Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Tạo phước báu qua tâm ý đơn giản, ai cũng có thể làm được

Tạo phước lành thông qua những thói quen tâm ý đơn giản hàng ngày, từ trong suy nghĩ cho đến hành động của chúng ta, khi ra đường hay ở bất kì đâu.

Khi gặp đám ma đi ngang trên đường, xin cúi đầu niệm 1 câu A Di Đà Phật cho vong linh được siêu thoát.

Mỗi sáng khi xuất hành, hãy niệm cho những ai đang tham gia giao thông trên mọi phương tiện, mọi nẻo đường được đi đến nơi được về đến trốn, được an toàn và bình an.

Khi gặp xe cấp cứu trên đường, xin cầu nguyện cho họ được tai qua nạn khỏi, được bình an.

Khi gặp xác con vật trên đường cũng xin niệm cho con vật ấy được siêu thoát.

Gặp ai đang chạy xe khi chưa gạt chân chống xin nhắc nhẹ nếu thấy thuận tiện.

Khi đi chợ, nếu gặp các con vật chết, sắp chết, đang sống hãy gieo duyên Phật Pháp cho chúng, Quy Y Tam Bảo cho chúng, nếu mua để phóng sanh càng được phước lớn.

Khi đi tàu xe hãy nhường chỗ ngồi cho các cụ già, em nhỏ, bà bầu và hãy niệm Phật suốt đường đi.

Hãy giúp đỡ cho những người khuyết tật trên đường bằng cách ủng hộ tăm bông, vé số, và gieo duyên Phật Pháp cho họ bằng cách niệm Phật.

Chỉ cần làm phước dù rất nhỏ thôi, nhưng trong tâm ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và bình an!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát!
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát!

Giúp chúng sinh quy y Tam Bảo

Khi bạn đi trên đường mà nhìn thấy xe chở loài vật, thì hãy âm thầm Quy y Tam bảo cho chúng. Ngay cả lúc vào chợ hay siêu thị, nếu nhìn thấy loài vật bị bày bán (dù chưa chết hay đã chết), thì nên niệm như thế này:

Nguyện những chúng sinh mà mắt tôi đang nhìn thấy: Dù đã chết, chưa chết hay chờ chết… và những loài đang bị giết hại, xin hãy nghe theo tôi, khởi 1 niệm Quy Y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng..

Con xin quy y Phật khỏi đọa địa ngục
Con xin quy y Pháp khỏi đọa ngạ quỷ
Con xin quy y Tăng khỏi đọa súc sanh
(3 lần)

Tiếp đến hãy niệm “Nam Mô A Di Đà Phật!” vài lần, tụng thêm Chú vãng sanh:

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ
Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Địa Dạ Tha
A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ
A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế
A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa
Dà Di Nị Dà Dà Na
Chỉ Đa Ca Lệ Sa Bà Ha
(từ 1 đến 3 biến, nhiều hơn càng tốt)

Như vậy sẽ có vô lượng chúng sinh quỳ tại hư không nghe thọ Tam quy, niệm Phật theo bạn. Sau khi chúng chết rồi được vãng sinh thiện đạo, do nhờ phát khởi một niệm lành này. Phải biết trong pháp giới: “Tất cả do tâm tạo”.

Phải hiểu công đức bái sám phi thường lớn, cần dùng lực công đức này, hồi hướng cho những chúng sinh đang thọ khổ, giúp chúng quy y Phật, Pháp, Tăng… khiến cho được lợi. Khi giúp chúng sinh thọ ích, tất nhiên bản thân cũng thọ ích, đồng thời phẩm vị cảnh giới cũng được tăng cao.

Tâm Hướng Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Người Phật tử phải biết tu ba nghiệp thân khẩu ý cho thiện

Định Tuệ

Thập thiện nghiệp là gì? Những lợi ích khi hành thập thiện nghiệp

Định Tuệ

Người có tâm lượng lớn dung chứa được mọi thịnh suy

Định Tuệ

Phát tâm ăn chay vì cảm thông với loài vật

Định Tuệ

Chỉ có cảnh giới của Phật A Di Đà là nơi an lành vĩnh viễn

Định Tuệ

Một người có thể sống vững vàng không phải học lực mà là đức hạnh

Định Tuệ

Chúng ta có cái lầm chấp là cái gì cũng cố định cả

Định Tuệ

Diệu kế không cần sát sinh mà vẫn đuổi được kiến, muỗi và gián

Định Tuệ

Để ý đến chuyện của người khác là điều không nên làm

Định Tuệ

Viết Bình Luận