Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Một câu Phật hiệu niệm không ngừng chính là hộ trì Phật Pháp

Tâm là phải phát đại tâm, phát đại tâm phải hộ trì Phật Pháp. Công đức hộ trì Phật Pháp là lớn nhất. Hộ trì như thế nào? Một câu Phật hiệu niệm không ngừng, chính là hộ trì.

Tùy thời niệm Phật, muốn niệm thì niệm, quên cũng không sợ, nhớ ra lại mau chóng niệm tiếp, đây chính là tích công lũy đức!

Bất định khóa là tùy thời niệm Phật, muốn niệm thì niệm. Có lúc được mười niệm thì quên mất. Quên cũng không sợ, nhớ ra lại mau chóng niệm tiếp, đây là tích công lũy đức.

Tích công lũy đức chính là tu như vậy. Trong trường hợp có đại chúng, không thích hợp để niệm Phật, thì niệm Phật trong tâm.

Trong tâm cứ một câu tiếp nối một câu không gián đoạn, nhưng miệng không phát ra tiếng, cũng không động môi. Người khác hoàn toàn chẳng hay biết, phương pháp này nếu sử dụng một cách thành thục rồi, đó là người đại phước báu, đại thiện căn, đại trí huệ.

Tranh thủ từng giây từng phút, không có trí huệ ắt được trí huệ, trí huệ khai mở. Không có phước báu, phước báu liền hiện tiền, đúng thật là phước huệ song tu. Rất dễ, không khó.

Tâm là phải phát đại tâm, phát đại tâm phải hộ trì Phật Pháp. Công đức hộ trì Phật Pháp là lớn nhất. Hộ trì như thế nào? Một câu Phật hiệu niệm không ngừng, chính là hộ trì.

Tâm lượng rộng lớn, muốn giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Nhưng bản thân chẳng có cái phước ấy, thì cầu Phật lực gia trì. Phật, Bồ Tát sẽ an bài cho bạn, bạn chỉ cần y giáo phụng hành, như lý như pháp. Phật, Bồ Tát sẽ gia trì bạn, thỏa mãn cho nguyện vọng của bạn.

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG khai thị!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Bài viết cùng chuyên mục

Cõi Tịnh độ của đức Phật A Di Đà: Chánh báo và Y báo

Định Tuệ

Thiền xuất hồn là gì? Thiền xuất hồn có trong Phật giáo không?

Định Tuệ

Làm thế nào để tạo ra phước đức, sanh phước báu?

Định Tuệ

Tạo sửa tượng Phật công đức phi thường

Định Tuệ

Giải đáp mười điều nghi vấn về cõi Tịnh độ phần 1

Định Tuệ

Quy y Tam Bảo là gì? Vì sao phải quy y Tam Bảo?

Định Tuệ

Tại sao mình lại cần phải mau thoát vòng luân hồi sanh tử?

Định Tuệ

Lợi ích của kinh Địa Tạng không thể nào tuyên nói được

Định Tuệ

Kham nhẫn là gì? Những lợi ích của hạnh kham nhẫn

Định Tuệ

Viết Bình Luận