Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Nghi thức trì tụng chú Chuẩn Đề tại nhà đúng pháp

Trì tụng Thần chú Chuẩn Đề giúp giúp tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, tam nghiệp thanh tịnh, trừ ma chướng… Dưới đây là nghi thức hành trì chú Chuẩn Đề tại nhà đúng Pháp.

Lợi ích trì tụng chú Chuẩn Đề

Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh ghi chép rằng: Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nào thọ trì đọc tụng thần chú này đủ 80 vạn biến thì tiêu diệt những tội ngũ nghịch vô gián đã tạo từ vô lượng kiếp. Sanh ra chỗ nào cũng gặp chư Phật và Bồ Tát, đời sống vật dụng đầy đủ, đời đời thường được xuất gia, trì đủ luật nghi tịnh giới của Bồ Tát, thường sanh nhơn thiên, không đọa ác thú, thường được chư thiên thủ hộ.

Nếu có những người tại gia nam nữ thường trì tụng, thì nhà người ấy không có khổ não tai ương, bịnh khổ. Khi làm việc gì đều được hanh thông lợi trinh, nói ra lời gì đều được tin nhận. Nếu có người tại gia không thể đoạn duyên vợ con, rượu thịt, chỉ y pháp của Phật dạy mà trì niệm đều được thành tựu.

Nếu có chúng sanh phước mỏng, không chút thiện căn, không có phần giác ngộ, nếu được nghe pháp Đà La Ni này nhanh chóng chứng đắc được vô thượng Bồ Đề Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu có người thường trì tụng hay ghi nhớ chú này, vô lượng thiện căn dần dần được thành tựu.

Nếu có người nào tụng thần chú này đủ 10 vạn biến trong chiêm bao thấy được chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, tự thấy trong miệng của mình mửa ra vật đen. Nếu có phạm ngũ nghịch tội thì không được thấy những điều mộng như vậy.

Nếu tụng đủ 70 vạn biến thì sẽ thấy những tướng trong khi ngủ, thấy mửa ra sắc trắng như sữa, cơm, vân vân thời phải biết người đó tội diệt phước sanh, được thân tâm thanh tịnh.

Nếu có người một lòng muốn dứt trừ vọng tưởng đảo điên tạp niệm, tụng đủ 20 vạn biến, 40 vạn biến, 60 vạn biến, cầu những pháp thế gian hay xuất thế gian đều được như ý nguyện.

Nếu người không có phước tướng, cầu quan không toại ý, thường trì tụng chú này, thì quan vị quyết được toại ý.

Nếu người trong bà con quyến thuộc không hòa hợp, không có tình thương với nhau, nên y pháp trì tụng chú hướng về bà con quyến thuộc, xưng tên họ, thì được hòa hợp, nghe tên thấy thân đều được hoan hỷ. Phàm cầu việc gì cũng vừa lòng toại nguyện. Nếu có người trai giới đầy đủ, nhất tâm thanh tịnh, y pháp tụng trì, thì nhất định chứng quả Bồ Đề.

Tụng trì đà la ni này thời có công năng khiến chúng sanh thọ mạng ngắn thì được tăng thêm tuổi thọ. Nếu có bệnh nan y mà trì chú này thì được trị lành, huống gì các bệnh khác mà không trị được lành.

Nghi thức trì tụng chú Chuẩn Đề tại nhà

Ôm bút đa(3 lần).
Ôm đa ma(3 lần).
Ôm săng ga da(3 lần).

Tịnh Pháp Giới Chơn Ngôn: Ôm ram(7 lần).

Hộ Thân Chơn Ngôn: Ôm si rum(7 lần).

Nguyện Hương

Nguyện thử diệu hương vân.
Biến mãn thập phương giới.
Cúng dường nhứt thiết Phật.
Tôn pháp chư Bồ tát.
Vô biên Thanh văn chúng.
Cập nhứt thiết Thánh Hiền.
Duyên khởi quang minh đài.
Xứng tánh tác Phật sự.
Phổ huân chư chúng sanh.
Giai phát Bồ đề tâm.
Viễn ly chư vọng nghiệp.
Viên thành Vô thượng đạo.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (3 lần).

Quán Tưởng

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,
Cảm ứng đạo giao nan tư nghì,
Ngã thử đạo tràng như Ðế châu,
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung.
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,
Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ.
Na mô-bút đa da (1 lạy).
Na mô-đa ma da (1 lạy).
Na mô-săng ga da (1 lạy).

Kỳ Nguyện (quỳ niệm)

Ðệ tử chúng đẳng, nguyện thập phương thường trú Tam Bảo, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, Đại Thánh Chuẩn Đề Vương Bồ Tát,Từ bi gia hộ đệ tử… pháp danh… Nguyện nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoạch cát tường, viễn ly khổ ách. Kỳ nguyện oai thần Tam bảo, gia hộ đệ tử, bồ đề tâm kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, dữ pháp giới chúng sanh, nhứt thời đồng đắc A nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ đề. (1 lạy)

Đại Luân Kim Cang Đà La Ni:

Na ma, tơ ri da đi vi ka nam, sòa va, ta tha ga ta nam, àm, vi ra di, vi ra di, ma ha, cha cờ ra, va di ra, sa ta-sa ta, sà ra tê-sà ra tê, tơ ra i-tơ ra i, vi đà ma ni-sam ba da ni, tơ ra ma ti, si đà gơ ri da, tơ ram, soa ha.( 7 lần)

Chuẩn Đề Thần Chú:

Na ma, sáp ta nam, sam dắt sam bút đa, cô thi nam, ta đi da tha: ôm, cha lê, chu lê, chuẩn đề, soa hoa. (21 lần)

Tán kệ

Chuẩn Đề công đức tụ.
Tịch tịnh tâm thường tụng.
Nhứt thiết chư đại nạn.
Vô năng xâm thị nhơn.
Thiên thượng cập nhơn gian.
Thọ phước như Phật đẳng.
Ngộ thử như ý châu.
Ðịnh hoạch vô đẳng đẳng.

Ngã kim trì tụng Ðại Chuẩn Ðề.
Tốc phát Bồ đề quảng đại nguyện.
Nguyện ngã định huệ tốc viên minh.
Nguyện ngã công đức giai thành tựu.
Nguyện ngã thắng phước biến trang nghiêm.
Nguyện cộng chúng sinh thành Phật đạo.
Nam mô Chuẩn Đề Vương Bồ Tát(3 lần)

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng: bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh, diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề Tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết bàn.

Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu Đa la tam miệu tam Bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị Vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ chơn thiệt bất hư.Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:“Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha.”

Tán Phật

A Di Đà Phật thân kim sắc,
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân.
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu di,
Hám mục trừng thanh tứ đại hải.
Quang Trung hóa Phật vô số ức,
Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên,
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh,
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. (18 lần)
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát (3 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát (3 lần)
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát (3 lần)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát (3 lần)

Hồi Hướng

Trì chú công đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước giai hồi hướng.
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,
Nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu.
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,
Thế thế thường hành Bồ tát đạo.

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung,
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh.
Bất thối Bồ tát vi bạn lữ,

Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng sanh,
Giai cộng thành Phật đạo.

Tam Quy Y

Tự Quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát Vô thượng tâm.(1 lạy)

Tự Quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải.(1 lạy)

Tự Quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

Trích: Mật Tông Kim Cang Thừa chú giải trọn bộ!

Bài viết cùng chuyên mục

Nghi thức cúng linh – Nghi thức cúng cơm cho hương linh

Định Tuệ

Bài cúng ngày mùng 1 Tết đúng theo chánh pháp

Định Tuệ

Bài cúng ngày mùng 3 Tết đúng theo chánh pháp

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Phật Đảnh Tôn Thắng Đà la ni thần chú

Định Tuệ

Hướng dẫn cách trì tụng chú Dược Sư tại nhà để cầu giải trừ tật bệnh

Định Tuệ

Nghi thức tụng Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Định Tuệ

Bài cúng ngày giỗ, mùng 1 ngày rằm theo đúng chánh Pháp

Định Tuệ

Nghi thức cầu an – Tụng Kinh Phổ Môn Phẩm PDF

Định Tuệ

Bài sám hối nên đọc trước khi ngủ giúp chuyển hóa thân tâm

Định Tuệ

Viết Bình Luận