Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Nguyên nhân Phật ra đời

Vì sao lại nói chư Phật Thế Tôn, chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời? Vì chư Phật Thế Tôn muốn khiến cho chúng sinh khai mở tri kiến của Phật…

Xá Lợi Phất! Vì sao lại nói chư Phật Thế Tôn, chỉ VÌ MỘT ĐẠI SỰ NHÂN DUYÊN mà XUẤT HIỆN RA ĐỜI? Vì chư Phật Thế Tôn muốn khiến cho chúng sinh, KHAI MỞ TRI KIẾN của Phật, để được thanh tịnh mà hiện ra nơi đời, muốn MỞ BÀY cho chúng sinh tri kiến của Phật mà hiện ra nơi đời, muốn khiến cho chúng sinh NGỘ tri kiến của Phật mà hiện ra nơi đời, muốn cho chúng sinh vào được tri kiến của Phật mà hiện ra nơi đời.

Ðức Phật gọi Ngài Xá Lợi Phất, nói: Gì là chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên mà hiện ra nơi đời? Chư Phật vì VIỆC SINH TỬ CỦA CHÚNG SINH, đủ thứ nghiệp báo nhân duyên mới xuất hiện ra đời. Chư Phật Thế Tôn muốn khiến cho chúng sinh khai mở tri kiến của chư Phật. Chư Phật Thế Tôn muốn khiến cho chúng sinh ĐẮC ĐƯỢC tri kiến của Phật, khai mở tri kiến của Phật. Khai mở tri kiến của Phật, tức là đối với chúng sinh khép kín tri kiến của Phật mà nói. Chúng sinh đã KHÉP KÍN tri kiến của Phật khi nào? Là VÌ VÔ MINH SINH RA, cho nên khép kín tri kiến của Phật lại, bây giờ LẠI KHAI MỞ NÓ RA. Trí của Phật là gì? Tức là TÂM mà chúng ta TẤT CẢ CHÚNG SINH ĐỀU CÓ. Tâm nầy ĐẦY ĐỦ TRÍ HUỆ của Phật, cho nên còn gọi là tâm Phật.

Phật kiến là gì? Tức là Phật nhãn. Bạn khai mở Phật nhãn, thì sau đó bạn sẽ THẤY rõ THẬT TƯỚNG của tất cả các pháp, chứng được quả vị thanh tịnh. Chúng ta chẳng khai mở Phật nhãn, là vì chẳng thanh tịnh sở chí, tức cũng là vô minh, PHIỀN NÃO, THÔ HOẶC, TẾ HOẶC, khiến cho TÁNH CHẲNG THANH TỊNH. Tự tánh VỐN thanh tịnh, tại sao BÂY GIỜ chẳng thanh tịnh? Vì chẳng khai mở tri kiến của Phật, cho nên Ðức Phật vì khiến cho tất cả chúng sinh trở về nguồn cội, khai mở tri kiến của Phật, cho nên XUẤT HIỆN RA ĐỜI, hiện tám tướng thành đạo giáo hóa chúng sinh.

“Mở bày cho chúng sinh tri kiến của Phật”: Mục đích duy nhất của đức Phật, là mở bày cho tất cả chúng sinh tri kiến của Phật, tức khiến cho chúng sinh minh bạch tri kiến của Phật vốn tự có, chứ CHẲNG PHẢI ĐẮC ĐƯỢC TỪ BÊN NGOÀI. Chỗ KHÁC nhau của Phật giáo và các tôn giáo khác là: “Tất cả chúng sinh ĐỀU CÓ THỂ THÀNH PHẬT”, đây là chỗ bình đẳng nhất của giáo nghĩa. Bất cứ ai tu hành đều có thể thành Phật, chẳng phải nói tôi là Phật, bạn chẳng phải là Phật, cũng chẳng phải nói bạn là Phật, tôi chẳng phải là Phật. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Một số ngoại đạo nói: Chỉ có Thiên Chúa là độc nhất vô nhị.

Vậy chứ Thiên Chúa từ đâu đến? Có khi nói vốn có, có khi nói chẳng được hỏi. Nếu hỏi Thiên Chúa từ đâu đến thì phạm tội, nhưng đó tuyệt đối chẳng phạm tội, trừ khi chẳng có Thiên Chúa, nếu như có Thiên Chúa thì chẳng phạm tội. Bạn hỏi họ thì đáng lý họ phải nói cho bạn biết, không thể nói: Tôi chẳng biết, một khi hỏi thì có tội. Chẳng có đạo lý nầy! Kỳ thật, Thiên Chúa tức là trời Ðế Thích ở cõi trời Ðao Lợi, còn gọi là Ngọc Hoàng Ðại Ðế, có người nói chẳng phải: Chúa trời đó chẳng phải là Chúa trời nầy, là Chúa trời khác.

Vậy bạn muốn đem Chúa trời cõi trời Ðao Lợi để ở đâu? Ðem ông đi làm Chúa Trời ở đâu? Trừ khi, tựa như bạn soán ngôi vua, đuổi ông ta đi để cho bạn làm Chúa trời. Kỳ thật, Chúa trời chỉ là một vị hộ pháp ở trong Phật giáo. Một số giáo đồ Thiên Chúa chẳng biết giáo lý nầy, cũng CHẲNG MINH BẠCH ĐẠO LÝ VÔ THỦY VÔ CHUNG, chỉ biết HỮU THỦY VÔ CHUNG, nói Chúa trời vốn có, là Ý TRỜI KHAI THỦY, Chúa trời sẽ vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn SỐNG MÃI, vĩnh viễn CHẲNG CHẾT, cho nên là VÔ CHUNG.

Kỳ thật, đây là lý luận của chúng sinh ước lượng, chứ chẳng phải là hiểu biết chân chánh. Tuy nhiên, Ðức Phật nói: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”. Nhưng AI AI CŨNG CÓ THỂ THÀNH PHẬT, chẳng riêng gì mình Ðức Phật Thích Ca là Phật, còn những chúng sinh khác thì chẳng cho thành Phật. Mười phương chư Phật, Phật Phật ĐỒNG NHAU, một luật bình đẳng, chẳng phải nói ta là độc nhất vô nhị, cũng chẳng chuyên chế độc đoán. Hiện tại chẳng phải chỉ có Phật mới có tri kiến của Phật, mà tất cả chúng sinh đều có tri kiến của Phật, CHỈ TẠM THỜI chúng sinh CHẲNG MINH BẠCH ĐẠO LÝ NẦY, chẳng ĐẮC ĐƯỢC SỨC LỰC nầy, cho nên Phật vì chỉ thị cho tất cả chúng sinh tri kiến của Phật mà xuất hiện ra thế giới Ta Bà nầy.

“Muốn khiến cho chúng sinh ngộ tri kiến của Phật”: Nói về LÝ thì tức nhiên minh bạch, nhưng chính mình CŨNG PHẢI GIÁC NGỘ. Mình chẳng giác ngộ, chỉ cầu nghe thì trong TÂM CHẲNG LÃNH THỌ CHÂN CHÁNH. Phật muốn khiến cho tất cả chúng sinh giác ngộ tri kiến Phật mà mình vốn có, cho nên hiện ra nơi đời.

“Muốn khiến cho chúng sinh vào tri kiến của Phật”: Tức nhiên có người chỉ thị rõ ràng, mình cũng chân chánh giác ngộ, nhưng chưa chứng đắc cho nên hiện tại Phật khiến cho tất cả chúng sinh vào tri kiến của Phật. VÀO tức là chứng quả, chứng được cảnh giới của Phật, do đó đại sự nhân duyên của Phật, tức là muốn khiến cho chúng sinh: khai, thị, ngộ, nhập, tri kiến của Phật, liễu sinh thoát tử, một khi liễu sinh tử, thì ĐẠI SỰ SẼ HOÀN TẤT. Ðại sự hoàn tất, thì chẳng còn việc làm, cho nên Phật nói đạo lý nầy xong rồi thì muốn vào Niết Bàn.

Trích: Kinh Pháp Hoa lược giảng!
Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng!

Bài viết cùng chuyên mục

Nhiều đời tu phước, tu huệ mới có cơ hội nghe pháp môn này

Định Tuệ

Lời cảnh báo của vị Thiền Sư trước khi lâm chung

Định Tuệ

Thọ nhận người một giọt nước thì nên báo ơn họ như dòng suối

Định Tuệ

Nguyên nhân niệm Phật tâm tư tán loạn, vọng tưởng tới tấp

Định Tuệ

Quan trọng nhất, không gì vượt qua pháp môn niệm Phật

Định Tuệ

Ý nghĩa 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng

Định Tuệ

Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả – Hãy mau mau niệm Phật

Định Tuệ

Không chịu buông xuống không thể vãng sanh Tịnh Độ

Định Tuệ

Ngày Tết, ngày vui không nên sát sanh

Định Tuệ

Viết Bình Luận