Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Quý vị còn tham luyến thế gian này, chẳng thể vãng sanh Cực Lạc

Quý vị vẫn còn tham luyến thế gian này, vẫn muốn tiếp tục luân hồi trong lục đạo, vậy là hết cách. A Di Đà Phật chẳng thể lôi quý vị đi theo, vì quý vị chẳng bỏ thế gian này được.

Tịnh Tông là Đại Thừa, chẳng phải là Tiểu Thừa, người Đại Thừa phải giúp hết thảy chúng sanh khổ nạn, nhất là trong thời đại hiện tại. Chính quý vị thành tựu, nhưng không có duyên phận giáo hóa chúng sanh, bèn có thể thị hiện giống như vậy.

Nếu có duyên phận giáo hóa chúng sanh, quý vị còn trụ thêm mấy năm nữa. Trụ thêm mấy năm nữa, chẳng trở ngại.

Do vậy, nếu muốn đến chỗ hết thảy Chư Phật Như Lai, nhất là muốn đến chỗ A Di Đà Phật, nguyện vọng của A Di Đà Phật là gì?

Phổ độ hết thảy chúng sanh khổ nạn trong mười pháp giới. Chúng ta hiểu ý A Di Đà Phật, chúng ta cũng khiến cho A Di Đà Phật hoan hỷ, mang thêm nhiều người đi.

Quý vị mang thêm càng nhiều càng hay, đây là chuyện tốt. Vì thế, chớ nên làm kẻ tự giải thoát cho riêng mình như trong Tiểu Thừa, tức là vừa thành tựu đã ra đi ngay lập tức, chẳng đúng.

Vì sao người thợ vá nồi đi ngay lập tức? Người thợ vá nồi ra đi là có lý, ông ta thị hiện, đó là tác chứng chuyển. Cư Sĩ Hoàng Trung Xương cũng là thị hiện, chứng minh cho người niệm Phật chúng ta. Tôi giảng Kinh tại Hương Cảng, chúng tôi ở đây rất gần, ông ta mỗi ngày nghe CD của tôi.

Tôi ở đây là khuyến chuyển, thị chuyển, ông ta tác chứng chuyển bên ấy, chứng minh những điều Kinh nói chẳng giả, mà là chuyện thật, quyết định thành tựu trong một đời. Hơn nữa, trong ba năm ngắn ngủi, quý vị có thể vượt thoát lục đạo luân hồi, có thể vượt thoát mười pháp giới.

Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, pháp môn nào có thể làm được? Chỉ có pháp môn này. Chúng ta phải hiểu rõ chuyện này, viên mãn trực tiệp, phương tiện cứu cánh là thật, chẳng giả chút nào. Do vậy, pháp môn này đơn giản nhất, dễ dàng nhất, ổn thỏa, thích đáng nhất, đáng tin cậy nhất, lại còn nhanh chóng nhất.

Điểm mấu chốt là quý vị có thể buông những thứ vặt vãnh trong thế gian xuống hay không? Những kẻ chẳng thể Vãng Sanh vốn là vì lý do này: Quý vị vẫn còn tham luyến thế gian này, vẫn muốn tiếp tục luân hồi trong lục đạo, vậy là hết cách. A Di Đà Phật chẳng thể lôi quý vị đi theo, vì quý vị chẳng bỏ thế gian này được.

A Di Đà Phật gật đầu, bỏ đi, đợi lần sau vậy. Khi nào quý vị buông hết xuống, A Di Đà Phật sẽ đến, chúng ta chẳng thể không biết điều này.

A Di Đà Phật!
Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Có tâm đại bi thì tự nhiên có thể đoạn ác, có thể tu thiện

Định Tuệ

Nếu không có tiền thì sao?

Định Tuệ

Giải thích các điều nghi về Tịnh độ

Định Tuệ

Những lợi ích khi thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát

Định Tuệ

Lúc lâm chung, yêu ma quỷ quái sẽ biến hiện ra những gì để dụ hoặc chúng ta?

Định Tuệ

Đáng thương nhất là gì? Chính là đời đời kiếp kiếp chẳng thấy Phật pháp

Định Tuệ

Tinh tấn Ba la mật là gì? Nghị lực siêu nhiên

Định Tuệ

Định số không phải Phật Bồ Tát, Thần linh định cho bạn

Định Tuệ

Muốn vãng sanh Cực Lạc phải chân thật, triệt để buông xuống

Định Tuệ

Viết Bình Luận