Tâm Hướng Phật
Home Page 2
Kiến Thức

10 Đại Nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát – Nguyện thứ ba: Quảng tu cúng dường

Định Tuệ
Chúng ta biết được, thế gian không có người nào mà không cầu phước báo. Phước là từ do