Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Kim Cang giải ách Kinh – Bác Đại Kim Cang Thần Kinh

Kim Cang giải ách Kinh này là do Thiền sư Phổ Am Trung Hoa viết. Kinh văn rất uy lực, không thể nói hết.

Thiền sư Phổ Am (1115-1169), họ Dư, húy Ấn Túc, thời Nam Tống, thuộc thế hệ thứ 13 dòng thiền Lâm Tế. Thiền Sư đã chứng ngũ thông, tinh thông Phạn ngữ, mật giáo và hiển giáo. Sư thường dùng mật chú trị bệnh, điều phục thiên tai, và các tinh linh quỷ quái. Sư được nhân dân kính mến, được triều đình sắc phong các danh hiệu cao quý, như “Đại Đức Thiền Sư”.

Kinh này là do Thiền sư Phổ Am Trung Hoa viết. Kinh văn rất uy lực, không thể nói hết…….. Hiện nay, trong đại tạng kinh đã thất truyền, nhưng trong giới thiền sư và pháp sư họ còn lưu lại. Quyển kinh này là có cơ duyên với tôi, là do một vị Hòa Thượng trao truyền lại cho Pháp sư Lê Trung Tiên Sanh, hiệu Quảng Bác truyền lại cho Pháp sư Trung Thuật, Pháp sư ấy trao lại cho tôi. Tôi sợ một ngày sẽ ra đi, kinh ấy sẽ thất truyền. Cũng vì lợi lạc cho mọi người, tôi sẽ dịch lại cho người đọc tụng, trừ tất cả chướng nạn, cầu an gia trạch, xuất nhập bình an, trừ chướng do nhơn và phi nhơn gây ra, thành tựu sở nguyện.

Lưu ý: Tà tâm trong lợi ích cá nhân tu trì đọc tụng, sẽ bị Thần Kim Cang đánh điên đầu, tàn phế.

KINH VĂN

TÁN PHẬT

Pháp vương vô-thượng tôn
Tam-giới vô luân thất
Thiên nhơn chi Ðạo-sư
Tứ-sanh chi từ-phụ
Ư nhứt niệm quy-y
Năng diệt tam-kỳ nghiệp
Xưng dương nhược tán-thán
Ức kiếp mạc năng tận.

QUÁN TƯỞNG

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,
Cảm ứng đạo-giao nan tư nghì,
Ngã thử đạo-tràng như Ðế-châu,
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,
Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tận hư-không, biến pháp-giới, quá, hiện, vị-lai thập-phương chư Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh Tăng, Thường-trú Tam-Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Ðương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ-pháp Chư-tôn Bồ-tát, Linh-sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới Ðại-từ Ðại-bi A-Di Ðà Phật, Ðại bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Ðại-Thế-Chí Bồ-tát, Ðại-Nguyện Ðịa-Tạng-vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Ðại-hải-chúng Bồ-tát. (1 lạy)

THỈNH THÁNH CHÚNG

Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo
Nam mô Phật Đà Da
Nam mô Đạt Ma Da
Nam mô Tăng Già Da
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Tây Phương Giáo
Chủ A Di Đà Phật
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Phổ Am Tổ Sư Bồ Tát
Nam mô Bách Vạn Hỏa Đầu Kim Cang Vương Bồ Tát

KIM CANG GIẢI ÁCH KINH

TÁN HƯƠNG:

Lư hương xạ nhiệt,
Pháp giới mông huân.
Chư Phật hải hội tất diêu văn,
Tùy xứ kiết tường vân,
Thành ý phương ân,
Chư Phật hiện toàn thân.
Nam mô Hương vân cái Bồ tát. (3 lần)

Nam mô Kim Cang Hải Hội Phật Bồ Tát

XUẤT TƯỚNG
KIM CANG GIẢI ÁCH KINH

TỊNH KHẨU-NGHIỆP CHƠN-NGÔN:
Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, tát bà ha. (3 lần)

TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN:
Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật đồ hám. (3 lần)

ÁN THỔ ÐỊA CHƠN-NGÔN:
Nam-mô tam mãn đa một đà nẵm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG-DƯỜNG CHƠN-NGÔN:
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3
lần)

Phát Nguyện Văn

Khể thủ tam giới tôn
Quy mạng thập phương Phật
Ngã kim phát hoằng nguyện
Trì tụng Kim-Cang Giải Ách kinh

Thượng báo tứ trọng ân
Hạ tế tam đồ khổ
Nhược hữu kiến, văn giả
Tất phát Bồ-đề tâm
Tận thử nhất báo-thân
Ðồng-sanh Cực-lạc quốc.

VÂN HÀ PHẠM

Vân hà đắc trường thọ
Kim-cang bất hoại thân
Phục dĩ hà nhân duyên
Ðắc đại kiên-cố lực
Vân hà ư thử kinh,
Cứu cánh đáo bỉ ngạn
Nguyện Phật khai vi mật
Quảng vị chúng-sanh thuyết Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (3 lần)

KHAI KINH KỆ

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì
Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa.

Phát Tâm Sám Hối Cầu Nguyện(Quỳ gối)

Đệ tử……..tại Diêm Phù Đề thế giới, tạo tội nghiệp báo như Hằng Hà sa, bất giác bất tri, ưng đọa tam đồ, thọ chư khổ não, nhất thiết nghiệp báo diệc giai như thị, nhất thiết phước đức diệc giai nan ngộ, nhất thiết ương ách diệc giai dịch khởi. Kim nhật kim thời đối Tam Bảo tiền phát lộ sám hối, nguyện tội tiêu diệt. Nhất thiết sở cầu nguyện……..giai xứng ý. (1 lạy)

Kể thủ Kim Cang thần thông lực
Trần sa thế giới Chư Như Lai
Hải hội Bố Tát chúng Thánh Hiền
Ức sát Thanh Văn Chư La Hán
Tam giới vạn linh lai tập hội
Tứ Độc Ngũ Nhạc tất vân đằng
Bát Bộ Long Thần gia huệ lực
Chư tai hoạch hoại tất tiêu vong
Ngã kim thành tâm phát thọ trì
Bát Bộ Kim Cang thường ủng hộ
Án Dạ Hồng(7 lần)

Phụng thỉnh Thanh Trừ Tai Kim Cang, Kim Cang bất đắt hoại thân, nguyện dĩ kim cang thần thông lực, hoặc ngộ thiên tai địa tai chi ách, hoặc ngộ thủy tai hỏa tai chi ách, hoặc ngộ kiếp sát tai sát chi ách, hoặc trực thiên la địa võng chi ách, hoặc ngộ tam kheo ngũ mộ chi ách, hoặc trực liên tinh tán tận chi ách, hoặc trực kim lâu tam tai chi ách, hoặc trực niên ách nguyệt ách nhật ách thời ách nải chí mạng chung tận số chi ách, nhất thiết chư ách nạn giả. Nguyễn dĩ kim cang thần thông lực, cứu hộ nhất thiết chúng sanh, hành nhất thiết khổ não, giai ly chúng khổ, tốc đắc giải thoát, nhất thiết chư tội giai tiêu diệt. Diệt vô lượng tội đắc vô lượng phước chơn ngôn: Án, đô lô, đô lô, hồng, hầu, tát ma da, hồng, bán tra, sa bà ha! (7 lần)

Phụng thỉnh Bích Độc Thần Kim Cang,Kim Cang bất đắt hoại thân,nguyện dĩ kim cang thần thông lực,hoặc trực niên ngoạt nhựt thời mạng sanh sở thuộc thiên lôi chấn động chi ách,hoặc ngộ bát tiết nhị thập tứ khí,hoành phạm tử thần chi ách,hoặc trực hành niên ôn hoàng thời khí,nam nữ lục súc hung tai chi ách,hoặc phạm ô uế già lam giới thần gia tội chi ách,hoặc phạm điện hoàng đạo quán tướng sứ giám sát chi ách,hoặc phạm bất hiếu phụ mẫu thân tộc khổ não chi ách,hoặc phạm sư tăng đạo sĩ chú phù phản ác chi ách, nhất thiết chư ách nạn giả. Nguyễn dĩ kim cang thần thông lực,cứu hộ nhất thiết chúng sanh,hành nhất thiết khổ não,giai ly chúng khổ,tốc đắc giải thoát,nhất thiết chư tội giai tiêu diệt.Diệt vô lượng tội đắc vô lượng phước chơn ngôn: Án, đô lô, đô lô, hồng, hầu, tát ma da, hồng, bán tra, sa bà ha! (7 lần)

Phụng thỉnh Huỳnh Tùy Cầu Kim Cang, Kim Cang bất đắt hoại thân,nguyện dĩ kim cang thần thông lực, hoặc ngộ quốc vương đại thần gia hình chi ách, hoặc ngộ thiên hạ tặc loạn đao thương kiếm nhẫn chi ách,hoặc ngộ đã tặc đấu tranh lưỡng ban tương giao chi ách,hoặc ngộ tặc phá đào vong tẩu tị chi ách,hoặc ngộ tha phương biệt quốc tương trực ác nhơn mưu hại chi ách,hoặc ngộ loan cung pháo xạ độc tiễn mưu hại chi ách, nhất thiết chư ách nạn giả.Nguyễn dĩ kim cang thần thông lực,cứu hộ nhất thiết chúng sanh,hành nhất thiết khổ não,giai ly chúng khổ,tốc đắc giải thoát,nhất thiết chư tội giai tiêu diệt.Diệt vô lượng tội đắc vô lượng phước chơn ngôn: Án ,đô lô ,đô lô ,hồng ,hầu, tát ma da ,hồng, bán tra, sa bà ha! (7 lần)

Phụng thỉnh Bạch Tịnh Thủy Kim Cang, Kim Cang bất đắt hoại thân,nguyện dĩ kim cang thần thông lực,hoặc ngộ tứ thời chướng dịch lệ vong chi ách,hoặc ngộ tứ thời bạo phong tật lưỡng chi ách,hoặc hành ác sơn độc thủy chướng lệ chi ách,hoặc trực nham đốn thọ trích huynh hảm kiện thân chi ách,hoặc trực sơn lâm xuyên trạch xà thương hổ giảo chi ách,hoặc trực xà long miêu hổ chi ách,hoặc trực ngộ công xà yết chi ách,hoặc trực đọa xa tẩu mã ngưu tiển mã đạp chi ách, nhất thiết chư ách nạn giả.Nguyễn dĩ kim cang thần thông lực,cứu hộ nhất thiết chúng sanh,hành nhất thiết khổ não,giai ly chúng khổ,tốc đắc giải thoát,nhất thiết chư tội giai tiêu diệt.Diệt vô lượng tội đắc vô lượng phước chơn ngôn: Án ,đô lô ,đô lô ,hồng ,hầu, tát ma da ,hồng, bán tra, sa bà ha! (7 lần)

Phụng thỉnh Xích Thanh Hỏa Kim Cang, Kim Cang bất đắt hoại thân, nguyện dĩ kim cang thần thông lực,hoặc bị ma vương khiêu tróc chi ách,hoặc bị ác nam não hại chi ách,hoặc bị tà thần phiền muộn chi ách,hoặc hửu nội nhơn ngoại nhơn yếm đảo trú trớ chi ách,hoặc hửu ác nhơn bất tường thư danh tận thể chi ách,hoặc hửu ác nhơn đạo tặc vi hại chi ách,hoặc vi nam nữ yểu tử tuế diên chi ách,hoặc trực phu thê thủy hỏa tương khắc bất an hòa hợp chi ách, nhất thiết chư ách nạn giả.Nguyễn dĩ kim cang thần thông lực,cứu hộ nhất thiết chúng sanh,hành nhất thiết khổ não,giai ly chúng khổ,tốc đắc giải thoát,nhất thiết chư tội giai tiêu diệt.Diệt vô lượng tội đắc vô lượng phước chơn ngôn: Án ,đô lô ,đô lô ,hồng ,hầu, tát ma da ,hồng, bán tra, sa bà ha! (7 lần)

Phụng thỉnh Định Trừ Tai Kim Cang,Kim Cang bất đắt hoại thân,nguyện dĩ kim cang thần thông lực,hoặc trực thời tai sản nạn chi ách,hoặc huyết băng thổ tả hoát loạn chi ách,hoặc bị tự ải tự vận chi ách,hoặc tự thân sát thân chi ách,hoặc ngộ lục súc hại mệnh chi ách,hoặc ngô ác nhơn độc dược tự khiết chi ách , nhất thiết chư ách nạn
giả.Nguyễn dĩ kim cang thần thông lực,cứu hộ nhất thiết chúng sanh,hành nhất thiết khổ não,giai ly chúng khổ,tốc đắc giải thoát,nhất thiết chư tội giai tiêu diệt.Diệt vô lượng tội đắc vô lượng phước chơn ngôn: Án ,đô lô ,đô lô ,hồng ,hầu, tát ma da ,hồng, bán tra, sa bà ha! (7 lần)

Phụng thỉnh Tử Hiền Thần Kim Cang, Kim Cang bất đắt hoại thân,nguyện dĩ kim cang thần thông lực,hoặc thiệp giang hà nhai hải phong ba lãng động chi ách,hoặc ngộ thiên địa chấn động chi ách,hoặc nịch ba lãng một vong chi ách,hoặc ngộ xa long thôn diêm chi ách,hoặc trắc cao sơn tự hạ chi ách,hoặc bát sơn nham mật tự hạ chi ách,hoặc đọa tỉnh tuyền đầu hung chi ách, nhất thiết chư ách nạn giả.Nguyễn dĩ kim cang thần thông lực,cứu hộ nhất thiết chúng sanh,hành nhất thiết khổ não,giai ly chúng khổ,tốc đắc giải thoát,nhất thiết chư tội giai tiêu diệt.Diệt vô lượng tội đắc vô lượng phước chơn ngôn: Án ,đô lô ,đô lô ,hồng ,hầu, tát ma da ,hồng, bán tra, sa bà ha! (7 lần)

Phụng thỉnh Đại Thần Lực Kim Cang,Kim Cang bất đắt hoại thân,nguyện dĩ kim cang thần thông lực,hoặc bị lao ngục cấm đoán già tỏa chất cốc chi ách,hoặc trực ác nhơn bạo loạn tầm phạt chi ách,hoặc trực ác thế khốn phạp bần tiện chi ách,hoặc trực loạn thời bất an phân tán chi ách,hoặc đọa biên giới ác nhơn dã tánh tầm hại chi ách,hoặc khởi yêu tinh bát quái bất tường chi ách,hoặc tổn hư hao tài vật kho tàng chi ách,hoặc trực cung khẩu thiệt chi ách,hoặc ngũ tự trạch thần thổ công địa chủ bất an chi ách, nhất thiết chư ách nạn giả.Nguyễn dĩ kim cang thần thông lực,cứu hộ nhất thiết chúng sanh,hành nhất thiết khổ não,giai ly chúng khổ,tốc đắc giải thoát,nhất thiết chư tội giai tiêu diệt.Diệt vô lượng tội đắc vô lượng phước chơn ngôn: Án ,đô lô ,đô lô ,hồng ,hầu, tát ma da ,hồng, bán tra, sa bà ha! (7 lần)

Kể thủ diệu trang nghiêm
Quy y chư Thánh chúng
Ngã kim phát thệ nguyện
Nguyện chứng kim cang thân
Trang nghiêm chư tướng hảo
Cụ túc đại thần thông
Cứu bạt chư chúng sanh
Kim cang bất họai thân
Hộ trì chánh Phật pháp
Hàng phục chư ma quân
Hửu nhơn thọ trì giả
Kim cang thường ủng hộ

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư. Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha. (3 lần

VÃNG-SANH-QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN

Nam-mô a di đa bà dạ,
Ða tha dà đa dạ,
Ða địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đa tất đam bà tỳ,
A di rị đa tì ca lan đế,
A di rị đa, tì ca lan đa,
Dà di nị dà dà na,
Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

TÁN PHẬT

A-Di-Ðà Phật thân kim sắc,
Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân,
Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di,
Cám mục trừng thanh tứ đại hải,
Quang trung hóa Phật vô số ức,
Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên,
Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh,
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, tiếp dẫn đạo-sư A-Di Ðà Phật.

Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (30 biến, niệm nhiều càng tốt)
Nam-mô Ðại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Ðại-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Thanh-tịnh Ðại-Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM PHỔ HIỀN
(Quỳ đọc)

Ðệ-tử chúng đẳng, tùy-thuận tu tập. Phổ-Hiền Bồ-tát, thập chủng đại nguyện:
Nhứt giả lễ kính chư Phật,
Nhị giả xưng tán Như-Lai,
Tam giả quảng tu cúng-dường,
Tứ giả sám-hối nghiệp-chướng,
Ngũ giả tùy-hỉ công-đức,
Lục giả thỉnh chuyển pháp-luân,
Thất giả thỉnh Phật trụ thế,
Bát giả thường tùy Phật học,
Cửu giả hằng thuận chúng-sanh,
Thập giả phổ giai hồi-hướng.

HỒI HƯỚNG

Phúng kinh công-đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước giai hồi-hướng,
Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh,
Tốc vãng vô-lượng-quang Phật sát.
Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não,
Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.
Thế thế thƯờng hành Bồ-tát đạo.

Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,
Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công-đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng-sanh,
Giai cộng thành Phật-đạo

TAM QUY-Y

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại-đạo, phát vô-thƯợng tâm. (1 lạy)

Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh-tạng, trí huệ nhƯ hải. (1 lạy)

Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống-lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

—o0o—

Phụ dịch thần chú Bát Kim Cang Thần

Hoa Ngữ: 唵 嘟嚕 嘟嚕 吽 喉 薩摩耶 吽 半吒 娑婆訶

Việt Ngữ: Án ,đô lô ,đô lô ,hồng ,hầu, tát ma da ,hồng, bán tra, sa bà ha!

Phạn Ngữ: Om tu ru tu ru hūm hoh samaya hūm phat svāhā

Phát âm: Ôm!Tu ru ,tu ru,hùm,hô! Sam ma ya,hùm,phát,soa ha!

Om(quy mệnh Kim Cang thần) tu ru (đến đây) tu ru(đến đây) hūm(diệt chướng ác) hoh(làm cho tôi) samaya(nhập đại định) hūm(mật lệnh chư Phật) phat (trừ chướng)svāhā(thành tựu)

Án (quy mệnh Kim Cang thần) đô lô (đến đây) đô lô (đến đây) hồng (diệt chướng ác) hầu(làm cho tôi) tát ma da(nhập đại định) hồng (mật lệnh chư Phật) bán tra (trừ chướng)sa bà ha (thành tựu.

Trích: Mật Tông Kim Cang Thừa chú giải trọn bộ!

Bài viết cùng chuyên mục

Hãy nắm bắt cơ hội của kiếp sống này mà niệm chú Lăng Nghiêm

Định Tuệ

Sự khẩn yếu lúc lâm chung: Thỉnh bậc tri thức khai thị

Định Tuệ

Có nên trì tụng Kinh Pháp Hoa ở nhà hay không?

Định Tuệ

Phải biết quý tiếc phước báo của chính mình

Định Tuệ

Phật pháp là con mắt của nhân loại, là mực thước của chân lý

Định Tuệ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn giảng giải ý nghĩa

Định Tuệ

Tâm thanh tịnh là chân tánh, tâm thanh tịnh là Phật tánh

Định Tuệ

Phương thức hóa giải chướng duyên: Lời khuyên dạy của Cổ Đức

Định Tuệ

Phát huy tâm Từ trong đời sống

Định Tuệ

Viết Bình Luận