Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Tịnh Nghiệp Tam Phước PDF – Hòa Thượng Tịnh Không

Cuốn sách Tịnh Nghiệp Tam Phước do Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, Vọng Tây Cư Sĩ cẩn dịch.

Tịnh Nghiệp Tam Phước là gì?

Tịnh nghiệp tam phước là Pháp tu “Tán Thiện” dành cho hạng phàm phu tâm thường phù tán, động loạn. Pháp này được đức Phật dạy cho Bà Vi Đề Hy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ dùng để tu Tịnh Nghiệp mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

Bởi hết thảy chúng sanh đều thuộc một trong hai căn cơ: Một là “Định”, hai là “Tán”. Nếu chỉ dạy pháp định thiện, thì sẽ không thể thu nhiếp tất cả. Do đó đức Như Lai mở bày phương tiện, khai pháp tu ba phước để thích ứng với những chúng sanh tâm tưởng phù tán động loạn, giúp họ “Tịnh nghiệp” mà đới nghiệp vãng sanh.

Như vậy, Tịnh Nghiệp Tam Phước là Pháp tu ba phước để thích ứng với những chúng sanh có căn lành, phước đức, nhưng tâm tưởng phù tán động loạn, ba phước ấy là:

  1. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, giữ lòng từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành.
  2. Thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới, đừng phạm oai nghi.
  3. Phát tâm Bồ đề, tin sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành.
Lời nói đầu

Ai muốn sanh vào nước kia phải tu Tam Phước, thứ nhất Hiếu Dưỡng Phụ Mẫu, Phụng Sự Sư Trưởng, Từ Tâm Bất Sát, Tu Thập Thiện Nghiệp. Thứ hai là Thọ Trì Tam Quy, Cụ Túc Chúng Giới, Bất Phạm Oai Nghi. Thứ ba Phát Bồ Đề Tâm, Thâm Tín Nhân Quả, Đọc Tụng Đại Thừa, Khuyến Tân Hành Giả, Ba điều này gọi là Tịnh Nghiệp. Phật bảo phu nhân Vi Đề Hy ba loại nghiệp nhân này là chánh nhân, nền tảng tu Tịnh Nghiệp của Tam Thế Chư Phật, quá khứ, vị lai và hiện tại. Nguyện cùng các đồng tu Tịnh Tông Học Hội khuyến khích lẫn nhau.

Thích Tịnh Không kính thư!

Lục Hòa Niệm Phật Đường

Ở nhà Như Lai tu lục hòa kính
Nhất giả kiến hòa đồng giải
Nhị giả giới hòa đồng tu
Tam giả thân hòa đồng trụ
Tứ giả khẩu hòa vô tranh
Ngũ giả ý hòa đồng duyệt
Lục giả lợi hòa đồng quân

Thích Tịnh Không kính thư!

Mời quý bạn đọc Tịnh Nghiệp Tam Phước – Hòa Thượng Tịnh Không tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Bát Chánh Đạo: Con đường đến hạnh phúc PDF

Định Tuệ

Báo ứng hiện đời tập 1: Cư sĩ Quả Khanh – Hạnh Đoan dịch

Định Tuệ

Niệm Phật Thập Yếu PDF – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Khai Thị Quyển 3 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

Kinh Pháp Bảo Đàn PDF – HT Thích Thanh Từ giảng giải

Định Tuệ

Tây Phương Du Ký PDF – Truyện kể của Pháp Sư Khoan Tịnh

Định Tuệ

Phật Học Tinh Yếu trọn bộ PDF – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Nhặt Lá Bồ Đề PDF – Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ

Định Tuệ

Khai Thị Quyển 2 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận