Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Một câu Phật hiệu niệm không ngừng chính là hộ trì Phật Pháp

Tâm là phải phát đại tâm, phát đại tâm phải hộ trì Phật Pháp. Công đức hộ trì Phật Pháp là lớn nhất. Hộ trì như thế nào? Một câu Phật hiệu niệm không ngừng, chính là hộ trì.

Tùy thời niệm Phật, muốn niệm thì niệm, quên cũng không sợ, nhớ ra lại mau chóng niệm tiếp, đây chính là tích công lũy đức!

Bất định khóa là tùy thời niệm Phật, muốn niệm thì niệm. Có lúc được mười niệm thì quên mất. Quên cũng không sợ, nhớ ra lại mau chóng niệm tiếp, đây là tích công lũy đức.

Tích công lũy đức chính là tu như vậy. Trong trường hợp có đại chúng, không thích hợp để niệm Phật, thì niệm Phật trong tâm.

Trong tâm cứ một câu tiếp nối một câu không gián đoạn, nhưng miệng không phát ra tiếng, cũng không động môi. Người khác hoàn toàn chẳng hay biết, phương pháp này nếu sử dụng một cách thành thục rồi, đó là người đại phước báu, đại thiện căn, đại trí huệ.

Tranh thủ từng giây từng phút, không có trí huệ ắt được trí huệ, trí huệ khai mở. Không có phước báu, phước báu liền hiện tiền, đúng thật là phước huệ song tu. Rất dễ, không khó.

Tâm là phải phát đại tâm, phát đại tâm phải hộ trì Phật Pháp. Công đức hộ trì Phật Pháp là lớn nhất. Hộ trì như thế nào? Một câu Phật hiệu niệm không ngừng, chính là hộ trì.

Tâm lượng rộng lớn, muốn giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Nhưng bản thân chẳng có cái phước ấy, thì cầu Phật lực gia trì. Phật, Bồ Tát sẽ an bài cho bạn, bạn chỉ cần y giáo phụng hành, như lý như pháp. Phật, Bồ Tát sẽ gia trì bạn, thỏa mãn cho nguyện vọng của bạn.

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG khai thị!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Bài viết cùng chuyên mục

Tứ Niệm Xứ là gì? Con đường giác ngộ theo kinh điển Nikaya

Định Tuệ

Học Phật không chịu thiệt thòi thì không học Phật được

Định Tuệ

Tu là gì trong đạo Phật? Thế nào là tu tướng, tu tâm?

Định Tuệ

Kinh Bát Đại Nhân Giác điều giác ngộ thứ sáu giảng giải

Định Tuệ

Thần Chú Bảo Khiếp Ấn Đà Ra Ni tiếng Phạn và tiếng Việt

Định Tuệ

Niệm Phật phải đặt trọn lòng tin vào lời Phật dạy

Định Tuệ

Phật không hề quy định bạn phải mỗi ngày ăn một bữa

Định Tuệ

Tỷ-khưu có nghĩa là gì? Thế nào gọi là Chúng?

Định Tuệ

Không tu thập thiện nghiệp tất cả phước tu được không chân thật

Định Tuệ

Viết Bình Luận