Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Bàn chuyện thị phi thì yêu ma quỷ quái vây quanh

Khởi một niệm ác, nói một câu nói ác, đều có thể khiến yêu ma quỷ quái tìm đến. Người tu hành nếu làm việc này, há chẳng phải là quá đỗi sai lầm hay sao?

Người tu hành vì sao không thể thành tựu? Chung sống cùng nhau, bạn thử nghe điều mà họ nói đều là thị phi, hay dở. Phía trước tôi nhìn thấy một mục công án, tôi cũng đã nêu ra với quí vị rồi.

Ngài kể có một vị Pháp sư tu thiền định, ở trong định nhìn thấy hai người xuất gia đang đàm luận, thần hộ pháp đứng vây quanh. Qua một lát sau, thần hộ pháp đi hết, lại một lát sau nữa thì yêu ma quỷ quái đến, đứng vây quanh họ. Đây là nguyên nhân gì vậy?

– Vị thiền sư này nói, mới đầu hai người này thảo luận Phật pháp, cho nên có thần hộ pháp vây quanh.

– Trải qua một lát sau, hai người này nói chuyện người khác. Nói chuyện người khác nên thần hộ pháp đi hết, không còn ở đó nữa. Khi nói chuyện người khác thì họ bàn luận chuyện thị phi, nên yêu ma quỷ quái đến.

Cho nên thường thường bàn thị phi, luận hay dở, thì bạn nên biết rằng xung quanh bạn đều là yêu ma quỷ quái, không có thần hộ pháp.

Làm sao có thể có được chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần phù hộ vậy?

– Tâm ở trong đạo, đây là cảm ứng đạo giao.

Chúng ta khởi tâm động niệm có cảm, chư Phật Bồ tát liền có ứng. Nếu như cảm của chúng ta là bất thiện thì yêu ma quỷ quái sẽ ứng.

Yêu ma quỷ quái từ đâu mà ra vậy?

– Chính do bạn chiêu họ đến. Không phải họ tìm bạn, mà là do bạn tìm họ, bạn tìm họ thì họ đến ngay.

Khởi một niệm ác, nói một câu nói ác, đều có thể khiến yêu ma quỷ quái tìm đến. Người tu hành nếu làm việc này, há chẳng phải là quá đỗi sai lầm hay sao?

Cho nên bạn nhớ kỹ, lời giáo huấn của cổ nhân là vô cùng có đạo lý: “Biết ít chuyện, thì phiền não ít”.

– Việc không liên quan gì với mình thì không cần biết đến.

– Người không cần thiết quen biết thì bớt tiếp xúc. Vì tiếp xúc không có lợi ích, thị phi nhiều.

Vào thời xưa, người tu hành tại sao chọn ở chỗ núi sâu, nơi không có dấu chân người đến?

– Tâm họ thanh tịnh, dễ dàng thành tựu.

Chúng ta hiện nay sống ở đô thị, đây là môi trường xấu nhất. Ở trong môi trường xấu nhất, bạn còn muốn đi hóng chuyện khắp nơi, đi soi mói khắp nơi, vậy làm sao được? Bạn không có hy vọng thành tựu rồi! Cho nên nếu chúng ta muốn thành tựu, thì nhất định trước tiên phải biết làm sao bảo vệ mình.

Trích: Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (tập 27)

Người giảng: Pháp Sư Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Quân tử tánh như thủy

Định Tuệ

Thế nào gọi là Sa môn? Ý nghĩa Sa môn Thích tử

Định Tuệ

Sự chuyển hướng từ tu Thiền tông sang tu Tịnh độ

Định Tuệ

Niệm một câu A Di Đà Phật có thể diệt trừ tội sanh tử 80 ức kiếp?

Định Tuệ

Dạy trì danh niệm Phật Tam Muội

Định Tuệ

Đoạn được chướng ngại tình chấp mới cảm ứng được với Phật

Định Tuệ

Ba điều quan trọng nhất lúc lâm chung – Ấn Quang Đại Sư

Định Tuệ

Thời mạt pháp, các Ác Ma sẽ dùng hình tướng Sa môn

Định Tuệ

Trợ niệm là gì? Vì sao người lâm chung cần người khác trợ niệm?

Định Tuệ

Viết Bình Luận