Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Họa phước khôn lường: Thế nào là trong phước có họa?

Đây là nói rõ trong phước có họa. Nếu tự chúng ta không thấy rõ, không hiểu được họa phước ẩn tàng trong nhau, thì rất dễ dàng đọa lạc.

Trong quyển Trúc Song Tùy Bút của Đại sư Liên Trì có viết:

Một người xuất gia tu hành ở trên núi đã mười mấy năm chưa từng xuống núi. Về sau được người đời phát hiện ra, mọi người thấy ông là người có đạo, có trí tuệ nên liền thỉnh ông xuống núi để hoằng pháp. Do mười mấy năm chuyên tu trên núi nên ông có phước báo rất lớn, khi vừa xuống núi đi hoằng pháp thì được mọi người cung kính cúng dường rất nhiều.

Trong thời gian này có thể nói là ông đang hưởng thụ phước báo của mình, nhưng về đạo tâm thì đã thoái chuyển mất, không còn dõng mãnh tinh tấn như trước nữa.

Một hôm ông ấy gặp Đại sư Liên Trì, Đại sư Liên Trì liền kể cho ông nghe một câu chuyện nhưng thật ra là đang nói ông ấy. Trong câu chuyện này nói về người tu hành ở trên núi rất tinh tấn, về sau ông bị danh văn lợi dưỡng dụ dỗ mê hoặc, tự mình không làm chủ được nên bị đọa lạc, thì ông ấy hỏi:

– “Ngài đang nói vị nào vậy?”.

Đại sư Liên Trì trả lời:

– “Chính là huynh đấy!”

Đây là nói rõ trong phước có họa. Nếu tự chúng ta không thấy rõ, không hiểu được họa phước ẩn tàng trong nhau, thì rất dễ dàng đọa lạc.

Cho nên, đặc biệt là những vị xuất gia còn trẻ nếu gặp được sự cúng dường dồi dào, tức là gặp phải ma vương, thì nhất định sẽ bị đọa vào tam đồ khổ. Cho dù biết giảng kinh thuyết pháp có giỏi đi nữa cũng không ngoại lệ.

Ngày nay chúng ta thấy được có rất nhiều người lúc đầu tìm đến cửa Phật tu học rất tinh tấn, thế nhưng được một thời gian thì công việc làm ăn kiếm tiền càng lúc càng thuận lợi, họ liền chạy theo những đồng tiền này mà quên mất cái tâm cầu đạo của mình, để rồi chính mình cứ mãi trượt dài trên con đường danh lợi. Tương lai nhất định không tránh khỏi phải đọa lạc vào tam đồ.

Đây gọi là trong phước có họa vậy!

Chúng ta là những người tu học mong muốn một đời này có thể thuận lợi vãng sanh về Cực Lạc, thì khi phước báo hiện tiền cần nên đặc biệt cẩn thận, tự mình không nên khởi lòng tham luyến. Nếu có lòng tham luyến thì sẽ bị đọa vào ngạ quỷ đạo. Cho dù ta tu rất giỏi, thường ưa thích bố thí hành thiện, cũng không tránh khỏi đọa vào trong phước đức quỷ.

Vậy phước đức quỷ là gì?

Là những quỷ thần được nhân gian thờ cúng như: Thổ Địa, Thành Hoàng, Sơn Thần. Ba vị quỷ thần này đều thuộc về Chánh Thần, tuy nhiên họ vẫn thuộc về quỷ đạo, không ra ngoài quỷ đạo.

Cho nên, người niệm Phật chúng ta không nên thường nuôi dưỡng cái tâm tham chước trên mọi hoàn cảnh này. Trong tâm chỉ nên giữ lấy một câu A Di Đà Phật mà thôi, có như vậy thì đời này mới có được cơ hội vãng sanh Cực Lạc, mới có thể thành tựu đạo nghiệp của chính mình.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Pháp sư Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Muốn về Tây phương Cực Lạc, hãy nhìn mọi người đều là Bồ Tát

Định Tuệ

Còn đi trong sinh tử còn cần phước đức

Định Tuệ

Đạo giáo của Như Lai lấy hiếu làm gốc

Định Tuệ

Làm thế nào để tâm được thanh tịnh?

Định Tuệ

Những dấu hiệu bạn đang tạo phước đức mà không hay biết

Định Tuệ

4 ứng dụng triết lý Đạo Phật trong cuộc sống để luôn an lạc, hạnh phúc

Định Tuệ

Tám ngọn gió đời: Sự nghiệp người tu với tám ngọn gió

Định Tuệ

Sự nhẫn nại khôn ngoan – Nhẫn nại để thành tựu

Định Tuệ

Ăn chay theo chữ Hán gọi là thực trai, nghĩa là miếng ăn trong sạch

Định Tuệ

Viết Bình Luận