Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Những vấn đề cần biết khi lâm chung PDF – Pháp Sư Thế Liễu

Những vấn đề cần biết khi lâm chung của Pháp sư Thế Liễu soạn, có thể đáp ứng phần nào vấn đề khúc mắc, sai lầm trong giờ phút lâm chung của người Phật tử tại gia.

Lời người dịch

Trong suốt 49 năm hoằng pháp lợi sinh của Ðức Phật, từ bước đầu chuyển bánh xe pháp “Tứ diệu đế” tại vườn Lộc Uyển độ năm anh em Kiều Trần Như, đến phút cuối Niết bàn độ Tu Bạt Ðà La. Với hơn 300 hội thuyết pháp của bậc Ðạo sư đã “khai quyền hiển thực” hướng dẫn chúng sinh chuyển mê thành ngộ đạt tới đích giải thoát.

Ðứng trên phương diện giáo dục Ngài dạy chúng sinh theo phương pháp “Tứ tất đàn” để tùy thuận căn cơ lợi độn, đưa con người trở về cội nguồn chân tâm thường trụ thanh tịnh.

Giáo pháp ngài thuyết giảng được các bậc Ðại Tổ sư chia thành mười hai bộ Kinh, một trong mười hai bộ Kinh này có nền giáo lý Tịnh độ.

Một trong ba bộ Kinh “Vô vấn tự thuyết” căn bản của Tịnh độ, đều từ kim khẩu của Ðức Phật ca ngợi tán thán vẻ đẹp kỳ diệu, công đức thù thắng của cõi Tây phương. Ðồng thời Ngài khuyên tất cả chúng sinh nên phát nguyện niệm Phật cầu sinh Tây phương. Vì sao?

Vì pháp môn Tịnh độ là phương tiện hàng đầu trong các phương tiện, liễu nghĩa nhất trong các pháp liễu nghĩa, viên đốn trong các pháp tối viên đốn. Không luận là hạng người nào, từ người quê mùa chân lấm tay bùn đến hàng người trí thức, từ tuổi trẻ thanh niên cho đến ông già bà cả, từ những người bệnh cho đến những người khỏe mạnh. Nếu ai có lòng tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên sự lý thông suốt, phát nguyện vãng sinh thì nhất định đạt được mục đích.

Nói đến những khổ đau trong thế gian này thì không khổ gì bằng khổ tử vong, đối với việc tử vong thì mỗi chúng ta ai ai cũng biết và không thể nào trốn tránh được, vì đó là định luật tự nhiên.

Song, điều quan trọng nhất vào giờ phút lâm chung là tâm niệm của mỗi người. Vì tâm niệm cuối cùng đó sẽ tùy theo nghiệp tạo tác lúc hiện tiền mà đầu thai vào các cõi.

Ðối với người tu Tịnh độ ba món tư lương quan trọng nhất là Tín, Hạnh, Nguyện. Nhưng điều tối quan trọng hơn là vào giờ phút lâm chung làm sao phải giữ được tâm niệm cầu sinh Tây phương, không nên quyến luyến con cháu cho đến của cải tài sản để rồi tùy theo tâm niệm luyến ái đó đánh mất nhân duyên trăm nghìn kiếp vãng sinh Tịnh độ của chính mình.

Nhận thấy tập sách “Những vấn đề cần biết khi lâm chung” của Pháp sư Thế Liễu soạn, có thể đáp ứng phần nào vấn đề khúc mắc, sai lầm trong giờ phút lâm chung của người Phật tử tại gia. Chúng tôi là hàng sơ cơ bước vào đạo, đối với sở học còn non kém, nhưng được sống trong môi trường tu học pháp môn Tịnh độ và tổ chức các Khóa tu Phật thất. Nên chúng tôi mạo muội dịch tập sách này từ chữ Hoa sang chữ Việt, để mong đóng góp được phần nào trong việc hoằng dương Tịnh độ.

Trong quá trình soạn dịch chắc chắn sẽ có nhiều điều sai sót, kính mong chư tôn đức từ bi chỉ dạy cho, để lần tái bản được hoàn thiện hơn. Ðồng thời cầu mong cho quý vị đồng tu không nên chấp trước vào văn tự hẹp hòi mà điều thiết yếu y theo đó thực hành thì nhất định tránh được những sai lầm vào giờ phút lâm chung mà thành tựu việc liễu sinh thoát tử, xa lìa khổ não, vãng sinh Tịnh độ.

Nam mô A Di Ðà Phật!
Tâm An!

 1. LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI NIỆM PHẬT LÂM CHUNG CÓ ÐƯỢC VÃNG SINH HAY KHÔNG?
 2. NHỮNG VIỆC MÀ GIA QUYẾN CỦA NGƯỜI SẮP LÂM CHUNG CẦN CHÚ Ý
 3. TRỢ NIỆM VẤN ÐÁP
 4. VẤN ÐỀ NHẤT NIỆM VÃNG SINH TÂY PHƯƠNG
 5. NHỮNG ÐIỀU MÀ NGƯỜI TRỢ NIỆM CẦN PHẢI BIẾT
 6. NHÂN QUẢ THÙ THẮNG CỦA NGƯỜI TRỢ NIỆM
 7. VẤN ÐỀ SẠCH SẼ TRONG PHÒNG NGƯỜI BỆNH
 8. PHÁ TRỪ NGHI CHƯỚNG
 9. KHAI THỊ CHO NGƯỜI LÂM CHUNG
 10. QUYẾT NGHI VỀ BỆNH KHỔ LÚC LÂM CHUNG
 11. PHƯƠNG PHÁP TRỢ NIỆM
 12. PHƯƠNG PHÁP TIẾN VONG (SIÊU ÐỘ) HAY NHẤT
 13. VẤN ÐÁP VỀ THÂN TRUNG ẤM
 14. DẪN CHỨNG KINH ÐỊA TẠNG, PHẨM “LỢI ÍCH TỒN VONG” ÐỂ LÀM LỜI KẾT LUẬN

Mời quý bạn đọc Những vấn đề cần biết khi lâm chung – Pháp Sư Thế Liễu tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Địa ngục du ký PDF – Thánh Hiền Đường – Phật sống Tế Công

Định Tuệ

Tịnh Độ Vựng Ngữ file PDF – Tác giả Liên Trì Đại Sư

Định Tuệ

Vạn Pháp Quy Tâm Lục PDF – Thiền Sư Tổ Nguyên

Định Tuệ

Mấy Điệu Sen Thanh PDF – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Khai Thị Quyển 2 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

Niệm Phật Tông Yếu PDF – Pháp Nhiên Thượng Nhân

Định Tuệ

Niệm Phật Sám Pháp PDF – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Phước Tuệ Song Tu PDF – Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Định Tuệ

Khai Thị Quyển 6 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận