Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Nghi thức trì tụng Phật Đảnh Tôn Thắng Đà la ni thần chú

Nếu có người thọ trì đọc tụng, biên chép, cúng dường Phật Đảnh Tôn Thắng Đà la ni, sẽ được vô lượng công đức, hưởng được sự vui thù thắng…

Đức Phật dạy: Phật Đảnh Tôn Thắng đà ra ni của ta đây có đủ oai thần lực, công đức rộng lớn như mặt trời sáng, như ma ni châu trong sáng, không bợn nhơ, ở nơi nào cũng phóng ánh quang minh phổ chiếu. Như 7 thứ báu thù thắng ở thế gian, tất cả hàng vua quan thần dân đều quý trọng ưa thích, mắt nhìn không chán.

Môn đà ra ni này cũng như thế, nếu thọ trì đọc tụng, biên chép, hoặc cúng dường, kẻ ấy sẽ được vô lượng phước đức, tất cả hàng thiên long bát bộ đều kính trọng. Nếu có hàng vua chúa quan dân… vv… biên chép đà ra ni này để trong tháp 7 báu, nơi tòa sư tử, nơi tháp ở ngã tư đường, hoặc treo trên phướn cao, dùng các thứ hương hoa, anh lạc, y phục..vv… cúng dường đà la ni này, người cúng dường sẽ có công đức vô lượng vô biên, tăng phước trí vô lượng. Người ấy chính là con của Phật, là đại Bồ Tát, vì đã cứu vớt được vô lượng chúng sanh đi qua hoặc đi lại nơi có tôn thờ thần chú đó.

Nếu có chúng sanh nào phạm tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, phạm các trọng giới và tất cả tội nặng, sau khi chết phải đọa tam đồ thọ khổ. Nếu họ có phước duyên với tam bảo mà đi qua lại tháp hoặc phướn có để đà ra ni này, được dính hạt bụi hay cơn gió đến thân mình, hoặc được bóng tháp phướn che thân thì tất cả tội nặng đều tiêu sạch, sanh về cung trời để hưởng sự an vui thù thắng, sau đó sẽ sanh về mười phương Tịnh Độ. Nên ở các nước Phật giáo, như Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam các tự viện và Chư Tăng Ni Phật tử đã dựng nhiều trụ tháp, và khắc vào tháp hoặc trụ đá thần chú này, nhằm mục đích đem lại sự lợi ích cho pháp giới chúng sanh.

Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào thọ trì đọc tụng, công đức ấy năng trừ tội ngũ nghịch, thập ác trong vô lượng kiếp, sẽ chứng quả A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Nếu có người nào thọ trì đà la ni này, trừ tất cả tai nạn tật ách, hiện kiếp được túc mạng trí, sau đó dạo chơi tự tại các cõi trời và chư Phật quốc. Người ấy sẽ được chư Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí lấy tay xoa đầu thọ ký, thường ở đạo tràng, nghe hiểu thọ trì chánh pháp. Người ấy ba nghiệp (thân, ngữ, ý) thường thanh tịnh, tâm an vui, thân khổ xúc dứt trừ, được cảm giác nhẹ , tăng thọ mạng, không bị đột tử (bất đắt kỳ tử).

Nếu có người thọ trì đọc tụng, biên chép, cúng dường đà ra ni này, sẽ được vô lượng công đức, hưởng được sự vui thù thắng, chư thiên long bát bộ kính trọng, thiện thần hộ trì, chư Bồ Tát ái kính, chư Phật hộ niệm. Người thọ trì chú này đến địa ngục, ngạ quỷ, các tội nhân ấy điều được giải thoát

Nếu có người nào bị bịnh nặng, chịu nhiều đau khổ, được nghe đà ra ni này, sẽ mau lành bịnh, tội chướng tiêu diệt. Thậm chí các loài chúng sanh nghe được chú này đều xa lìa bệnh khổ, thoát thân bào thai, do hoa sen hóa sanh, tùy theo tâm nguyện mà thọ sanh, biết được duyên sanh kiếp trước.

Nếu có người nào tụng một biến chú này vào tai của bất cứ loài cầm thú súc sanh nào, thì kiếp sau không còn thọ thân cầm thú súc sanh, dù có nghiệp nặng bị đọa vào các chủng loại địa ngục,nhờ vậy cũng được thoát ly.

Nếu người nào chưa trì tụng chú này, mà tai nghe âm thanh của đà ra ni này, tức liền thành hạt giống Phật. Thần chú này khi đã lọt vào tai, liền huân tập thành quả chánh giác, tuy nghiệp nặng cũng không thể chướng ngại. Dù người ấy dù bị đọa vào địa ngục, ngạ quỉ, bàng sanh cũng không mất hạt giống bồ đề, mà còn nương oai lực thần chú ấy mà khởi tiến tu cho đến khi thành Phật.

Nếu chúng sanh nào một lần nghe được Đà Ra Ni này, kiếp sau không có các tật bịnh và khổ não, ngũ nhãn lần lần thanh tịnh, được túc mạng trí, kiết sử tiêu trừ, sẽ chứng quả vô thượng chánh giác.

Nếu người nào mỗi ngày tụng chú này, được cúng dường của tất cả thế gian, khi xả báo thân sẽ sanh về thế giới Cực Lạc.

Nếu có người thọ trì chú này, từ kiếp này trở về sau, vĩnh lìa ác đạo, ở cõi người thường được thọ sanh trong nhà quý tộc, hoặc sanh lên cõi trời, cho đến được sanh về 10 phương chư Phật tịnh độ, kết bạn đồng hành với chư Bồ Tát, và sẽ chứng quả Vô Thượng Đẳng Giác.

Nếu có người nào mới chết, hoặc chết đã lâu, có người tụng đà ra ni này, nhất tâm hồi hướng cầu nguyện về 10 phương Phật tịnh độ. Nếu người chết thần thức đã bị đọa vào địa ngục, ngạ quỉ, bàng sanh…vv… cũng được thoát khỏi ác đạo luân chuyển, được sanh lên cõi trời.

Dưới đây là Nghi thức trì tụng Phật Đảnh Tôn Thắng Đà la ni, file PDF.

Bài viết cùng chuyên mục

Nghi thức sám hối trước khi tụng Kinh để được nhiều lợi ích

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Kinh Đại Bi Sám Pháp PDF

Định Tuệ

Nghi thức tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đầy đủ, chuẩn nhất

Định Tuệ

Sám hối ác nghiệp đối với Tam Bảo

Định Tuệ

Nghi thức tụng Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Định Tuệ

Kinh Nhật Tụng PDF – Nghi thức tụng hằng ngày tại gia

Định Tuệ

Nghi thức niệm Phật hàng ngày tại nhà quý Phật tử nên biết

Định Tuệ

Bài công phu cho Phật Tử tại gia hành trì mỗi ngày đơn giản mà rất lợi lạc

Định Tuệ

Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận