời quá khứ, tìm ra được nguyên nhân thì sẽ lập tức tiêu trừ. Điều này không tổn hại gì, có thể thử xem sao, tìm ra trong đời quá khứ của người đó xem nguyên nhân nằm ở đâu? Gốc ở chỗ nào?

Câu hỏi: Con người khi vừa qua đời thì không được lập tức di chuyển, xin hỏi động vật có phải cũng như vậy không? Xin hỏi phải nên làm như thế nào?

Đáp: Nếu truyền Tam Quy Y cho muỗi đã chết, đem chúng đặt ở bên cạnh máy niệm Phật, di chuyển như thế, liệu chúng có khởi tâm sân hận không?

Động vật và người không giống nhau, con người đang tạo tội nghiệp, còn động vật đang tu sám hối. Chỉ cần bạn có thiện tâm thành ý giúp đỡ chúng, chúng sẽ tiếp nhận, chúng sẽ biết ơn bạn.

Câu hỏi: Chỗ học trò đang ở có rất nhiều người chưa thành niên bị chết, như chết vì tai nạn xe cộ, chết đuối v.v… rất nhiều người lớn đều vì họ mà đi gọi hồn. Xin hỏi người chết rồi có thật sự cần phải gọi hồn không? Ở cõi quỷ là hóa sanh hay là thai sanh?

Đáp: Phật ở trong Kinh nói với chúng ta, cõi quỷ đều có thai sanh, hóa sanh, thai noãn thấp hóa thảy đều có. Gọi hồn chính là cha mẹ, ông bà, người thân quyến thuộc, bạn bè thân thích trong quá khứ đang ở một cõi nào đó, vẫn có thể gặp mặt, vẫn còn thể tìm thấy. Đây là vẫn không thể quên tình chấp thế gian. Người nước ngoài cũng có rất nhiều, tôi xem thấy một số tài liệu, họ ở trong thuật thôi miên tìm tình nhân kiếp trước.

Tình nhân kiếp trước có một số là một người nào đó trong bạn bè hiện tại của họ, họ sống rất hợp ý nhau. Đời quá khứ từng là cha con, là vợ chồng, hiện tại có khi biến thành anh em, hoặc là biến thành con cái của chính mình, là thế hệ sau, có cảm tình đặc biệt. Cho nên con người có khả năng đời đời kiếp kiếp sống cùng nhau.

Loại tình chấp này nếu không đoạn thì rất khó thoát khỏi lục đạo. Cho nên, Phật muốn chúng ta buông xuống tình chấp, buông xuống tình chấp thì chúng ta mới có thể Vãng Sanh về cõi Phật.

Nào ai biết tình thân trong cõi Phật càng nhiều hơn, tổ tiên xưa đời đời kiếp kiếp của chúng ta, trước đây đều Vãng Sanh rồi, đến Thế Giới Cực Lạc đều gặp được. Điều đó thật tốt, vĩnh viễn không rơi vào luân hồi nữa, mọi người cùng nhau giúp A Di Đà Phật phổ độ chúng sanh. Không có duyên với A Di Đà Phật nhưng có duyên với bạn, bạn có thể giới thiệu, để cho mọi người thảy đều được độ, đây là việc tốt.

Trích: PHẬT HỌC VẤN ĐÁP!
Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Có nên mở máy niệm Phật tụng Kinh trong nhà?

Định Tuệ

Lễ Phật đối trước tượng Phật ở trong máy tính có như pháp?

Định Tuệ

Vì sao đệ tử Phật gặp nhau chắp tay xưng danh A Di Đà Phật?

Định Tuệ

Người còn ăn thịt có được tụng Thần Chú hay không?

Định Tuệ

Vì sao phải siêu độ tổ tiên và oan gia trái chủ vãng sanh Cực Lạc?

Định Tuệ

Vì sao khi trì chú hay niệm Phật nên dùng tràng hạt?

Định Tuệ

Làm sao để hóa giải lời thề độc?

Định Tuệ

Làm cách nào để hóa giải vận hạn sao La Hầu, Kế Đô, Tam Tai?

Định Tuệ

Phải nắm bắt mức độ tùy thuận chúng sanh như thế nào?

Định Tuệ

Viết Bình Luận