Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Kinh Phân Biệt Bố Thí – HT Thích Chánh Lạc dịch PDF

Kinh phân biệt bố thí hay Phật nói Kinh phân biệt bố thí. Việt dịch: HT Thích Chánh Lạc; Hán dịch: Đời Tống Tây Thiên, Tam Tạng Đại Sư Thi Hộ phụng chiếu.

Này A-Nan, có mười bốn thứ để so lường sự bố thí. Những gì là mười bốn?

1. Thực hành bố thí đối với người bệnh khổ.

2. Thực hành bố thí đối với người phá giới.

3. Thực hành bố thí đối với người trì giới.

4. Thực hành bố thí đối với người lìa ô nhiễm.

5. Thực hành bố thí đối với người Tu-đà-hoàn hướng.

6. Thực hành bố thí đối với người Tu-đà-hoàn quả.

7. Thực hành bố thí đối với người Tư-đà-hàm hướng.

8. Thực hành bố thí đối với người Tư-đà-hàm quả.

9. Thực hành bố thí đối với người A-na-hàm hướng.

10. Thực hành bố thí đối với người A-na-hàm quả.

11. Thực hành bố thí đối với người A-la-hán hướng.

12. Thực hành bố thí đối với người A-la-hán quả.

13. Thực hành bố thí đối với các vị Duyên-giác.

14. Thực hành bố thí đối với Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Này A-Nan, nay ngươi nên biết, bố thí cho người bệnh khổ được phước gấp đôi, bố thí cho người phá giới được phước gấp trăm, bố thí cho người trì giới được phước gấp ngàn, bố thí cho người ly nhiễm (dục) được phước gần trăm ngàn. Bố thí cho vị Tu-đà-hoàn hướng được phước vô lượng, huống chi là bố thí cho vị Tư-đà-hàm quả. Bố thí cho vị A-na-hàm hướng được phước vô lượng, huống chi là bố thí cho vị A-na-hàm quả. Bố thí cho vị A-la-hán hướng được phước vô lượng, huống chi là bố thí cho vị A-la-hán quả. Bố thí cho vị Duyên-giác được phước vô lượng, huống chi là bố thí đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Như vậy gọi là so lường mười bốn công đức bố thí.

Lại nữa, này A-Nan, nên biết bố thí cho đại chúng có bảy loại:

1. Bố thí cho các Bí-sô chúng khi Phật còn hiện tiền.

2. Bố thí cho các Bí-sô chúng sau khi Phật diệt độ.

3. Bố thí cho các Bí-sô-ni sau khi Phật diệt độ.

4. Bố thí cho hai chúng Bí-sô và Bí-sô-ni sau khi Phật diệt độ.

5. Bố thí cho các chúng Bí-sô du phương hành hóa sau khi Phật diệt độ.

6. Bố thí cho chúng Bí-sô-ni du phương hành hóa sau khi Phật diệt độ.

7. Bố thí cho hai chúng Bí-sô và Bí-sô-ni du phương hành hóa sau khi Phật diệt độ.

Như vậy gọi là bảy loại đại chúng cần nên bố thí.

Mời quý bạn đọc tụng Kinh Phân Biệt Bố Thí – HT Thích Chánh Lạc dịch tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Phật thuyết Ðại tịnh pháp môn – Tịnh Nguyên dịch – PDF

Định Tuệ

Phật Thuyết Kinh Nhân Quả Ba Đời PDF – HT Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Kinh nhất thiết Như lai tâm bí mật toàn thân xá lợi bảo khiếp ấn đà la ni

Định Tuệ

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni PDF – Dịch giả Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật PDF cho bạn đọc tụng

Định Tuệ

Kinh Tứ Thập Nhị Chương PDF – Kinh Bốn Mươi Hai Chương

Định Tuệ

Phật nói Kinh Nghiệp báo sai biệt cho trưởng giả Thủ Ca PDF

Định Tuệ

Kinh Đại Bát Niết Bàn trọn bộ PDF – HT Thích Trí Tịnh việt dịch

Định Tuệ

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện trọn bộ cho bạn đọc tụng

Định Tuệ

Viết Bình Luận