Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Phật thuyết Đại như ý bảo châu Luân Ngưu Vương thủ hộ thần chú Kinh

Người thọ trì đọc tụng, hiện kiếp và hậu kiếp được vô lượng phước. Người viết và cúng dường, hiện kiếp và hậu kiếp tiêu diệt vô lượng tội, cho đến tội đọa A Tỳ địa ngục.

Phật thuyết Đại như ý bảo châu Luân Ngưu Vương thủ hộ thần chú Kinh
Cầu Tài Chú
A Mộ Già Tam Tạng
Phụng Chiếu dịch

Tôi nghe như vậy, một thở nọ, Đức Thế Tôn tại thành Ba La Nại, vườn Lộc Uyển, vì A Nhược Câu Lân từng năm người, chuyển tứ đế pháp luân. Trong thời gian đó, có một vị Thiên Tử tên là Ngưu Vương Thần, chấp tay lạy Phật mà nói rằng: Con có “Tự Tại Vạn Sự Mãn Túc Thần Chú” năng lợi ích tất cả hữu tình chúng sanh.

Người thọ trì năng đánh phá chúng ma quân.

Người thọ trì đọc tụng, hiện kiếp và hậu kiếp được vô lượng phước.

Người viết và cúng dường, hiện kiếp và hậu kiếp tiêu diệt vô lượng tội, cho đến tội đọa A Tỳ địa ngục.

Tiêu trừ tất cả khổ, thọ mạng tăng trưởng.

Người thọ trì bảo châu tiền tài không thiếu, chí thành đọc tụng, cung kính cúng dường, nhiều đời nhiều kiếp, chuyển khổ thành phước vô tận.

Phạn ngữ chú: Om, siddhi ru, siddhi ru, bhanja bhanja. Namo ṛṣabha-devataya. Puṣtika abhi-ja abhi-ja, cinta-mani svāhā.

Phát âm :um! Sít đi ru, sít đi ru, ban gia, ban gia. Na mô, ri sa ba-đê va ta da. Bụt ti ka, a bi gia, a bi gia, chin ta-ma ni, soa ha.

Hoa ngữ chú: 唵悉底嚕悉底嚕伴惹伴惹曩謨 履灑婆補瑟底迦 阿毗遮阿毗遮 真多摩尼莎 賀.

Hán Việt chú: Úm tất để lỗ tất để lỗ bạn nhạ bạn nhạ nẵng mô lí sái bà bổ sắt để già a bì già a bì già chân đa ma ni sa hạ.

Trích: Mật Tông Kim Cang Thừa chú giải trọn bộ!

Bài viết cùng chuyên mục

Phá trừ nghi chướng việc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc

Định Tuệ

Hào quang và y phục của chư Thiên như thế nào?

Định Tuệ

Trì tụng Chú Đại Bi tại nhà cần tránh những gì?

Định Tuệ

Quen nhiều người thì thị phi nhiều, biết nhiều việc phiền não nhiều

Định Tuệ

Người tu hành không có tâm Từ Bi không thể thành Phật, Bồ Tát

Định Tuệ

4 điều cần biết khi tỉa chân nhang để may mắn trong năm mới

Định Tuệ

Thời mạt pháp, các Ác Ma sẽ dùng hình tướng Sa môn

Định Tuệ

Trì giới Ba la mật là gì? Giới hạnh siêu nhiên

Định Tuệ

Niệm Phật tự nhiên có phước báo, thậm chí còn rất dồi dào

Định Tuệ

Viết Bình Luận