Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Từ hư không trở về hư không – Lời di huấn của HT Tuyên Hóa

Khi tôi đến, không mang đến một thứ gì. Khi ra đi, vẫn là không cần gì cả. Tôi không muốn lưu lại trên đời bất kỳ một dấu tích nào. Tôi từ hư không đến, và sẽ trở về với hư không.

TỪ HƯ KHÔNG TRỞ VỀ HƯ KHÔNG
Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Tuyên Hóa
LỜI DI HUẤN CỦA
HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Đem tro cốt của tôi rải khắp hư không.

Khi tôi đến, không mang đến một thứ gì. Khi ra đi, vẫn là không cần gì cả. Tôi không muốn lưu lại trên đời bất kỳ một dấu tích nào. Tôi từ hư không đến, và sẽ trở về với hư không.

Nếu người nào muốn biết cảnh giới của Chư Phật, thì nên thanh tịnh tâm ý của mình như hư không. Nhược nhân dục tri Phật cảnh giới, đương tịnh kỳ ý như hư không. Kinh Hoa Nghiêm.

Năm 1995, Hòa Thượng Tuyên Hóa nhập diệt, để lại cho các đệ tử một niềm tiếc thương vô hạn.

Có một người đệ tử đã hình dung về Hòa Thượng như thế này: Hòa Thượng là một vị Tỳ Kheo thanh tịnh không tỳ vết, đầy đủ oai nghi, Người đã thị hiện một cảnh giới Hoa Nghiêm trùng trùng vô tận, không thể nghĩ bàn, bặt dứt nói năng.

Mời quý bạn đọc sách Từ hư không trở về hư không – Lời di huấn của Hòa Thượng Tuyên Hóa tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa PDF

Định Tuệ

Khai Thị Quyển 5 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

101 Truyện Thiền PDF – Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ

Định Tuệ

Mấy Điệu Sen Thanh PDF – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Đệ Tử Quy – Phép tắc người con sách file PDF

Định Tuệ

Nhân quả phụ giải Lương Hoàng Sám – cư Sĩ Quả Khanh

Định Tuệ

Niệm Phật Thành Phật PDF – Pháp Sư Tịnh Không

Định Tuệ

Thiếu Niên Bảo Thân trọn bộ PDF – Ấn Quang Đại Sư

Định Tuệ

Quán Thế Âm Bồ Tát bổn tích cảm ứng tụng – Chỉ Tịnh soạn PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận