Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật

Tương ứng với cái gì? Tức là tương ứng với Chân thành, Thanh tịnh, Bình đẳng, Chánh giác, Từ bi, Nhìn thấu, Buông xả, Tự tại, Tùy duyên.

Phật ở đâu? Chín điều nói ở phía trước đều là Phật. Chân thành là Phật, Thanh tịnh là Phật, Bình đẳng là Phật, Chánh giác là Phật, Từ bi là Phật, Nhìn thấu, Buông xả, Tự tại, Tùy duyên đều là Phật, sau đó bạn mới biết mười câu này tức là một câu.

Ðúng như kinh Hoa Nghiêm nói: ‘Một tức là nhiều, nhiều tức là một’. Sai biệt và bình đẳng không hai, tách lìa ra nói về từng điều trong mười điều là sai biệt, hợp lại để nói là bình đẳng một thứ, đây gọi là Niệm Phật.

Mọi người đều biết lời cổ đức: ‘Một niệm tương ứng một niệm Phật, Niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật’. Tương ứng với cái gì? Tức là tương ứng với Chân thành, Thanh tịnh, Bình đẳng, Chánh giác, Từ bi, Nhìn thấu, Buông xả, Tự tại, Tùy duyên. Trong từng tiếng Phật hiệu đều đầy đủ cương lĩnh này, như vậy mới gọi là Niệm Phật.

Nếu miệng niệm A Di Ðà Phật, nhưng trong tâm toàn là tham, sân, si, mạn thì không phải là người niệm Phật, có câu nói: ‘hét bể cuống họng cũng uổng công’, từng tiếng Phật hiệu đều phải tương ứng mới được!

Mười tánh đức trên đều viên dung, hàm nhiếp trong một câu Phật hiệu, như vậy mới gọi là người niệm Phật, đây mới gọi là tu Tịnh Ðộ.

Các bạn đồng học hỏi tôi phải tu như thế nào? Không có gì khác, cả đời này những gì tôi tu phải là mười điều này, tôi phải tương ứng với mười điều này.

Hôm nay có duyên với mọi người tôi truyền thọ mười điều này cho quý vị, trong Tông Môn có ‘Truyền tâm pháp yếu’, thì đây không có gì khác với việc truyền tâm pháp yếu. Hy vọng mọi người đều phát tâm Bồ Ðề chân chánh, nối tiếp Huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh, đây là đại nguyện.

Nếu muốn đại nguyện trở thành sự thật, muốn thực hiện đại nguyện, mà không có tâm hạnh này, thì tâm nguyện đều là giả, không phải thật. Có tâm chân thành, từ bi, có nhìn thấu, buông xả, niệm Phật mới được, nguyện của bạn mới là chân thực, bạn nhất định có thể làm được.

Sau cùng, quan trọng nhất là “Một là mười, mười là một”, bất cứ một điều nào cũng hàm nhiếp (bao gồm) chín điều kia, tuyệt đối không thể tách rời. Do đó điều nào cũng viên dung, hàm nhiếp lẫn nhau, sau khi khế nhập vào thì thật tự tại! Thật hoan hỷ!

Bạn đích thân cảm giác được, cảm giác được một cách rất rõ ràng, chư Phật gia trì, chư Phật hộ niệm, Long thiên lo lắng, giúp đỡ; bạn sẽ cảm thấy rất minh hiển rõ ràng, thật là tâm tưởng sự thành.

Ngày nay trong tâm chúng ta nghĩ gì cũng đều là vọng tưởng, không thể thành công; tại sao không thể thành công? Vì không tương ứng. Nếu bạn có thể tương ứng thì tức là “trong nhà Phật có cầu ắt ứng”.

Lúc cầu mà không thể ứng (cầu không toại nguyện) thì có hai nguyên nhân, một là chúng sanh không có phước, hoặc là hiện nay còn chưa cần tới. Lúc thực sự cần thì vừa động niệm liền hiện ra ngay.

Cho nên HẾT THẢY ĐỀU PHẢI bắt đầu từ tâm CHÂN THẬT, đây lời giáo huấn của Thiện Ðạo đại sư. Thiện Ðạo đại sư là đức Phật A Di Ðà hóa sanh.

Trên lịch sử ghi chép A Di Ðà Phật hóa thân tái lai có: Thiện Ðạo đại sư, Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư, Phong Can Hòa Thượng, đây là việc mọi người đều biết.

Di Ðà hóa thân đến, những lời Ngài nói tức là A Di Ðà Phật đích thân nói vậy. Chúng ta muốn trong một đời này thực sự đạt được hạnh phúc, thực sự đạt được gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thành công thuận lợi, học mười điều này mới thực sự đạt được, tách rời khỏi mười điều này thì đều là có danh không thật, đều không chân thật.

Ở Mỹ chúng tôi đặc biệt lấy mười điều 20 chữ này ghi trên huy hiệu bằng đồng, cúng dường chư vị đồng tu, các bạn đều đã nhận được. Hy vọng các bạn thường thường nhìn thấy, thường thường suy nghĩ đến, hiểu rõ ý tứ trong đó thật là vô cùng sâu rộng, không những bất kỳ một điều nào cũng bao hàm hết chín điều kia, bất kỳ điều nào cũng hàm chứa hết thảy vô lượng diệu lý của chư Phật, hàm chứa hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian, nếu bạn hướng về phía này mà nhìn thì ý thú vô cùng sâu xa.

Tương lai khi chúng ta giảng kinh thuyết pháp, khuyến đạo chúng sanh, mục đích của mỗi lần diễn giảng, bất luận thời gian nói chuyện dài hay ngắn, nội dung sâu cạn đều không kể, bạn phải đặt câu hỏi bạn dạy người ta những gì? Nếu bạn dạy một điều trong mười điều này thì phương hướng, mục tiêu của bạn sẽ chính xác. Trong lời giảng của bạn có hàm chứa thực chất!

Sẽ không có trường hợp người ta nghe hết nửa ngày rồi cũng chẳng biết bạn đang nói những gì, bạn thực sự có thể dẫn dắt hết thảy chúng sanh hướng về Phật đạo. Mỗi chữ mỗi câu trong mười điều này đều là Phật đạo, mọi người phải hết lòng nỗ lực làm theo.

Ở nước ngoài có rất nhiều địa phương muốn mời bạn đi giảng kinh, chờ đợi bạn đi hoằng pháp, nhân duyên vô cùng hy hữu, hy vọng mọi người đều trân trọng.

Hòa Thượng Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Muốn đoạn trừ ngã tướng cần phải không có tâm phân biệt

Định Tuệ

Thần cây là thật có chứ chẳng phải là mê tín

Định Tuệ

Nhập Pháp Giới – Cư Sĩ Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng giảng giải

Định Tuệ

Người tu tịnh nghiệp trình độ nào được vãng sanh theo ý muốn?

Định Tuệ

554 câu Chú Lăng Nghiêm – Hòa Thượng Tuyên Hóa PDF

Định Tuệ

Những điều mà người trợ niệm cần phải biết

Định Tuệ

Vì sao chúng ta mỗi ngày đều phải gắng sức niệm Phật?

Định Tuệ

Hai việc cực ác và cực thiện nhất thế gian là những việc gì?

Định Tuệ

Phát Bồ-đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật

Định Tuệ

Viết Bình Luận