Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Kinh Đại thừa bản sanh tâm địa quán – HT Tâm Châu dịch PDF

Kinh Đại thừa bản sanh tâm địa quán là cuốn kinh thuộc Đại-thừa-giáo, nói rõ về việc làm của đức Phật trong những kiếp xưa (bản-sinh) và trong hiện-tại, vị-lai.

Kinh này là cuốn kinh số 159 trong Đại-tạng-kinh. Kinh Đại-thừa bản-sinh tâm-địa-quán là cuốn kinh thuộc Đại-thừa-giáo, nói rõ về việc làm của đức Phật trong những kiếp xưa (bản-sinh) và trong hiện-tại, vị-lai.

Những việc ấy quán-sát thấy, đều do nơi tâm phát-khởi và sinh-trưởng, tỷ-dụ như đất, muôn vật đều từ đấy phát-sinh (tâm-địa-quán).

Kinh này có 13 phẩm chia làm 8 quyển. Nhận thấy ý văn trong phẩm có sự liên-hệ, nên chúng tôi không để quyển như cũ. Nhưng đến cuối mỗi quyển cũ, chúng tôi có ghi nơi chú-thích để lưu lại dấu xưa (lời dịch-giả).

Trích đoạn Phẩm Tựa

Chính tôi được nghe: Một thời kia đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật (Grdhrakùta), thành Vương-xá (Ràjagrha) cùng với ba vạn hai nghìn Đại-tỷ- khưu.

Các vị đều là bậc A-la-hán: tâm thiện giải-thoát, tuệ thiện giải thoát, chỗ tạo-tác đã xong, bỏ mọi gánh nặng, việc lợi mình đã được, hết mọi sự ràng-buộc trong các cõi, được đại-tự-tại, an-trụ trong giới-phẩm thanh-tịnh, phương-tiện khéo-léo, trí-tuệ trang-nghiêm, chứng được tám pháp giải-thoát, đến bờ Niết-bàn như là:

Cụ Thọ A-Nhã-Kiều-Trần-Như (Tàu dịch: Hỏa-khí), A-Sử-Bỉ-Thất-Đa (Tàu dịch: Mã-thắng), Ma-Ha-Na- Ma (Tàu dịch:Đại-danh), Ba-Đế-Lỵ-Ca (Tàu dịch: Tiểu-hiền), Ma-Ha Ca- Diếp (Tàu dịch: Đại Ẩm-quang), Kiều-Phạm-Ba-Đề (Tàu dịch: Ngưu-Tư) La Ba-Đa (Tàu dịch:Tinh-tú), Ưu-Lâu-Tần-Loa Ca-Diếp (Tàu dịch:Mộc- qua-lâm), Na-Đề Ca-Diếp, Già-Gia Ca-Diếp (Tàu dịch: Tượng-thành), Xá- Lỵ-Phất (Tàu dịch: Thu-lộ-tử), Đại Mục-Kiền-Liên (Tàu dịch: Đại-tán- tụng), Ma-Ha Ca-Chiên-Diên (Tàu dịch: Đại-Hảo-kiên), Ma-Ha Ca-Tỳ-Na (Tàu dịch: Phòng-Tú), Chân-Đề-Na (Tàu dịch: Uy-như-vương), Phú-Lâu- Na-Di-Đa-La-Ni-Tử (Tàu dịch: Mãn-nguyện-tử), A-Ni-Lâu-Đà (Tàu dịch: Vô-diệt như-ý), Vi-Diệu-Tý, Tu-Bồ-Đề (Tàu dịch: Thiện-hiện), Bạc-Câu-La (Tàu dịch: Thiện-dung), Tôn-Đà-La-Nan-Đà (Tàu dịch: Diễm-hỷ) La-Hầu- La (Tàu dịch: Phú-chướng)…; các vị như thế đều là Cụ Thọ, A-la-hán cả.

Và, có những bậc Hữu-học như ông A-Nan (Tàu dịch: Khánh-hỷ) v.v…đều cùng với hàng trăm, nghìn quyến-thuộc, cùng nhau lễ xuống chân Phật, lui ra, ngồi về một bên.
….

Mời quý bạn đọc tụng Kinh Đại thừa bản sanh tâm địa quán – HT Tâm Châu dịch tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Phổ Môn hay Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm PDF

Định Tuệ

Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp Sanghata PDF – Nguyên Hiển dịch

Định Tuệ

Kinh Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác – Thích Thiện Thông PDF

Định Tuệ

Phật Thuyết Kinh cha mẹ ân trọng khó báo đáp

Định Tuệ

Phật thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo PDF để bạn đọc tụng

Định Tuệ

Kinh độ người hấp hối – Thiền sư Thích Nhất Hạnh dịch

Định Tuệ

Kinh đại thừa công đức tạo tượng Phật PDF

Định Tuệ

Kinh Phạm Võng Phẩm Bồ Tát Tâm Địa PDF

Định Tuệ

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết PDF – Đoàn Trung Còn việt dịch

Định Tuệ

Viết Bình Luận