Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Lậu là phiền não, có tám vạn bốn ngàn thứ phiền não

Chứng được tứ quả A La Hán, mới có thể sạch hết các Lậu, phiền não tức là Lậu, có tám vạn bốn ngàn thứ phiền não, thì có tám vạn bốn ngàn thứ Lậu.

Lậu là gì? Chứng được tứ quả A La Hán, mới có thể sạch hết các Lậu, Phiền Não tức là Lậu, có tám vạn bốn ngàn thứ Phiền Não, thì có tám vạn bốn ngàn thứ Lậu.

Sinh ra Phiền Não tức là Lậu đi xuống, gọi là Hữu Lậu, rớt (Lậu) xuống cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc. Hết thảy tất cả mao bệnh, tâm Dục Niệm, tham luyến mỹ vị, tiếng hay, nhà tốt, xe cộ .v.v., đều gọi là Lậu.

Những gì bạn ưa thích tham muốn, hoặc buông bỏ chẳng được, đều gọi là Lậu. Hết thảy tập khí ác mao bệnh quái lạ, như thích hút thuốc, uống rượu, bài bạc, tìm người nữ, đó đều gọi là Lậu.

Người nữ thích tìm người nam cũng là Lậu, người nữ mỗi tháng đều có kinh nguyệt, cho nên người nữ càng nhiều Lậu.

Người nam chẳng buông bỏ được tâm Dâm Dục, đây gọi là Lậu lớn nhất. Thân thể của chúng ta gọi là ” Thân Hữu Lậu”, mắt, tai, mũi, miệng, nơi đại tiểu tiện đều gọi là Lậu.

Nói rõ ra là trong tâm của bạn khởi Vọng Tưởng, giữ gìn chẳng được tinh khí thần của chính mình, đây gọi là Lậu.

Những thứ Lậu nầy cũng giống như dưới đáy bình có lỗ hổng, có bao nhiêu nước trong bình đều rỉ ra hết bấy nhiêu, làm được bao nhiêu công đức thì Lậu ra hết bấy nhiêu.

Lậu có quá nhiều, đếm cũng đếm không hết, kỳ thật chẳng phải chỉ có tám vạn bốn ngàn thứ. Song, bậc A La Hán đã hết các Lậu, “Ðã hết” chẳng phải nói là đã Lậu hết; mà là đã hoàn toàn chẳng còn Lậu nữa.

Chẳng phải nói Lậu ra hết, thì gọi là hết; mà là vốn đã chẳng còn Lậu nữa, vốn chẳng Lậu nữa, đây mới gọi là “Hết Lậu”. Cho nên mọi người xem Kinh phải đặc biệt hiểu rõ ý nghĩa này.

Lậu Tận Thông tức là các lậu đã hết, phải chứng được tứ quả A La Hán mới đắc được. Hiện tại một vạn hai ngàn vị đại A La Hán, các lậu đều đã hết, bậc Thánh Nhân chẳng còn chút tập khí mao bệnh nào.

Những vị đại A La Hán này, vì đều đã đắc được Lậu Tận Thông, cho nên chẳng còn Phiền Não. “Chẳng còn” nghĩa là chẳng có nữa. Những gì cần làm các Ngài đã làm xong, chẳng còn thọ thân sau nữa. Sinh Tử đã dứt, cho nên chẳng có Phiền Não.

Kinh Pháp Hoa!
Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng giải!
Nam Mô A Di Đà Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

A Tu La là gì? Cõi A Tu La ở đâu? Gieo nhân gì sanh về cõi A Tu La?

Định Tuệ

Ý nghĩa của danh hiệu A Di Đà Phật

Định Tuệ

Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì?

Định Tuệ

5 lợi ích khi mở máy niệm Phật, tụng Kinh chú trong nhà cả ngày

Định Tuệ

Ta là cái gì? Thân thể này có phải là của ta?

Định Tuệ

Phương pháp niệm Phật nhất tâm bất loạn

Định Tuệ

Người niệm Phật nhiều nhưng rất ít người được vãng sanh

Định Tuệ

Sự linh ứng nhiệm mầu của Kinh Lăng Nghiêm

Định Tuệ

Làm thế nào mới có thể giữ được công đức?

Định Tuệ

Viết Bình Luận